From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

kathitO vaMzavistArO bhavatA sOmasUryayOH|
rAjJAM cObhayavaMzyAnAM caritaM paramAdbhutam||1||
yadOzca dharmazIlasya nitarAM munisattama|
tatrAMzEnAvatIrNasya viSNOrvIryANi zaMsa naH||2||
avatIrya yadOrvaMzE bhagavAnbhUtabhAvanaH|
kRtavAnyAni vizvAtmA tAni nO vada vistarAt||3||
nivRttatarSairupagIyamAnAdbhavauSadhAcchrOtramanO'bhirAmAt|
ka uttamazlOkaguNAnuvAdAtpumAnvirajyEta vinA pazughnAt||4||
pitAmahA mE samarE'maraJjayairdEvavratAdyAtirathaistimiGgilaiH|
duratyayaM kauravasainyasAgaraM kRtvAtaranvatsapadaM sma yatplavAH||5||
drauNyastravipluSTamidaM madaGgaM santAnabIjaM kurupANDavAnAm|
jugOpa kukSiM gata AttacakrO mAtuzca mE yaH zaraNaM gatAyAH||6||
vIryANi tasyAkhiladEhabhAjAmantarbahiH pUruSakAlarUpaiH|
prayacchatO mRtyumutAmRtaM ca mAyAmanuSyasya vadasva vidvan||7||
rOhiNyAstanayaH prOktO rAmaH saGkarSaNastvayA|
dEvakyA garbhasambandhaH kutO dEhAntaraM vinA||8||
kasmAnmukundO bhagavAnpiturgEhAdvrajaM gataH|
kva vAsaM jJAtibhiH sArdhaM kRtavAnsAtvatAM patiH||9||
vrajE vasankimakarOnmadhupuryAM ca kEzavaH|
bhrAtaraM cAvadhItkaMsaM mAturaddhAtadarhaNam||10||
dEhaM mAnuSamAzritya kati varSANi vRSNibhiH|
yadupuryAM sahAvAtsItpatnyaH katyabhavanprabhOH||11||
Etadanyacca sarvaM mE munE kRSNavicESTitam|
vaktumarhasi sarvajJa zraddadhAnAya vistRtam||12||
naiSAtiduHsahA kSunmAM tyaktOdamapi bAdhatE|
pibantaM tvanmukhAmbhOja cyutaM harikathAmRtam||13||

sUta uvAca

EvaM nizamya bhRgunandana sAdhuvAdaM
vaiyAsakiH sa bhagavAnatha viSNurAtam|
pratyarcya kRSNacaritaM kalikalmaSaghnaM
vyAhartumArabhata bhAgavatapradhAnaH||14||

zrIzuka uvAca

samyagvyavasitA buddhistava rAjarSisattama|
vAsudEvakathAyAM tE yajjAtA naiSThikI ratiH||15||
vAsudEvakathApraznaH puruSAMstrInpunAti hi|
vaktAraM pracchakaM zrOtRRMstatpAdasalilaM yathA||16||
bhUmirdRptanRpavyAja daityAnIkazatAyutaiH|
AkrAntA bhUribhArENa brahmANaM zaraNaM yayau||17||
gaurbhUtvAzrumukhI khinnA krandantI karuNaM vibhOH|
upasthitAntikE tasmai vyasanaM samavOcata||18||
brahmA tadupadhAryAtha saha dEvaistayA saha|
jagAma satrinayanastIraM kSIrapayOnidhEH||19||
tatra gatvA jagannAthaM dEvadEvaM vRSAkapim|
puruSaM puruSasUktEna upatasthE samAhitaH||20||
giraM samAdhau gaganE samIritAM nizamya vEdhAstridazAnuvAca ha|
gAM pauruSIM mE zRNutAmarAH punarvidhIyatAmAzu tathaiva mA ciram||21||
puraiva puMsAvadhRtO dharAjvarO bhavadbhiraMzairyaduSUpajanyatAm|
sa yAvadurvyA bharamIzvarEzvaraH svakAlazaktyA kSapayaMzcarEdbhuvi||22||
vasudEvagRhE sAkSAdbhagavAnpuruSaH paraH|
janiSyatE tatpriyArthaM sambhavantu surastriyaH||23||
vAsudEvakalAnantaH sahasravadanaH svarAT|
agratO bhavitA dEvO harEH priyacikIrSayA||24||
viSNOrmAyA bhagavatI yayA sammOhitaM jagat|
AdiSTA prabhuNAMzEna kAryArthE sambhaviSyati||25||

zrIzuka uvAca

ityAdizyAmaragaNAnprajApatipatirvibhuH|
AzvAsya ca mahIM gIrbhiH svadhAma paramaM yayau||26||
zUrasEnO yadupatirmathurAmAvasanpurIm|
mAthurAJchUrasEnAMzca viSayAnbubhujE purA||27||
rAjadhAnI tataH sAbhUtsarvayAdavabhUbhujAm|
mathurA bhagavAnyatra nityaM sannihitO hariH||28||
tasyAM tu karhicicchaurirvasudEvaH kRtOdvahaH|
dEvakyA sUryayA sArdhaM prayANE rathamAruhat||29||
ugrasEnasutaH kaMsaH svasuH priyacikIrSayA|
razmInhayAnAM jagrAha raukmai rathazatairvRtaH||30||
catuHzataM pAribarhaM gajAnAM hEmamAlinAm|
azvAnAmayutaM sArdhaM rathAnAM ca triSaTzatam||31||
dAsInAM sukumArINAM dvE zatE samalaGkRtE|
duhitrE dEvakaH prAdAdyAnE duhitRvatsalaH||32||
zaGkhatUryamRdaGgAzca nEdurdundubhayaH samam|
prayANaprakramE tAta varavadhvOH sumaGgalam||33||
pathi pragrahiNaM kaMsamAbhASyAhAzarIravAk|
asyAstvAmaSTamO garbhO hantA yAM vahasE'budha||34||
ityuktaH sa khalaH pApO bhOjAnAM kulapAMsanaH|
bhaginIM hantumArabdhaM khaDgapANiH kacE'grahIt||35||
taM jugupsitakarmANaM nRzaMsaM nirapatrapam|
vasudEvO mahAbhAga uvAca parisAntvayan||36||

zrIvasudEva uvAca

zlAghanIyaguNaH zUrairbhavAnbhOjayazaskaraH|
sa kathaM bhaginIM hanyAtstriyamudvAhaparvaNi||37||
mRtyurjanmavatAM vIra dEhEna saha jAyatE|
adya vAbdazatAntE vA mRtyurvai prANinAM dhruvaH||38||
dEhE paJcatvamApannE dEhI karmAnugO'vazaH|
dEhAntaramanuprApya prAktanaM tyajatE vapuH||39||
vrajaMstiSThanpadaikEna yathaivaikEna gacchati|
yathA tRNajalaukaivaM dEhI karmagatiM gataH||40||
svapnE yathA pazyati dEhamIdRzaM manOrathEnAbhiniviSTacEtanaH|
dRSTazrutAbhyAM manasAnucintayanprapadyatE tatkimapi hyapasmRtiH||41||
yatO yatO dhAvati daivacOditaM manO vikArAtmakamApa paJcasu|
guNESu mAyArOcitESu dEhyasau prapadyamAnaH saha tEna jAyatE||42||
jyOtiryathaivOdakapArthivESvadaH
samIravEgAnugataM vibhAvyatE|
EvaM svamAyAracitESvasau pumAn
guNESu rAgAnugatO vimuhyati||43||
tasmAnna kasyaciddrOhamAcarEtsa tathAvidhaH|
AtmanaH kSEmamanvicchandrOgdhurvai paratO bhayam||44||
ESA tavAnujA bAlA kRpaNA putrikOpamA|
hantuM nArhasi kalyANImimAM tvaM dInavatsalaH||45||

zrIzuka uvAca

EvaM sa sAmabhirbhEdairbOdhyamAnO'pi dAruNaH|
na nyavartata kauravya puruSAdAnanuvrataH||46||
nirbandhaM tasya taM jJAtvA vicintyAnakadundubhiH|
prAptaM kAlaM prativyODhumidaM tatrAnvapadyata||47||
mRtyurbuddhimatApOhyO yAvadbuddhibalOdayam|
yadyasau na nivartEta nAparAdhO'sti dEhinaH||48||
pradAya mRtyavE putrAnmOcayE kRpaNAmimAm|
sutA mE yadi jAyEranmRtyurvA na mriyEta cEt||49||
viparyayO vA kiM na syAdgatirdhAturduratyayA|
upasthitO nivartEta nivRttaH punarApatEt||50||
agnEryathA dAruviyOgayOgayOradRSTatO'nyanna nimittamasti|
EvaM hi jantOrapi durvibhAvyaH zarIrasaMyOgaviyOgahEtuH||51||
EvaM vimRzya taM pApaM yAvadAtmanidarzanam|
pUjayAmAsa vai zaurirbahumAnapuraHsaram||52||
prasannavadanAmbhOjO nRzaMsaM nirapatrapam|
manasA dUyamAnEna vihasannidamabravIt||53||

zrIvasudEva uvAca

na hyasyAstE bhayaM saumya yadvai sAhAzarIravAk|
putrAnsamarpayiSyE'syA yatastE bhayamutthitam||54||

zrIzuka uvAca

svasurvadhAnnivavRtE kaMsastadvAkyasAravit|
vasudEvO'pi taM prItaH prazasya prAvizadgRham||55||
atha kAla upAvRttE dEvakI sarvadEvatA|
putrAnprasuSuvE cASTau kanyAM caivAnuvatsaram||56||
kIrtimantaM prathamajaM kaMsAyAnakadundubhiH|
arpayAmAsa kRcchrENa sO'nRtAdativihvalaH||57||
kiM duHsahaM nu sAdhUnAM viduSAM kimapEkSitam|
kimakAryaM kadaryANAM dustyajaM kiM dhRtAtmanAm||58||
dRSTvA samatvaM tacchaurEH satyE caiva vyavasthitim|
kaMsastuSTamanA rAjanprahasannidamabravIt||59||
pratiyAtu kumArO'yaM na hyasmAdasti mE bhayam|
aSTamAdyuvayOrgarbhAnmRtyurmE vihitaH kila||60||
tathEti sutamAdAya yayAvAnakadundubhiH|
nAbhyanandata tadvAkyamasatO'vijitAtmanaH||61||
nandAdyA yE vrajE gOpA yAzcAmISAM ca yOSitaH|
vRSNayO vasudEvAdyA dEvakyAdyA yadustriyaH||62||
sarvE vai dEvatAprAyA ubhayOrapi bhArata|
jJAtayO bandhusuhRdO yE ca kaMsamanuvratAH||63||
EtatkaMsAya bhagavAJchazaMsAbhyEtya nAradaH|
bhUmErbhArAyamANAnAM daityAnAM ca vadhOdyamam||64||
RSErvinirgamE kaMsO yadUnmatvA surAniti|
dEvakyA garbhasambhUtaM viSNuM ca svavadhaM prati||65||
dEvakIM vasudEvaM ca nigRhya nigaDairgRhE|
jAtaM jAtamahanputraM tayOrajanazaGkayA||66||
mAtaraM pitaraM bhrAtRRnsarvAMzca suhRdastathA|
ghnanti hyasutRpO lubdhA rAjAnaH prAyazO bhuvi||67||
AtmAnamiha saJjAtaM jAnanprAgviSNunA hatam|
mahAsuraM kAlanEmiM yadubhiH sa vyarudhyata||68||
ugrasEnaM ca pitaraM yadubhOjAndhakAdhipam
svayaM nigRhya bubhujE zUrasEnAnmahAbalaH||69||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox