From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

mitrAyuzca divOdAsAccyavanastatsutO nRpa|
sudAsaH sahadEvO'tha sOmakO jantujanmakRt||1||
tasya putrazataM tESAM yavIyAnpRSataH sutaH
sa tasmAddrupadO jajJE sarvasampatsamanvitaH
drupadAddraupadI tasya dhRSTadyumnAdayaH sutAH||2||
dhRSTadyumnAddhRSTakEturbhArmyAH pAJcAlakA imE|
yO'jamIDhasutO hyanya RkSaH saMvaraNastataH||3||
tapatyAM sUryakanyAyAM kurukSEtrapatiH kuruH|
parIkSiH sudhanurjahnurniSadhazca kurOH sutAH||4||
suhOtrO'bhUtsudhanuSazcyavanO'tha tataH kRtI|
vasustasyOparicarO bRhadrathamukhAstataH||5||
kuzAmbamatsyapratyagra cEdipAdyAzca cEdipAH|
bRhadrathAtkuzAgrO'bhUdRSabhastasya tatsutaH||6||
jajJE satyahitO'patyaM puSpavAMstatsutO jahuH|
anyasyAmapi bhAryAyAM zakalE dvE bRhadrathAt||7||
yE mAtrA bahirutsRSTE jarayA cAbhisandhitE|
jIva jIvEti krIDantyA jarAsandhO'bhavatsutaH||8||
tatazca sahadEvO'bhUtsOmApiryacchrutazravAH|
parIkSiranapatyO'bhUtsurathO nAma jAhnavaH||9||
tatO vidUrathastasmAtsArvabhaumastatO'bhavat|
jayasEnastattanayO rAdhikO'tO'yutAyvabhUt||10||
tatazcAkrOdhanastasmAddEvAtithiramuSya ca|
RkSastasya dilIpO'bhUtpratIpastasya cAtmajaH||11||
dEvApiH zAntanustasya bAhlIka iti cAtmajAH|
pitRrAjyaM parityajya dEvApistu vanaM gataH||12||
abhavacchAntanU rAjA prAGmahAbhiSasaMjJitaH|
yaM yaM karAbhyAM spRzati jIrNaM yauvanamEti saH||13||
zAntimApnOti caivAgryAM karmaNA tEna zAntanuH|
samA dvAdaza tadrAjyE na vavarSa yadA vibhuH||14||
zAntanurbrAhmaNairuktaH parivEttAyamagrabhuk|
rAjyaM dEhyagrajAyAzu purarASTravivRddhayE||15||
EvamuktO dvijairjyESThaM chandayAmAsa sO'bravIt|
tanmantriprahitairviprairvEdAdvibhraMzitO girA||16||
vEdavAdAtivAdAnvai tadA dEvO vavarSa ha|
dEvApiryOgamAsthAya kalApagrAmamAzritaH||17||
sOmavaMzE kalau naSTE kRtAdau sthApayiSyati|
bAhlIkAtsOmadattO'bhUdbhUrirbhUrizravAstataH||18||
zalazca zAntanOrAsIdgaGgAyAM bhISma AtmavAn|
sarvadharmavidAM zrESThO mahAbhAgavataH kaviH||19||
vIrayUthAgraNIryEna rAmO'pi yudhi tOSitaH|
zAntanOrdAsakanyAyAM jajJE citrAGgadaH sutaH||20||
vicitravIryazcAvarajO nAmnA citrAGgadO hataH|
yasyAM parAzarAtsAkSAdavatIrNO harEH kalA||21||
vEdaguptO muniH kRSNO yatO'hamidamadhyagAm|
hitvA svaziSyAnpailAdInbhagavAnbAdarAyaNaH||22||
mahyaM putrAya zAntAya paraM guhyamidaM jagau|
vicitravIryO'thOvAha kAzIrAjasutE balAt||23||
svayaMvarAdupAnItE ambikAmbAlikE ubhE|
tayOrAsaktahRdayO gRhItO yakSmaNA mRtaH||24||
kSEtrE'prajasya vai bhrAturmAtrOktO bAdarAyaNaH|
dhRtarASTraM ca pANDuM ca viduraM cApyajIjanat||25||
gAndhAryAM dhRtarASTrasya jajJE putrazataM nRpa|
tatra duryOdhanO jyESThO duHzalA cApi kanyakA||26||
zApAnmaithunaruddhasya pANDOH kuntyAM mahArathAH|
jAtA dharmAnilEndrEbhyO yudhiSThiramukhAstrayaH||27||
nakulaH sahadEvazca mAdryAM nAsatyadasrayOH|
draupadyAM paJca paJcabhyaH putrAstE pitarO'bhavan||28||
yudhiSThirAtprativindhyaH zrutasEnO vRkOdarAt|
arjunAcchrutakIrtistu zatAnIkastu nAkuliH||29||
sahadEvasutO rAjanchrutakarmA tathAparE|
yudhiSThirAttu pauravyAM dEvakO'tha ghaTOtkacaH||30||
bhImasEnAddhiDimbAyAM kAlyAM sarvagatastataH|
sahadEvAtsuhOtraM tu vijayAsUta pArvatI||31||
karENumatyAM nakulO naramitraM tathArjunaH
irAvantamulupyAM vai sutAyAM babhruvAhanam
maNipurapatEH sO'pi tatputraH putrikAsutaH||32||
tava tAtaH subhadrAyAmabhimanyurajAyata|
sarvAtirathajidvIra uttarAyAM tatO bhavAn||33||
parikSINESu kuruSu drauNErbrahmAstratEjasA|
tvaM ca kRSNAnubhAvEna sajIvO mOcitO'ntakAt||34||
tavEmE tanayAstAta janamEjayapUrvakAH|
zrutasEnO bhImasEna ugrasEnazca vIryavAn||35||
janamEjayastvAM viditvA takSakAnnidhanaM gatam|
sarpAnvai sarpayAgAgnau sa hOSyati ruSAnvitaH||36||
kAlaSEyaM purOdhAya turaM turagamEdhaSAT|
samantAtpRthivIM sarvAM jitvA yakSyati cAdhvaraiH||37||
tasya putraH zatAnIkO yAjJavalkyAttrayIM paThan|
astrajJAnaM kriyAjJAnaM zaunakAtparamESyati||38||
sahasrAnIkastatputrastatazcaivAzvamEdhajaH|
asImakRSNastasyApi nEmicakrastu tatsutaH||39||
gajAhvayE hRtE nadyA kauzAmbyAM sAdhu vatsyati|
uktastatazcitrarathastasmAcchucirathaH sutaH||40||
tasmAcca vRSTimAMstasya suSENO'tha mahIpatiH|
sunIthastasya bhavitA nRcakSuryatsukhInalaH||41||
pariplavaH sutastasmAnmEdhAvI sunayAtmajaH|
nRpaJjayastatO dUrvastimistasmAjjaniSyati||42||
timErbRhadrathastasmAcchatAnIkaH sudAsajaH|
zatAnIkAddurdamanastasyApatyaM mahInaraH||43||
daNDapANirnimistasya kSEmakO bhavitA yataH|
brahmakSatrasya vai yOnirvaMzO dEvarSisatkRtaH||44||
kSEmakaM prApya rAjAnaM saMsthAM prApsyati vai kalau|
atha mAgadharAjAnO bhAvinO yE vadAmi tE||45||
bhavitA sahadEvasya mArjAriryacchrutazravAH|
tatO yutAyustasyApi niramitrO'tha tatsutaH||46||
sunakSatraH sunakSatrAdbRhatsEnO'tha karmajit|
tataH sutaJjayAdvipraH zucistasya bhaviSyati||47||
kSEmO'tha suvratastasmAddharmasUtraH samastataH|
dyumatsEnO'tha sumatiH subalO janitA tataH||48||
sunIthaH satyajidatha vizvajidyadripuJjayaH
bArhadrathAzca bhUpAlA bhAvyAH sAhasravatsaram||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox