From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

yaH purUravasaH putra AyustasyAbhavansutAH|
nahuSaH kSatravRddhazca rajI rAbhazca vIryavAn||1||
anEnA iti rAjEndra zRNu kSatravRdhO'nvayam|
kSatravRddhasutasyAsansuhOtrasyAtmajAstrayaH||2||
kAzyaH kuzO gRtsamada iti gRtsamadAdabhUt|
zunakaH zaunakO yasya bahvRcapravarO muniH||3||
kAzyasya kAzistatputrO rASTrO dIrghatamaHpitA|
dhanvantarirdIrghatamasa AyurvEdapravartakaH||4||
yajJabhugvAsudEvAMzaH smRtamAtrArtinAzanaH|
tatputraH kEtumAnasya jajJE bhImarathastataH||5||
divOdAsO dyumAMstasmAtpratardana iti smRtaH
sa Eva zatrujidvatsa Rtadhvaja itIritaH
tathA kuvalayAzvEti prOktO'larkAdayastataH||6||
SaSTiM varSasahasrANi SaSTiM varSazatAni ca|
nAlarkAdaparO rAjanbubhujE mEdinIM yuvA||7||
alarkAtsantatistasmAtsunIthO'tha nikEtanaH|
dharmakEtuH sutastasmAtsatyakEturajAyata||8||
dhRSTakEtustatastasmAtsukumAraH kSitIzvaraH|
vItihOtrO'sya bhargO'tO bhArgabhUmirabhUnnRpa||9||
itImE kAzayO bhUpAH kSatravRddhAnvayAyinaH|
rAbhasya rabhasaH putrO gambhIrazcAkriyastataH||10||
tadgOtraM brahmavijjajJE zRNu vaMzamanEnasaH|
zuddhastataH zucistasmAccitrakRddharmasArathiH||11||
tataH zAntarajO jajJE kRtakRtyaH sa AtmavAn|
rajEH paJcazatAnyAsanputrANAmamitaujasAm||12||
dEvairabhyarthitO daityAnhatvEndrAyAdadAddivam|
indrastasmai punardattvA gRhItvA caraNau rajEH||13||
AtmAnamarpayAmAsa prahrAdAdyarizaGkitaH|
pitaryuparatE putrA yAcamAnAya nO daduH||14||
triviSTapaM mahEndrAya yajJabhAgAnsamAdaduH|
guruNA hUyamAnE'gnau balabhittanayAnrajEH||15||
avadhIdbhraMzitAnmArgAnna kazcidavazESitaH|
kuzAtpratiH kSAtravRddhAtsaJjayastatsutO jayaH||16||
tataH kRtaH kRtasyApi jajJE haryabalO nRpaH|
sahadEvastatO hInO jayasEnastu tatsutaH||17||
saGkRtistasya ca jayaH kSatradharmA mahArathaH
kSatravRddhAnvayA bhUpA imE zRNvatha nAhuSAn||18||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox