From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tasyAM vidarbhO'janayatputrau nAmnA kuzakrathau|
tRtIyaM rOmapAdaM ca vidarbhakulanandanam||1||
rOmapAdasutO babhrurbabhrOH kRtirajAyata|
uzikastatsutastasmAccEdizcaidyAdayO nRpAH||2||
krathasya kuntiH putrO'bhUdvRSNistasyAtha nirvRtiH|
tatO dazArhO nAmnAbhUttasya vyOmaH sutastataH||3||
jImUtO vikRtistasya yasya bhImarathaH sutaH|
tatO navarathaH putrO jAtO dazarathastataH||4||
karambhiH zakunEH putrO dEvarAtastadAtmajaH|
dEvakSatrastatastasya madhuH kuruvazAdanuH||5||
puruhOtrastvanOH putrastasyAyuH sAtvatastataH|
bhajamAnO bhajirdivyO vRSNirdEvAvRdhO'ndhakaH||6||
sAtvatasya sutAH sapta mahAbhOjazca mAriSa|
bhajamAnasya nimlOciH kiGkaNO dhRSTirEva ca||7||
EkasyAmAtmajAH patnyAmanyasyAM ca trayaH sutAH|
zatAjicca sahasrAjidayutAjiditi prabhO||8||
babhrurdEvAvRdhasutastayOH zlOkau paThantyamU|
yathaiva zRNumO dUrAtsampazyAmastathAntikAt||9||
babhruH zrESThO manuSyANAM dEvairdEvAvRdhaH samaH|
puruSAH paJcaSaSTizca SaTsahasrANi cASTa ca||10||
yE'mRtatvamanuprAptA babhrOrdEvAvRdhAdapi|
mahAbhOjO'tidharmAtmA bhOjA AsaMstadanvayE||11||
vRSNEH sumitraH putrO'bhUdyudhAjicca parantapa|
zinistasyAnamitrazca nighnO'bhUdanamitrataH||12||
satrAjitaH prasEnazca nighnasyAthAsatuH sutau|
anamitrasutO yO'nyaH zinistasya ca satyakaH||13||
yuyudhAnaH sAtyakirvai jayastasya kuNistataH|
yugandharO'namitrasya vRSNiH putrO'parastataH||14||
zvaphalkazcitrarathazca gAndinyAM ca zvaphalkataH|
akrUrapramukhA AsanputrA dvAdaza vizrutAH||15||
AsaGgaH sAramEyazca mRdurO mRduvidgiriH|
dharmavRddhaH sukarmA ca kSEtrOpEkSO'rimardanaH||16||
zatrughnO gandhamAdazca pratibAhuzca dvAdaza|
tESAM svasA sucArAkhyA dvAvakrUrasutAvapi||17||
dEvavAnupadEvazca tathA citrarathAtmajAH|
pRthurvidUrathAdyAzca bahavO vRSNinandanAH||18||
kukurO bhajamAnazca zuciH kambalabarhiSaH|
kukurasya sutO vahnirvilOmA tanayastataH||19||
kapOtarOmA tasyAnuH sakhA yasya ca tumburuH|
andhakAddundubhistasmAdavidyOtaH punarvasuH||20||
tasyAhukazcAhukI ca kanyA caivAhukAtmajau|
dEvakazcOgrasEnazca catvArO dEvakAtmajAH||21||
dEvavAnupadEvazca sudEvO dEvavardhanaH|
tESAM svasAraH saptAsandhRtadEvAdayO nRpa||22||
zAntidEvOpadEvA ca zrIdEvA dEvarakSitA|
sahadEvA dEvakI ca vasudEva uvAha tAH||23||
kaMsaH sunAmA nyagrOdhaH kaGkaH zaGkuH suhUstathA|
rASTrapAlO'tha dhRSTizca tuSTimAnaugrasEnayaH||24||
kaMsA kaMsavatI kaGkA zUrabhU rASTrapAlikA|
ugrasEnaduhitarO vasudEvAnujastriyaH||25||
zUrO vidUrathAdAsIdbhajamAnastu tatsutaH|
zinistasmAtsvayaM bhOjO hRdikastatsutO mataH||26||
dEvamIDhaH zatadhanuH kRtavarmEti tatsutAH|
dEvamIDhasya zUrasya mAriSA nAma patnyabhUt||27||
tasyAM sa janayAmAsa daza putrAnakalmaSAn|
vasudEvaM dEvabhAgaM dEvazravasamAnakam||28||
sRJjayaM zyAmakaM kaGkaM zamIkaM vatsakaM vRkam|
dEvadundubhayO nEdurAnakA yasya janmani||29||
vasudEvaM harEH sthAnaM vadantyAnakadundubhim|
pRthA ca zrutadEvA ca zrutakIrtiH zrutazravAH||30||
rAjAdhidEvI caitESAM bhaginyaH paJca kanyakAH|
kuntEH sakhyuH pitA zUrO hyaputrasya pRthAmadAt||31||
sApa durvAsasO vidyAM dEvahUtIM pratOSitAt|
tasyA vIryaparIkSArthamAjuhAva raviM zuciH||32||
tadaivOpAgataM dEvaM vIkSya vismitamAnasA|
pratyayArthaM prayuktA mE yAhi dEva kSamasva mE||33||
amOghaM dEvasandarzamAdadhE tvayi cAtmajam|
yOniryathA na duSyEta kartAhaM tE sumadhyamE||34||
iti tasyAM sa AdhAya garbhaM sUryO divaM gataH|
sadyaH kumAraH saJjajJE dvitIya iva bhAskaraH||35||
taM sAtyajannadItOyE kRcchrAllOkasya bibhyatI|
prapitAmahastAmuvAha pANDurvai satyavikramaH||36||
zrutadEvAM tu kArUSO vRddhazarmA samagrahIt|
yasyAmabhUddantavakra RSizaptO ditEH sutaH||37||
kaikEyO dhRSTakEtuzca zrutakIrtimavindata|
santardanAdayastasyAM paJcAsankaikayAH sutAH||38||
rAjAdhidEvyAmAvantyau jayasEnO'janiSTa ha|
damaghOSazcEdirAjaH zrutazravasamagrahIt||39||
zizupAlaH sutastasyAH kathitastasya sambhavaH|
dEvabhAgasya kaMsAyAM citrakEtubRhadbalau||40||
kaMsavatyAM dEvazravasaH suvIra iSumAMstathA|
bakaH kaGkAttu kaGkAyAM satyajitpurujittathA||41||
sRJjayO rASTrapAlyAM ca vRSadurmarSaNAdikAn|
harikEzahiraNyAkSau zUrabhUmyAM ca zyAmakaH||42||
mizrakEzyAmapsarasi vRkAdInvatsakastathA|
takSapuSkarazAlAdIndurvAkSyAM vRka AdadhE||43||
sumitrArjunapAlAdInsamIkAttu sudAmanI|
AnakaH karNikAyAM vai RtadhAmAjayAvapi||44||
pauravI rOhiNI bhadrA madirA rOcanA ilA|
dEvakIpramukhAzcAsanpatnya AnakadundubhEH||45||
balaM gadaM sAraNaM ca durmadaM vipulaM dhruvam|
vasudEvastu rOhiNyAM kRtAdInudapAdayat||46||
subhadrO bhadrabAhuzca durmadO bhadra Eva ca|
pauravyAstanayA hyEtE bhUtAdyA dvAdazAbhavan||47||
nandOpanandakRtaka zUrAdyA madirAtmajAH|
kauzalyA kEzinaM tvEkamasUta kulanandanam||48||
rOcanAyAmatO jAtA hastahEmAGgadAdayaH|
ilAyAmuruvalkAdInyadumukhyAnajIjanat||49||
vipRSThO dhRtadEvAyAmEka AnakadundubhEH|
zAntidEvAtmajA rAjanprazamaprasitAdayaH||50||
rAjanyakalpavarSAdyA upadEvAsutA daza|
vasuhaMsasuvaMzAdyAH zrIdEvAyAstu SaTsutAH||51||
dEvarakSitayA labdhA nava cAtra gadAdayaH|
vasudEvaH sutAnaSTAvAdadhE sahadEvayA||52||
pravarazrutamukhyAMzca sAkSAddharmO vasUniva|
vasudEvastu dEvakyAmaSTa putrAnajIjanat||53||
kIrtimantaM suSENaM ca bhadrasEnamudAradhIH|
RjuM sammardanaM bhadraM saGkarSaNamahIzvaram||54||
aSTamastu tayOrAsItsvayamEva hariH kila|
subhadrA ca mahAbhAgA tava rAjanpitAmahI||55||
yadA yadA hi dharmasya kSayO vRddhizca pApmanaH|
tadA tu bhagavAnIza AtmAnaM sRjatE hariH||56||
na hyasya janmanO hEtuH karmaNO vA mahIpatE|
AtmamAyAM vinEzasya parasya draSTurAtmanaH||57||
yanmAyAcESTitaM puMsaH sthityutpattyapyayAya hi|
anugrahastannivRttErAtmalAbhAya cESyatE||58||
akSauhiNInAM patibhirasurairnRpalAJchanaiH|
bhuva AkramyamANAyA abhArAya kRtOdyamaH||59||
karmANyaparimEyANi manasApi surEzvaraiH|
sahasaGkarSaNazcakrE bhagavAnmadhusUdanaH||60||
kalau janiSyamANAnAM duHkhazOkatamOnudam|
anugrahAya bhaktAnAM supuNyaM vyatanOdyazaH||61||
yasminsatkarNapIyuSE yazastIrthavarE sakRt|
zrOtrAJjalirupaspRzya dhunutE karmavAsanAm||62||
bhOjavRSNyandhakamadhu zUrasEnadazArhakaiH|
zlAghanIyEhitaH zazvatkurusRJjayapANDubhiH||63||
snigdhasmitEkSitOdArairvAkyairvikramalIlayA|
nRlOkaM ramayAmAsa mUrtyA sarvAGgaramyayA||64||
yasyAnanaM makarakuNDalacArukarNa bhrAjatkapOlasubhagaM savilAsahAsam|
nityOtsavaM na tatRpurdRzibhiH pibantyO nAryO narAzca muditAH kupitA nimEzca||65||
jAtO gataH pitRgRhAdvrajamEdhitArthO hatvA ripUnsutazatAni kRtOrudAraH|
utpAdya tESu puruSaH kratubhiH samIjE AtmAnamAtmanigamaM prathayanjanESu||66||
pRthvyAH sa vai gurubharaM kSapayankurUNAmantaHsamutthakalinA yudhi bhUpacamvaH
dRSTyA vidhUya vijayE jayamudvighOSya prOcyOddhavAya ca paraM samagAtsvadhAma||67||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox