From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha sarvaguNOpEtaH kAlaH paramazObhanaH|
yarhyEvAjanajanmarkSaM zAntarkSagrahatArakam||1||
dizaH prasEdurgaganaM nirmalODugaNOdayam|
mahI maGgalabhUyiSTha puragrAmavrajAkarA||2||
nadyaH prasannasalilA hradA jalaruhazriyaH|
dvijAlikulasannAda stavakA vanarAjayaH||3||
vavau vAyuH sukhasparzaH puNyagandhavahaH zuciH|
agnayazca dvijAtInAM zAntAstatra samindhata||4||
manAMsyAsanprasannAni sAdhUnAmasuradruhAm|
jAyamAnE'janE tasminnEdurdundubhayaH samam||5||
jaguH kinnaragandharvAstuSTuvuH siddhacAraNAH|
vidyAdharyazca nanRturapsarObhiH samaM mudA||6||
mumucurmunayO dEvAH sumanAMsi mudAnvitAH|
mandaM mandaM jaladharA jagarjuranusAgaram||7||
nizIthE tama udbhUtE jAyamAnE janArdanE|
dEvakyAM dEvarUpiNyAM viSNuH sarvaguhAzayaH|
AvirAsIdyathA prAcyAM dizInduriva puSkalaH||8||
tamadbhutaM bAlakamambujEkSaNaM caturbhujaM zaGkhagadAdyudAyudham|
zrIvatsalakSmaM galazObhikaustubhaM pItAmbaraM sAndrapayOdasaubhagam||9||
mahArhavaidUryakirITakuNDala tviSA pariSvaktasahasrakuntalam|
uddAmakAJcyaGgadakaGkaNAdibhirvirOcamAnaM vasudEva aikSata||10||
sa vismayOtphullavilOcanO hariM sutaM vilOkyAnakadundubhistadA|
kRSNAvatArOtsavasambhramO'spRzanmudA dvijEbhyO'yutamAplutO gavAm||11||
athainamastaudavadhArya pUruSaM paraM natAGgaH kRtadhIH kRtAJjaliH|
svarOciSA bhArata sUtikAgRhaM virOcayantaM gatabhIH prabhAvavit||12||

zrIvasudEva uvAca

viditO'si bhavAnsAkSAtpuruSaH prakRtEH paraH|
kEvalAnubhavAnanda svarUpaH sarvabuddhidRk||13||
sa Eva svaprakRtyEdaM sRSTvAgrE triguNAtmakam|
tadanu tvaM hyapraviSTaH praviSTa iva bhAvyasE||14||
yathEmE'vikRtA bhAvAstathA tE vikRtaiH saha|
nAnAvIryAH pRthagbhUtA virAjaM janayanti hi||15||
sannipatya samutpAdya dRzyantE'nugatA iva|
prAgEva vidyamAnatvAnna tESAmiha sambhavaH||16||
EvaM bhavAnbuddhyanumEyalakSaNairgrAhyairguNaiH sannapi tadguNAgrahaH|
anAvRtatvAdbahirantaraM na tE sarvasya sarvAtmana AtmavastunaH||17||
ya AtmanO dRzyaguNESu sanniti vyavasyatE svavyatirEkatO'budhaH|
vinAnuvAdaM na ca tanmanISitaM samyagyatastyaktamupAdadatpumAn||18||
tvattO'sya janmasthitisaMyamAnvibhO
vadantyanIhAdaguNAdavikriyAt|
tvayIzvarE brahmaNi nO virudhyatE
tvadAzrayatvAdupacaryatE guNaiH||19||
sa tvaM trilOkasthitayE svamAyayA
bibharSi zuklaM khalu varNamAtmanaH|
sargAya raktaM rajasOpabRMhitaM
kRSNaM ca varNaM tamasA janAtyayE||20||
tvamasya lOkasya vibhO rirakSiSurgRhE'vatIrNO'si mamAkhilEzvara|
rAjanyasaMjJAsurakOTiyUthapairnirvyUhyamAnA nihaniSyasE camUH||21||
ayaM tvasabhyastava janma nau gRhE
zrutvAgrajAMstE nyavadhItsurEzvara|
sa tE'vatAraM puruSaiH samarpitaM
zrutvAdhunaivAbhisaratyudAyudhaH||22||

zrIzuka uvAca

athainamAtmajaM vIkSya mahApuruSalakSaNam|
dEvakI tamupAdhAvatkaMsAdbhItA suvismitA||23||

zrIdEvakyuvAca

rUpaM yattatprAhuravyaktamAdyaM
brahma jyOtirnirguNaM nirvikAram|
sattAmAtraM nirvizESaM nirIhaM
sa tvaM sAkSAdviSNuradhyAtmadIpaH||24||
naSTE lOkE dviparArdhAvasAnE mahAbhUtESvAdibhUtaM gatESu|
vyaktE'vyaktaM kAlavEgEna yAtE bhavAnEkaH ziSyatE'zESasaMjJaH||25||
yO'yaM kAlastasya tE'vyaktabandhO
cESTAmAhuzcESTatE yEna vizvam|
nimESAdirvatsarAntO mahIyAMs
taM tvEzAnaM kSEmadhAma prapadyE||26||
martyO mRtyuvyAlabhItaH palAyanlOkAnsarvAnnirbhayaM nAdhyagacchat|
tvatpAdAbjaM prApya yadRcchayAdya susthaH zEtE mRtyurasmAdapaiti||27||
sa tvaM ghOrAdugrasEnAtmajAnnastrAhi trastAnbhRtyavitrAsahAsi|
rUpaM cEdaM pauruSaM dhyAnadhiSNyaM mA pratyakSaM mAMsadRzAM kRSISThAH||28||
janma tE mayyasau pApO mA vidyAnmadhusUdana|
samudvijE bhavaddhEtOH kaMsAdahamadhIradhIH||29||
upasaMhara vizvAtmannadO rUpamalaukikam|
zaGkhacakragadApadma zriyA juSTaM caturbhujam||30||
vizvaM yadEtatsvatanau nizAntE yathAvakAzaM puruSaH parO bhavAn|
bibharti sO'yaM mama garbhagO'bhUdahO nRlOkasya viDambanaM hi tat||31||

zrIbhagavAnuvAca

tvamEva pUrvasargE'bhUH pRzniH svAyambhuvE sati|
tadAyaM sutapA nAma prajApatirakalmaSaH||32||
yuvAM vai brahmaNAdiSTau prajAsargE yadA tataH|
sanniyamyEndriyagrAmaM tEpAthE paramaM tapaH||33||
varSavAtAtapahima gharmakAlaguNAnanu|
sahamAnau zvAsarOdha vinirdhUtamanOmalau||34||
zIrNaparNAnilAhArAvupazAntEna cEtasA|
mattaH kAmAnabhIpsantau madArAdhanamIhatuH||35||
EvaM vAM tapyatOstIvraM tapaH paramaduSkaram|
divyavarSasahasrANi dvAdazEyurmadAtmanOH||36||
tadA vAM parituSTO'hamamunA vapuSAnaghE|
tapasA zraddhayA nityaM bhaktyA ca hRdi bhAvitaH||37||
prAdurAsaM varadarADyuvayOH kAmaditsayA|
vriyatAM vara ityuktE mAdRzO vAM vRtaH sutaH||38||
ajuSTagrAmyaviSayAvanapatyau ca dampatI|
na vavrAthE'pavargaM mE mOhitau dEvamAyayA||39||
gatE mayi yuvAM labdhvA varaM matsadRzaM sutam|
grAmyAnbhOgAnabhuJjAthAM yuvAM prAptamanOrathau||40||
adRSTvAnyatamaM lOkE zIlaudAryaguNaiH samam|
ahaM sutO vAmabhavaM pRznigarbha iti zrutaH||41||
tayOrvAM punarEvAhamadityAmAsa kazyapAt|
upEndra iti vikhyAtO vAmanatvAcca vAmanaH||42||
tRtIyE'sminbhavE'haM vai tEnaiva vapuSAtha vAm|
jAtO bhUyastayOrEva satyaM mE vyAhRtaM sati||43||
EtadvAM darzitaM rUpaM prAgjanmasmaraNAya mE|
nAnyathA madbhavaM jJAnaM martyaliGgEna jAyatE||44||
yuvAM mAM putrabhAvEna brahmabhAvEna cAsakRt|
cintayantau kRtasnEhau yAsyEthE madgatiM parAm||45||

zrIzuka uvAca

ityuktvAsIddharistUSNIM bhagavAnAtmamAyayA|
pitrOH sampazyatOH sadyO babhUva prAkRtaH zizuH||46||
tatazca zaurirbhagavatpracOditaH
sutaM samAdAya sa sUtikAgRhAt|
yadA bahirgantumiyESa tarhyajA
yA yOgamAyAjani nandajAyayA||47||
tayA hRtapratyayasarvavRttiSu dvAHsthESu paurESvapi zAyitESvatha|
dvArazca sarvAH pihitA duratyayA bRhatkapATAyasakIlazRGkhalaiH||48||
tAH kRSNavAhE vasudEva AgatE svayaM vyavaryanta yathA tamO ravEH|
vavarSa parjanya upAMzugarjitaH zESO'nvagAdvAri nivArayanphaNaiH||49||
maghOni varSatyasakRdyamAnujA gambhIratOyaughajavOrmiphEnilA|
bhayAnakAvartazatAkulA nadI mArgaM dadau sindhuriva zriyaH patEH||50||
nandavrajaM zaurirupEtya tatra tAn
gOpAnprasuptAnupalabhya nidrayA|
sutaM yazOdAzayanE nidhAya tat
sutAmupAdAya punargRhAnagAt||51||
dEvakyAH zayanE nyasya vasudEvO'tha dArikAm|
pratimucya padOrlOhamAstE pUrvavadAvRtaH||52||
yazOdA nandapatnI ca jAtaM paramabudhyata
na talliGgaM parizrAntA nidrayApagatasmRtiH||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox