From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

vitathasya sutAnmanyOrbRhatkSatrO jayastataH|
mahAvIryO narO gargaH saGkRtistu narAtmajaH||1||
guruzca rantidEvazca saGkRtEH pANDunandana|
rantidEvasya mahimA ihAmutra ca gIyatE||2||
viyadvittasya dadatO labdhaM labdhaM bubhukSataH|
niSkiJcanasya dhIrasya sakuTumbasya sIdataH||3||
vyatIyuraSTacatvAriMzadahAnyapibataH kila|
ghRtapAyasasaMyAvaM tOyaM prAtarupasthitam||4||
kRcchraprAptakuTumbasya kSuttRDbhyAM jAtavEpathOH|
atithirbrAhmaNaH kAlE bhOktukAmasya cAgamat||5||
tasmai saMvyabhajatsO'nnamAdRtya zraddhayAnvitaH|
hariM sarvatra sampazyansa bhuktvA prayayau dvijaH||6||
athAnyO bhOkSyamANasya vibhaktasya mahIpatEH|
vibhaktaM vyabhajattasmai vRSalAya hariM smaran||7||
yAtE zUdrE tamanyO'gAdatithiH zvabhirAvRtaH|
rAjanmE dIyatAmannaM sagaNAya bubhukSatE||8||
sa AdRtyAvaziSTaM yadbahumAnapuraskRtam|
tacca dattvA namazcakrE zvabhyaH zvapatayE vibhuH||9||
pAnIyamAtramucchESaM taccaikaparitarpaNam|
pAsyataH pulkasO'bhyAgAdapO dEhyazubhAya mE||10||
tasya tAM karuNAM vAcaM nizamya vipulazramAm|
kRpayA bhRzasantapta idamAhAmRtaM vacaH||11||
na kAmayE'haM gatimIzvarAtparAmaSTarddhiyuktAmapunarbhavaM vA|
ArtiM prapadyE'khiladEhabhAjAmantaHsthitO yEna bhavantyaduHkhAH||12||
kSuttRTzramO gAtraparibhramazca dainyaM klamaH zOkaviSAdamOhAH|
sarvE nivRttAH kRpaNasya jantOrjijIviSOrjIvajalArpaNAnmE||13||
iti prabhASya pAnIyaM mriyamANaH pipAsayA|
pulkasAyAdadAddhIrO nisargakaruNO nRpaH||14||
tasya tribhuvanAdhIzAH phaladAH phalamicchatAm|
AtmAnaM darzayAM cakrurmAyA viSNuvinirmitAH||15||
sa vai tEbhyO namaskRtya niHsaGgO vigataspRhaH|
vAsudEvE bhagavati bhaktyA cakrE manaH param||16||
IzvarAlambanaM cittaM kurvatO'nanyarAdhasaH|
mAyA guNamayI rAjansvapnavatpratyalIyata||17||
tatprasaGgAnubhAvEna rantidEvAnuvartinaH|
abhavanyOginaH sarvE nArAyaNaparAyaNAH||18||
gargAcchinistatO gArgyaH kSatrAdbrahma hyavartata|
duritakSayO mahAvIryAttasya trayyAruNiH kaviH||19||
puSkarAruNirityatra yE brAhmaNagatiM gatAH|
bRhatkSatrasya putrO'bhUddhastI yaddhastinApuram||20||
ajamIDhO dvimIDhazca purumIDhazca hastinaH|
ajamIDhasya vaMzyAH syuH priyamEdhAdayO dvijAH||21||
ajamIDhAdbRhadiSustasya putrO bRhaddhanuH|
bRhatkAyastatastasya putra AsIjjayadrathaH||22||
tatsutO vizadastasya syEnajitsamajAyata|
rucirAzvO dRDhahanuH kAzyO vatsazca tatsutAH||23||
rucirAzvasutaH pAraH pRthusEnastadAtmajaH|
pArasya tanayO nIpastasya putrazataM tvabhUt||24||
sa kRtvyAM zukakanyAyAM brahmadattamajIjanat|
yOgI sa gavi bhAryAyAM viSvaksEnamadhAtsutam||25||
jaigISavyOpadEzEna yOgatantraM cakAra ha|
udaksEnastatastasmAdbhallATO bArhadISavAH||26||
yavInarO dvimIDhasya kRtimAMstatsutaH smRtaH|
nAmnA satyadhRtistasya dRDhanEmiH supArzvakRt||27||
supArzvAtsumatistasya putraH sannatimAMstataH|
kRtI hiraNyanAbhAdyO yOgaM prApya jagau sma SaT||28||
saMhitAH prAcyasAmnAM vai nIpO hyudgrAyudhastataH|
tasya kSEmyaH suvIrO'tha suvIrasya ripuJjayaH||29||
tatO bahurathO nAma purumIDhO'prajO'bhavat|
nalinyAmajamIDhasya nIlaH zAntistu tatsutaH||30||
zAntEH suzAntistatputraH purujO'rkastatO'bhavat|
bharmyAzvastanayastasya paJcAsanmudgalAdayaH||31||
yavInarO bRhadvizvaH kAmpillaH saJjayaH sutAH|
bharmyAzvaH prAha putrA mE paJcAnAM rakSaNAya hi||32||
viSayANAmalamimE iti paJcAlasaMjJitAH|
mudgalAdbrahmanirvRttaM gOtraM maudgalyasaMjJitam||33||
mithunaM mudgalAdbhArmyAddivOdAsaH pumAnabhUt|
ahalyA kanyakA yasyAM zatAnandastu gautamAt||34||
tasya satyadhRtiH putrO dhanurvEdavizAradaH|
zaradvAMstatsutO yasmAdurvazIdarzanAtkila||35||
zarastambE'patadrEtO mithunaM tadabhUcchubham
taddRSTvA kRpayAgRhNAcchAntanurmRgayAM caran
kRpaH kumAraH kanyA ca drONapatnyabhavatkRpI||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox