From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

pitrOpazikSitO rAmastathEti kurunandana|
saMvatsaraM tIrthayAtrAM caritvAzramamAvrajat||1||
kadAcidrENukA yAtA gaGgAyAM padmamAlinam|
gandharvarAjaM krIDantamapsarObhirapazyata||2||
vilOkayantI krIDantamudakArthaM nadIM gatA|
hOmavElAM na sasmAra kiJciccitrarathaspRhA||3||
kAlAtyayaM taM vilOkya munEH zApavizaGkitA|
Agatya kalazaM tasthau purOdhAya kRtAJjaliH||4||
vyabhicAraM munirjJAtvA patnyAH prakupitO'bravIt|
ghnatainAM putrakAH pApAmityuktAstE na cakrirE||5||
rAmaH saJcOditaH pitrA bhrAtnmAtrA sahAvadhIt|
prabhAvajJO munEH samyaksamAdhEstapasazca saH||6||
varENa cchandayAmAsa prItaH satyavatIsutaH|
vavrE hatAnAM rAmO'pi jIvitaM cAsmRtiM vadhE||7||
uttasthustE kuzalinO nidrApAya ivAJjasA|
piturvidvAMstapOvIryaM rAmazcakrE suhRdvadham||8||
yE'rjunasya sutA rAjansmarantaH svapiturvadham|
rAmavIryaparAbhUtA lEbhirE zarma na kvacit||9||
EkadAzramatO rAmE sabhrAtari vanaM gatE|
vairaM siSAdhayiSavO labdhacchidrA upAgaman||10||
dRSTvAgnyAgAra AsInamAvEzitadhiyaM munim|
bhagavatyuttamazlOkE jaghnustE pApanizcayAH||11||
yAcyamAnAH kRpaNayA rAmamAtrAtidAruNAH|
prasahya zira utkRtya ninyustE kSatrabandhavaH||12||
rENukA duHkhazOkArtA nighnantyAtmAnamAtmanA|
rAma rAmEti tAtEti vicukrOzOccakaiH satI||13||
tadupazrutya dUrasthA hA rAmEtyArtavatsvanam|
tvarayAzramamAsAdya dadRzuH pitaraM hatam||14||
tE duHkharOSAmarSArti zOkavEgavimOhitAH|
hA tAta sAdhO dharmiSTha tyaktvAsmAnsvargatO bhavAn||15||
vilapyaivaM piturdEhaM nidhAya bhrAtRSu svayam|
pragRhya parazuM rAmaH kSatrAntAya manO dadhE||16||
gatvA mAhiSmatIM rAmO brahmaghnavihatazriyam|
tESAM sa zIrSabhI rAjanmadhyE cakrE mahAgirim||17||
tadraktEna nadIM ghOrAmabrahmaNyabhayAvahAm|
hEtuM kRtvA pitRvadhaM kSatrE'maGgalakAriNi||18||
triHsaptakRtvaH pRthivIM kRtvA niHkSatriyAM prabhuH|
samantapaJcakE cakrE zONitOdAnhradAnnava||19||
pituH kAyEna sandhAya zira AdAya barhiSi|
sarvadEvamayaM dEvamAtmAnamayajanmakhaiH||20||
dadau prAcIM dizaM hOtrE brahmaNE dakSiNAM dizam|
adhvaryavE pratIcIM vai udgAtrE uttarAM dizam||21||
anyEbhyO'vAntaradizaH kazyapAya ca madhyataH|
AryAvartamupadraSTrE sadasyEbhyastataH param||22||
tatazcAvabhRthasnAna vidhUtAzESakilbiSaH|
sarasvatyAM mahAnadyAM rEjE vyabbhra ivAMzumAn||23||
svadEhaM jamadagnistu labdhvA saMjJAnalakSaNam|
RSINAM maNDalE sO'bhUtsaptamO rAmapUjitaH||24||
jAmadagnyO'pi bhagavAnrAmaH kamalalOcanaH|
AgAminyantarE rAjanvartayiSyati vai bRhat||25||
AstE'dyApi mahEndrAdrau nyastadaNDaH prazAntadhIH|
upagIyamAnacaritaH siddhagandharvacAraNaiH||26||
EvaM bhRguSu vizvAtmA bhagavAnharirIzvaraH|
avatIrya paraM bhAraM bhuvO'hanbahuzO nRpAn||27||
gAdhErabhUnmahAtEjAH samiddha iva pAvakaH|
tapasA kSAtramutsRjya yO lEbhE brahmavarcasam||28||
vizvAmitrasya caivAsanputrA EkazataM nRpa|
madhyamastu madhucchandA madhucchandasa Eva tE||29||
putraM kRtvA zunaHzEphaM dEvarAtaM ca bhArgavam|
AjIgartaM sutAnAha jyESTha ESa prakalpyatAm||30||
yO vai harizcandramakhE vikrItaH puruSaH pazuH|
stutvA dEvAnprajEzAdInmumucE pAzabandhanAt||31||
yO rAtO dEvayajanE dEvairgAdhiSu tApasaH|
dEvarAta iti khyAtaH zunaHzEphastu bhArgavaH||32||
yE madhucchandasO jyESThAH kuzalaM mEnirE na tat|
azapattAnmuniH kruddhO mlEcchA bhavata durjanAH||33||
sa hOvAca madhucchandAH sArdhaM paJcAzatA tataH|
yannO bhavAnsaJjAnItE tasmiMstiSThAmahE vayam||34||
jyESThaM mantradRzaM cakrustvAmanvaJcO vayaM sma hi
vizvAmitraH sutAnAha vIravantO bhaviSyatha
yE mAnaM mE'nugRhNantO vIravantamakarta mAm||35||
ESa vaH kuzikA vIrO dEvarAtastamanvita|
anyE cASTakahArIta jayakratumadAdayaH||36||
EvaM kauzikagOtraM tu vizvAmitraiH pRthagvidham
pravarAntaramApannaM taddhi caivaM prakalpitam||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox