From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sa itthamAcarankAmAnstraiNO'pahnavamAtmanaH|
buddhvA priyAyai nirviNNO gAthAmEtAmagAyata||1||
zRNu bhArgavyamUM gAthAM madvidhAcaritAM bhuvi|
dhIrA yasyAnuzOcanti vanE grAmanivAsinaH||2||
basta EkO vanE kazcidvicinvanpriyamAtmanaH|
dadarza kUpE patitAM svakarmavazagAmajAm||3||
tasyA uddharaNOpAyaM bastaH kAmI vicintayan|
vyadhatta tIrthamuddhRtya viSANAgrENa rOdhasI||4||
sOttIrya kUpAtsuzrONI tamEva cakamE kila|
tayA vRtaM samudvIkSya bahvyO'jAH kAntakAminIH||5||
pIvAnaM zmazrulaM prESThaM mIDhvAMsaM yAbhakOvidam
sa EkO'javRSastAsAM bahvInAM rativardhanaH
rEmE kAmagrahagrasta AtmAnaM nAvabudhyata||6||
tamEva prESThatamayA ramamANamajAnyayA|
vilOkya kUpasaMvignA nAmRSyadbastakarma tat||7||
taM durhRdaM suhRdrUpaM kAminaM kSaNasauhRdam|
indriyArAmamutsRjya svAminaM duHkhitA yayau||8||
sO'pi cAnugataH straiNaH kRpaNastAM prasAditum|
kurvanniDaviDAkAraM nAzaknOtpathi sandhitum||9||
tasya tatra dvijaH kazcidajAsvAmyacchinadruSA|
lambantaM vRSaNaM bhUyaH sandadhE'rthAya yOgavit||10||
sambaddhavRSaNaH sO'pi hyajayA kUpalabdhayA|
kAlaM bahutithaM bhadrE kAmairnAdyApi tuSyati||11||
tathAhaM kRpaNaH subhru bhavatyAH prEmayantritaH|
AtmAnaM nAbhijAnAmi mOhitastava mAyayA||12||
yatpRthivyAM vrIhiyavaM hiraNyaM pazavaH striyaH|
na duhyanti manaHprItiM puMsaH kAmahatasya tE||13||
na jAtu kAmaH kAmAnAmupabhOgEna zAMyati|
haviSA kRSNavartmEva bhUya EvAbhivardhatE||14||
yadA na kurutE bhAvaM sarvabhUtESvamaGgalam|
samadRSTEstadA puMsaH sarvAH sukhamayA dizaH||15||
yA dustyajA durmatibhirjIryatO yA na jIryatE|
tAM tRSNAM duHkhanivahAM zarmakAmO drutaM tyajEt||16||
mAtrA svasrA duhitrA vA nAviviktAsanO bhavEt|
balavAnindriyagrAmO vidvAMsamapi karSati||17||
pUrNaM varSasahasraM mE viSayAnsEvatO'sakRt|
tathApi cAnusavanaM tRSNA tESUpajAyatE||18||
tasmAdEtAmahaM tyaktvA brahmaNyadhyAya mAnasam|
nirdvandvO nirahaGkArazcariSyAmi mRgaiH saha||19||
dRSTaM zrutamasadbuddhvA nAnudhyAyEnna sandizEt|
saMsRtiM cAtmanAzaM ca tatra vidvAnsa AtmadRk||20||
ityuktvA nAhuSO jAyAM tadIyaM pUravE vayaH|
dattvA svajarasaM tasmAdAdadE vigataspRhaH||21||
dizi dakSiNapUrvasyAM druhyuM dakSiNatO yadum|
pratIcyAM turvasuM cakra udIcyAmanumIzvaram||22||
bhUmaNDalasya sarvasya pUrumarhattamaM vizAm|
abhiSicyAgrajAMstasya vazE sthApya vanaM yayau||23||
AsEvitaM varSapUgAnSaDvargaM viSayESu saH|
kSaNEna mumucE nIDaM jAtapakSa iva dvijaH||24||
sa tatra nirmuktasamastasaGga AtmAnubhUtyA vidhutatriliGgaH|
parE'malE brahmaNi vAsudEvE lEbhE gatiM bhAgavatIM pratItaH||25||
zrutvA gAthAM dEvayAnI mEnE prastObhamAtmanaH|
strIpuMsOH snEhavaiklavyAtparihAsamivEritam||26||
sA sannivAsaM suhRdAM prapAyAmiva gacchatAm|
vijJAyEzvaratantrANAM mAyAviracitaM prabhOH||27||
sarvatra saGgamutsRjya svapnaupamyEna bhArgavI|
kRSNE manaH samAvEzya vyadhunOlliGgamAtmanaH||28||
namastubhyaM bhagavatE vAsudEvAya vEdhasE
sarvabhUtAdhivAsAya zAntAya bRhatE namaH||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox