From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

pralambabakacANUra tRNAvartamahAzanaiH|
muSTikAriSTadvivida pUtanAkEzIdhEnukaiH||1||
anyaizcAsurabhUpAlairbANabhaumAdibhiryutaH|
yadUnAM kadanaM cakrE balI mAgadhasaMzrayaH||2||
tE pIDitA nivivizuH kurupaJcAlakEkayAn|
zAlvAnvidarbhAnniSadhAnvidEhAnkOzalAnapi||3||
EkE tamanurundhAnA jJAtayaH paryupAsatE|
hatESu SaTsu bAlESu dEvakyA augrasEninA||4||
saptamO vaiSNavaM dhAma yamanantaM pracakSatE|
garbhO babhUva dEvakyA harSazOkavivardhanaH||5||
bhagavAnapi vizvAtmA viditvA kaMsajaM bhayam|
yadUnAM nijanAthAnAM yOgamAyAM samAdizat||6||
gaccha dEvi vrajaM bhadrE gOpagObhiralaGkRtam
rOhiNI vasudEvasya bhAryAstE nandagOkulE
anyAzca kaMsasaMvignA vivarESu vasanti hi||7||
dEvakyA jaTharE garbhaM zESAkhyaM dhAma mAmakam|
tatsannikRSya rOhiNyA udarE sannivEzaya||8||
athAhamaMzabhAgEna dEvakyAH putratAM zubhE|
prApsyAmi tvaM yazOdAyAM nandapatnyAM bhaviSyasi||9||
arciSyanti manuSyAstvAM sarvakAmavarEzvarIm|
dhUpOpahArabalibhiH sarvakAmavarapradAm||10||
nAmadhEyAni kurvanti sthAnAni ca narA bhuvi|
durgEti bhadrakAlIti vijayA vaiSNavIti ca||11||
kumudA caNDikA kRSNA mAdhavI kanyakEti ca|
mAyA nArAyaNIzAnI zAradEtyambikEti ca||12||
garbhasaGkarSaNAttaM vai prAhuH saGkarSaNaM bhuvi|
rAmEti lOkaramaNAdbalabhadraM balOcchrayAt||13||
sandiSTaivaM bhagavatA tathEtyOmiti tadvacaH|
pratigRhya parikramya gAM gatA tattathAkarOt||14||
garbhE praNItE dEvakyA rOhiNIM yOganidrayA|
ahO visraMsitO garbha iti paurA vicukruzuH||15||
bhagavAnapi vizvAtmA bhaktAnAmabhayaGkaraH|
AvivEzAMzabhAgEna mana AnakadundubhEH||16||
sa bibhratpauruSaM dhAma bhrAjamAnO yathA raviH|
durAsadO'tidurdharSO bhUtAnAM sambabhUva ha||17||
tatO jaganmaGgalamacyutAMzaM samAhitaM zUrasutEna dEvI|
dadhAra sarvAtmakamAtmabhUtaM kASThA yathAnandakaraM manastaH||18||
sA dEvakI sarvajagannivAsa nivAsabhUtA nitarAM na rEjE|
bhOjEndragEhE'gnizikhEva ruddhA sarasvatI jJAnakhalE yathA satI||19||
tAM vIkSya kaMsaH prabhayAjitAntarAM
virOcayantIM bhavanaM zucismitAm|
AhaiSa mE prANaharO harirguhAM
dhruvaM zritO yanna purEyamIdRzI||20||
kimadya tasminkaraNIyamAzu mE yadarthatantrO na vihanti vikramam|
striyAH svasurgurumatyA vadhO'yaM yazaH zriyaM hantyanukAlamAyuH||21||
sa ESa jIvankhalu samparEtO vartEta yO'tyantanRzaMsitEna|
dEhE mRtE taM manujAH zapanti gantA tamO'ndhaM tanumAninO dhruvam||22||
iti ghOratamAdbhAvAtsannivRttaH svayaM prabhuH|
AstE pratIkSaMstajjanma harErvairAnubandhakRt||23||
AsInaH saMvizaMstiSThanbhuJjAnaH paryaTanmahIm|
cintayAnO hRSIkEzamapazyattanmayaM jagat||24||
brahmA bhavazca tatraitya munibhirnAradAdibhiH|
dEvaiH sAnucaraiH sAkaM gIrbhirvRSaNamaiDayan||25||
satyavrataM satyaparaM trisatyaM
satyasya yOniM nihitaM ca satyE|
satyasya satyamRtasatyanEtraM
satyAtmakaM tvAM zaraNaM prapannAH||26||
EkAyanO'sau dviphalastrimUlazcatUrasaH paJcavidhaH SaDAtmA|
saptatvagaSTaviTapO navAkSO dazacchadI dvikhagO hyAdivRkSaH||27||
tvamEka EvAsya sataH prasUtistvaM sannidhAnaM tvamanugrahazca|
tvanmAyayA saMvRtacEtasastvAM pazyanti nAnA na vipazcitO yE||28||
bibharSi rUpANyavabOdha AtmA kSEmAya lOkasya carAcarasya|
sattvOpapannAni sukhAvahAni satAmabhadrANi muhuH khalAnAm||29||
tvayyambujAkSAkhilasattvadhAmni samAdhinAvEzitacEtasaikE|
tvatpAdapOtEna mahatkRtEna kurvanti gOvatsapadaM bhavAbdhim||30||
svayaM samuttIrya sudustaraM dyuman
bhavArNavaM bhImamadabhrasauhRdAH|
bhavatpadAmbhOruhanAvamatra tE
nidhAya yAtAH sadanugrahO bhavAn||31||
yE'nyE'ravindAkSa vimuktamAninas
tvayyastabhAvAdavizuddhabuddhayaH|
Aruhya kRcchrENa paraM padaM tataH
patantyadhO'nAdRtayuSmadaGghrayaH||32||
tathA na tE mAdhava tAvakAH kvacidbhrazyanti mArgAttvayi baddhasauhRdAH|
tvayAbhiguptA vicaranti nirbhayA vinAyakAnIkapamUrdhasu prabhO||33||
sattvaM vizuddhaM zrayatE bhavAnsthitau
zarIriNAM zrEyaupAyanaM vapuH|
vEdakriyAyOgatapaHsamAdhibhis
tavArhaNaM yEna janaH samIhatE||34||
sattvaM na cEddhAtaridaM nijaM bhavEd
vijJAnamajJAnabhidApamArjanam|
guNaprakAzairanumIyatE bhavAn
prakAzatE yasya ca yEna vA guNaH||35||
na nAmarUpE guNajanmakarmabhirnirUpitavyE tava tasya sAkSiNaH|
manOvacObhyAmanumEyavartmanO dEva kriyAyAM pratiyantyathApi hi||36||
zRNvangRNansaMsmarayaMzca cintayan
nAmAni rUpANi ca maGgalAni tE|
kriyAsu yastvaccaraNAravindayOr
AviSTacEtA na bhavAya kalpatE||37||
diSTyA harE'syA bhavataH padO bhuvO
bhArO'panItastava janmanEzituH|
diSTyAGkitAM tvatpadakaiH suzObhanair
drakSyAma gAM dyAM ca tavAnukampitAm||38||
na tE'bhavasyEza bhavasya kAraNaM vinA vinOdaM bata tarkayAmahE|
bhavO nirOdhaH sthitirapyavidyayA kRtA yatastvayyabhayAzrayAtmani||39||
matsyAzvakacchapanRsiMhavarAhahaMsa
rAjanyavipravibudhESu kRtAvatAraH|
tvaM pAsi nastribhuvanaM ca yathAdhunEza
bhAraM bhuvO hara yadUttama vandanaM tE||40||
diSTyAmba tE kukSigataH paraH pumAn
aMzEna sAkSAdbhagavAnbhavAya naH|
mAbhUdbhayaM bhOjapatErmumUrSOr
gOptA yadUnAM bhavitA tavAtmajaH||41||

zrIzuka uvAca

ityabhiSTUya puruSaM yadrUpamanidaM yathA
brahmEzAnau purOdhAya dEvAH pratiyayurdivam||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox