From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

anOH sabhAnarazcakSuH parESNuzca trayaH sutAH|
sabhAnarAtkAlanaraH sRJjayastatsutastataH||1||
janamEjayastasya putrO mahAzAlO mahAmanAH|
uzInarastitikSuzca mahAmanasa Atmajau||2||
zibirvaraH kRmirdakSazcatvArOzInarAtmajAH|
vRSAdarbhaH sudhIrazca madraH kEkaya AtmavAn||3||
zibEzcatvAra EvAsaMstitikSOzca ruSadrathaH|
tatO hOmO'tha sutapA baliH sutapasO'bhavat||4||
aGgavaGgakaliGgAdyAH suhmapuNDrauDrasaMjJitAH|
jajJirE dIrghatamasO balEH kSEtrE mahIkSitaH||5||
cakruH svanAmnA viSayAnSaDimAnprAcyakAMzca tE|
khalapAnO'GgatO jajJE tasmAddivirathastataH||6||
sutO dharmarathO yasya jajJE citrarathO'prajAH|
rOmapAda iti khyAtastasmai dazarathaH sakhA||7||
zAntAM svakanyAM prAyacchadRSyazRGga uvAha yAm|
dEvE'varSati yaM rAmA AninyurhariNIsutam||8||
nATyasaGgItavAditrairvibhramAliGganArhaNaiH|
sa tu rAjJO'napatyasya nirUpyESTiM marutvatE||9||
prajAmadAddazarathO yEna lEbhE'prajAH prajAH|
caturaGgO rOmapAdAtpRthulAkSastu tatsutaH||10||
bRhadrathO bRhatkarmA bRhadbhAnuzca tatsutAH|
AdyAdbRhanmanAstasmAjjayadratha udAhRtaH||11||
vijayastasya sambhUtyAM tatO dhRtirajAyata|
tatO dhRtavratastasya satkarmAdhirathastataH||12||
yO'sau gaGgAtaTE krIDanmaJjUSAntargataM zizum|
kuntyApaviddhaM kAnInamanapatyO'karOtsutam||13||
vRSasEnaH sutastasya karNasya jagatIpatE|
druhyOzca tanayO babhruH sEtustasyAtmajastataH||14||
Arabdhastasya gAndhArastasya dharmastatO dhRtaH|
dhRtasya durmadastasmAtpracEtAH prAcEtasaH zatam||15||
mlEcchAdhipatayO'bhUvannudIcIM dizamAzritAH|
turvasOzca sutO vahnirvahnErbhargO'tha bhAnumAn||16||
tribhAnustatsutO'syApi karandhama udAradhIH|
marutastatsutO'putraH putraM pauravamanvabhUt||17||
duSmantaH sa punarbhEjE svavaMzaM rAjyakAmukaH|
yayAtErjyESThaputrasya yadOrvaMzaM nararSabha||18||
varNayAmi mahApuNyaM sarvapApaharaM nRNAm|
yadOrvaMzaM naraH zrutvA sarvapApaiH pramucyatE||19||
yatrAvatIrNO bhagavAnparamAtmA narAkRtiH|
yadOH sahasrajitkrOSTA nalO ripuriti zrutAH||20||
catvAraH sUnavastatra zatajitprathamAtmajaH|
mahAhayO rENuhayO haihayazcEti tatsutAH||21||
dharmastu haihayasutO nEtraH kuntEH pitA tataH|
sOhaJjirabhavatkuntErmahiSmAnbhadrasEnakaH||22||
durmadO bhadrasEnasya dhanakaH kRtavIryasUH|
kRtAgniH kRtavarmA ca kRtaujA dhanakAtmajAH||23||
arjunaH kRtavIryasya saptadvIpEzvarO'bhavat|
dattAtrEyAddharEraMzAtprAptayOgamahAguNaH||24||
na nUnaM kArtavIryasya gatiM yAsyanti pArthivAH|
yajJadAnatapOyOgaiH zrutavIryadayAdibhiH||25||
paJcAzIti sahasrANi hyavyAhatabalaH samAH|
anaSTavittasmaraNO bubhujE'kSayyaSaDvasu||26||
tasya putrasahasrESu paJcaivOrvaritA mRdhE|
jayadhvajaH zUrasEnO vRSabhO madhurUrjitaH||27||
jayadhvajAttAlajaGghastasya putrazataM tvabhUt|
kSatraM yattAlajaGghAkhyamaurvatEjOpasaMhRtam||28||
tESAM jyESThO vItihOtrO vRSNiH putrO madhOH smRtaH|
tasya putrazataM tvAsIdvRSNijyESThaM yataH kulam||29||
mAdhavA vRSNayO rAjanyAdavAzcEti saMjJitAH|
yaduputrasya ca krOSTOH putrO vRjinavAMstataH||30||
svAhitO'tO viSadgurvai tasya citrarathastataH|
zazabindurmahAyOgI mahAbhAgO mahAnabhUt||31||
caturdazamahAratnazcakravartyaparAjitaH|
tasya patnIsahasrANAM dazAnAM sumahAyazAH||32||
dazalakSasahasrANi putrANAM tAsvajIjanat|
tESAM tu SaTpradhAnAnAM pRthuzravasa AtmajaH||33||
dharmO nAmOzanA tasya hayamEdhazatasya yAT|
tatsutO rucakastasya paJcAsannAtmajAH zRNu||34||
purujidrukmarukmESu pRthujyAmaghasaMjJitAH|
jyAmaghastvaprajO'pyanyAM bhAryAM zaibyApatirbhayAt||35||
nAvindacchatrubhavanAdbhOjyAM kanyAmahAraSIt|
rathasthAM tAM nirIkSyAha zaibyA patimamarSitA||36||
kEyaM kuhaka matsthAnaM rathamArOpitEti vai|
snuSA tavEtyabhihitE smayantI patimabravIt||37||
ahaM bandhyAsapatnI ca snuSA mE yujyatE katham|
janayiSyasi yaM rAjJi tasyEyamupayujyatE||38||
anvamOdanta tadvizvE dEvAH pitara Eva ca
zaibyA garbhamadhAtkAlE kumAraM suSuvE zubham
sa vidarbha iti prOkta upayEmE snuSAM satIm||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox