From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

ailasya cOrvazIgarbhAtSaDAsannAtmajA nRpa|
AyuH zrutAyuH satyAyU rayO'tha vijayO jayaH||1||
zrutAyOrvasumAnputraH satyAyOzca zrutaJjayaH|
rayasya suta Ekazca jayasya tanayO'mitaH||2||
bhImastu vijayasyAtha kAJcanO hOtrakastataH
tasya jahnuH sutO gaGgAM gaNDUSIkRtya yO'pibat
jahnOstu purustasyAtha balAkazcAtmajO'jakaH||3||
tataH kuzaH kuzasyApi kuzAmbustanayO vasuH|
kuzanAbhazca catvArO gAdhirAsItkuzAmbujaH||4||
tasya satyavatIM kanyAmRcIkO'yAcata dvijaH|
varaM visadRzaM matvA gAdhirbhArgavamabravIt||5||
EkataH zyAmakarNAnAM hayAnAM candravarcasAm|
sahasraM dIyatAM zulkaM kanyAyAH kuzikA vayam||6||
ityuktastanmataM jJAtvA gataH sa varuNAntikam|
AnIya dattvA tAnazvAnupayEmE varAnanAm||7||
sa RSiH prArthitaH patnyA zvazrvA cApatyakAmyayA|
zrapayitvObhayairmantraizcaruM snAtuM gatO muniH||8||
tAvatsatyavatI mAtrA svacaruM yAcitA satI|
zrESThaM matvA tayAyacchanmAtrE mAturadatsvayam||9||
tadviditvA muniH prAha patnIM kaSTamakAraSIH|
ghOrO daNDadharaH putrO bhrAtA tE brahmavittamaH||10||
prasAditaH satyavatyA maivaM bhUriti bhArgavaH|
atha tarhi bhavEtpautrOjamadagnistatO'bhavat||11||
sA cAbhUtsumahatpuNyA kauzikI lOkapAvanI|
rENOH sutAM rENukAM vai jamadagniruvAha yAm||12||
tasyAM vai bhArgavaRSEH sutA vasumadAdayaH|
yavIyAnjajJa EtESAM rAma ityabhivizrutaH||13||
yamAhurvAsudEvAMzaM haihayAnAM kulAntakam|
triHsaptakRtvO ya imAM cakrE niHkSatriyAM mahIm||14||
dRptaM kSatraM bhuvO bhAramabrahmaNyamanInazat|
rajastamOvRtamahanphalgunyapi kRtE'Mhasi||15||

zrIrAjOvAca

kiM tadaMhO bhagavatO rAjanyairajitAtmabhiH|
kRtaM yEna kulaM naSTaM kSatriyANAmabhIkSNazaH||16||

zrIbAdarAyaNiruvAca

haihayAnAmadhipatirarjunaH kSatriyarSabhaH|
dattaM nArAyaNAMzAMzamArAdhya parikarmabhiH||17||
bAhUndazazataM lEbhE durdharSatvamarAtiSu|
avyAhatEndriyaujaH zrI tEjOvIryayazObalam||18||
yOgEzvaratvamaizvaryaM guNA yatrANimAdayaH|
cacArAvyAhatagatirlOkESu pavanO yathA||19||
strIratnairAvRtaH krIDanrEvAmbhasi madOtkaTaH|
vaijayantIM srajaM bibhradrurOdha saritaM bhujaiH||20||
viplAvitaM svazibiraM pratisrOtaHsarijjalaiH|
nAmRSyattasya tadvIryaM vIramAnI dazAnanaH||21||
gRhItO lIlayA strINAM samakSaM kRtakilbiSaH|
mAhiSmatyAM sanniruddhO muktO yEna kapiryathA||22||
sa EkadA tu mRgayAM vicaranvijanE vanE|
yadRcchayAzramapadaM jamadagnErupAvizat||23||
tasmai sa naradEvAya munirarhaNamAharat|
sasainyAmAtyavAhAya haviSmatyA tapOdhanaH||24||
sa vai ratnaM tu taddRSTvA AtmaizvaryAtizAyanam|
tannAdriyatAgnihOtryAM sAbhilASaH sahaihayaH||25||
havirdhAnImRSErdarpAnnarAnhartumacOdayat|
tE ca mAhiSmatIM ninyuH savatsAM krandatIM balAt||26||
atha rAjani niryAtE rAma Azrama AgataH|
zrutvA tattasya daurAtmyaM cukrOdhAhirivAhataH||27||
ghOramAdAya parazuM satUNaM varma kArmukam|
anvadhAvata durmarSO mRgEndra iva yUthapam||28||
tamApatantaM bhRguvaryamOjasA dhanurdharaM bANaparazvadhAyudham|
aiNEyacarmAmbaramarkadhAmabhiryutaM jaTAbhirdadRzE purIM vizan||29||
acOdayaddhastirathAzvapattibhirgadAsibANarSTizataghnizaktibhiH|
akSauhiNIH saptadazAtibhISaNAstA rAma EkO bhagavAnasUdayat||30||
yatO yatO'sau praharatparazvadhO manO'nilaujAH paracakrasUdanaH|
tataztataschinnabhujOrukandharA nipEtururvyAM hatasUtavAhanAH||31||
dRSTvA svasainyaM rudhiraughakardamE raNAjirE rAmakuThArasAyakaiH|
vivRkNavarmadhvajacApavigrahaM nipAtitaM haihaya ApatadruSA||32||
athArjunaH paJcazatESu bAhubhirdhanuHSu bANAnyugapatsa sandadhE|
rAmAya rAmO'strabhRtAM samagraNIstAnyEkadhanvESubhirAcchinatsamam||33||
punaH svahastairacalAnmRdhE'GghripAnutkSipya vEgAdabhidhAvatO yudhi|
bhujAnkuThArENa kaThOranEminA cicchEda rAmaH prasabhaM tvahEriva||34||
kRttabAhOH zirastasya girEH zRGgamivAharat|
hatE pitari tatputrA ayutaM dudruvurbhayAt||35||
agnihOtrImupAvartya savatsAM paravIrahA|
samupEtyAzramaM pitrE parikliSTAM samarpayat||36||
svakarma tatkRtaM rAmaH pitrE bhrAtRbhya Eva ca|
varNayAmAsa tacchrutvAjamadagnirabhASata||37||
rAma rAma mahAbAhO bhavAnpApamakAraSIt|
avadhInnaradEvaM yatsarvadEvamayaM vRthA||38||
vayaM hi brAhmaNAstAta kSamayArhaNatAM gatAH|
yayA lOkagururdEvaH pAramESThyamagAtpadam||39||
kSamayA rOcatE lakSmIrbrAhmI saurI yathA prabhA|
kSamiNAmAzu bhagavAMstuSyatE harirIzvaraH||40||
rAjJO mUrdhAbhiSiktasya vadhO brahmavadhAdguruH
tIrthasaMsEvayA cAMhO jahyaGgAcyutacEtanaH||41||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox