From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

yatiryayAtiH saMyAtirAyatirviyatiH kRtiH|
SaDimE nahuSasyAsannindriyANIva dEhinaH||1||
rAjyaM naicchadyatiH pitrA dattaM tatpariNAmavit|
yatra praviSTaH puruSa AtmAnaM nAvabudhyatE||2||
pitari bhraMzitE sthAnAdindrANyA dharSaNAddvijaiH|
prApitE'jagaratvaM vai yayAtirabhavannRpaH||3||
catasRSvAdizaddikSu bhrAtnbhrAtA yavIyasaH|
kRtadArO jugOpOrvIM kAvyasya vRSaparvaNaH||4||

zrIrAjOvAca

brahmarSirbhagavAnkAvyaH kSatrabandhuzca nAhuSaH|
rAjanyaviprayOH kasmAdvivAhaH pratilOmakaH||5||

zrIzuka uvAca

EkadA dAnavEndrasya zarmiSThA nAma kanyakA|
sakhIsahasrasaMyuktA guruputryA ca bhAminI||6||
dEvayAnyA purOdyAnE puSpitadrumasaGkulE|
vyacaratkalagItAli nalinIpulinE'balA||7||
tA jalAzayamAsAdya kanyAH kamalalOcanAH|
tIrE nyasya dukUlAni vijahruH siJcatIrmithaH||8||
vIkSya vrajantaM girizaM saha dEvyA vRSasthitam|
sahasOttIrya vAsAMsi paryadhurvrIDitAH striyaH||9||
zarmiSThAjAnatI vAsO guruputryAH samavyayat|
svIyaM matvA prakupitA dEvayAnIdamabravIt||10||
ahO nirIkSyatAmasyA dAsyAH karma hyasAmpratam|
asmaddhAryaM dhRtavatI zunIva haviradhvarE||11||
yairidaM tapasA sRSTaM mukhaM puMsaH parasya yE|
dhAryatE yairiha jyOtiH zivaH panthAH pradarzitaH||12||
yAnvandantyupatiSThantE lOkanAthAH surEzvarAH|
bhagavAnapi vizvAtmA pAvanaH zrInikEtanaH||13||
vayaM tatrApi bhRgavaH ziSyO'syA naH pitAsuraH|
asmaddhAryaM dhRtavatI zUdrO vEdamivAsatI||14||
EvaM kSipantIM zarmiSThA guruputrImabhASata|
ruSA zvasantyuraGgIva dharSitA daSTadacchadA||15||
AtmavRttamavijJAya katthasE bahu bhikSuki|
kiM na pratIkSasE'smAkaM gRhAnbalibhujO yathA||16||
EvaMvidhaiH suparuSaiH kSiptvAcAryasutAM satIm|
zarmiSThA prAkSipatkUpE vAsazcAdAya manyunA||17||
tasyAM gatAyAM svagRhaM yayAtirmRgayAM caran|
prAptO yadRcchayA kUpE jalArthI tAM dadarza ha||18||
dattvA svamuttaraM vAsastasyai rAjA vivAsasE|
gRhItvA pANinA pANimujjahAra dayAparaH||19||
taM vIramAhauzanasI prEmanirbharayA girA|
rAjaMstvayA gRhItO mE pANiH parapuraJjaya||20||
hastagrAhO'parO mA bhUdgRhItAyAstvayA hi mE
ESa IzakRtO vIra sambandhO nau na pauruSaH
yadidaM kUpamagnAyA bhavatO darzanaM mama||21||
na brAhmaNO mE bhavitA hastagrAhO mahAbhuja|
kacasya bArhaspatyasya zApAdyamazapaM purA||22||
yayAtiranabhiprEtaM daivOpahRtamAtmanaH|
manastu tadgataM buddhvA pratijagrAha tadvacaH||23||
gatE rAjani sA dhIrE tatra sma rudatI pituH|
nyavEdayattataH sarvamuktaM zarmiSThayA kRtam||24||
durmanA bhagavAnkAvyaH paurOhityaM vigarhayan|
stuvanvRttiM ca kApOtIM duhitrA sa yayau purAt||25||
vRSaparvA tamAjJAya pratyanIkavivakSitam|
guruM prasAdayanmUrdhnA pAdayOH patitaH pathi||26||
kSaNArdhamanyurbhagavAnziSyaM vyAcaSTa bhArgavaH|
kAmO'syAH kriyatAM rAjannainAM tyaktumihOtsahE||27||
tathEtyavasthitE prAha dEvayAnI manOgatam|
pitrA dattA yatO yAsyE sAnugA yAtu mAmanu||28||
pitrA dattA dEvayAnyai zarmiSThA sAnugA tadA
svAnAM tatsaGkaTaM vIkSya tadarthasya ca gauravam
dEvayAnIM paryacaratstrIsahasrENa dAsavat||29||
nAhuSAya sutAM dattvA saha zarmiSThayOzanA|
tamAha rAjancharmiSThAmAdhAstalpE na karhicit||30||
vilOkyauzanasIM rAjaJcharmiSThA suprajAM kvacit|
tamEva vavrE rahasi sakhyAH patimRtau satI||31||
rAjaputryArthitO'patyE dharmaM cAvEkSya dharmavit|
smaranchukravacaH kAlE diSTamEvAbhyapadyata||32||
yaduM ca turvasuM caiva dEvayAnI vyajAyata|
druhyuM cAnuM ca pUruM ca zarmiSThA vArSaparvaNI||33||
garbhasambhavamAsuryA bharturvijJAya mAninI|
dEvayAnI piturgEhaM yayau krOdhavimUrchitA||34||
priyAmanugataH kAmI vacObhirupamantrayan|
na prasAdayituM zEkE pAdasaMvAhanAdibhiH||35||
zukrastamAha kupitaH strIkAmAnRtapUruSa|
tvAM jarA vizatAM manda virUpakaraNI nRNAm||36||

zrIyayAtiruvAca

atRptO'smyadya kAmAnAM brahmanduhitari sma tE|
vyatyasyatAM yathAkAmaM vayasA yO'bhidhAsyati||37||
iti labdhavyavasthAnaH putraM jyESThamavOcata|
yadO tAta pratIcchEmAM jarAM dEhi nijaM vayaH||38||
mAtAmahakRtAM vatsa na tRptO viSayESvaham|
vayasA bhavadIyEna raMsyE katipayAH samAH||39||

zrIyaduruvAca

nOtsahE jarasA sthAtumantarA prAptayA tava|
aviditvA sukhaM grAmyaM vaitRSNyaM naiti pUruSaH||40||
turvasuzcOditaH pitrA druhyuzcAnuzca bhArata|
pratyAcakhyuradharmajJA hyanityE nityabuddhayaH||41||
apRcchattanayaM pUruM vayasOnaM guNAdhikam|
na tvamagrajavadvatsa mAM pratyAkhyAtumarhasi||42||

zrIpUruruvAca

kO nu lOkE manuSyEndra piturAtmakRtaH pumAn|
pratikartuM kSamO yasya prasAdAdvindatE param||43||
uttamazcintitaM kuryAtprOktakArI tu madhyamaH|
adhamO'zraddhayA kuryAdakartOccaritaM pituH||44||
iti pramuditaH pUruH pratyagRhNAjjarAM pituH|
sO'pi tadvayasA kAmAnyathAvajjujuSE nRpa||45||
saptadvIpapatiH saMyakpitRvatpAlayanprajAH|
yathOpajOSaM viSayAJjujuSE'vyAhatEndriyaH||46||
dEvayAnyapyanudinaM manOvAgdEhavastubhiH|
prEyasaH paramAM prItimuvAha prEyasI rahaH||47||
ayajadyajJapuruSaM kratubhirbhUridakSiNaiH|
sarvadEvamayaM dEvaM sarvavEdamayaM harim||48||
yasminnidaM viracitaM vyOmnIva jaladAvaliH|
nAnEva bhAti nAbhAti svapnamAyAmanOrathaH||49||
tamEva hRdi vinyasya vAsudEvaM guhAzayam|
nArAyaNamaNIyAMsaM nirAzIrayajatprabhum||50||
EvaM varSasahasrANi manaHSaSThairmanaHsukham
vidadhAnO'pi nAtRpyatsArvabhaumaH kadindriyaiH||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox