From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

bahirantaHpuradvAraH sarvAH pUrvavadAvRtAH|
tatO bAladhvaniM zrutvA gRhapAlAH samutthitAH||1||
tE tu tUrNamupavrajya dEvakyA garbhajanma tat|
AcakhyurbhOjarAjAya yadudvignaH pratIkSatE||2||
sa talpAttUrNamutthAya kAlO'yamiti vihvalaH|
sUtIgRhamagAttUrNaM praskhalanmuktamUrdhajaH||3||
tamAha bhrAtaraM dEvI kRpaNA karuNaM satI|
snuSEyaM tava kalyANa striyaM mA hantumarhasi||4||
bahavO hiMsitA bhrAtaH zizavaH pAvakOpamAH|
tvayA daivanisRSTEna putrikaikA pradIyatAm||5||
nanvahaM tE hyavarajA dInA hatasutA prabhO|
dAtumarhasi mandAyA aGgEmAM caramAM prajAm||6||

zrIzuka uvAca

upaguhyAtmajAmEvaM rudatyA dInadInavat|
yAcitastAM vinirbhartsya hastAdAcicchidE khalaH||7||
tAM gRhItvA caraNayOrjAtamAtrAM svasuH sutAm|
apOthayacchilApRSThE svArthOnmUlitasauhRdaH||8||
sA taddhastAtsamutpatya sadyO dEvyambaraM gatA|
adRzyatAnujA viSNOH sAyudhASTamahAbhujA||9||
divyasragambarAlEpa ratnAbharaNabhUSitA|
dhanuHzUlESucarmAsi zaGkhacakragadAdharA||10||
siddhacAraNagandharvairapsaraHkinnarOragaiH|
upAhRtOrubalibhiH stUyamAnEdamabravIt||11||
kiM mayA hatayA manda jAtaH khalu tavAntakRt|
yatra kva vA pUrvazatrurmA hiMsIH kRpaNAnvRthA||12||
iti prabhASya taM dEvI mAyA bhagavatI bhuvi|
bahunAmanikEtESu bahunAmA babhUva ha||13||
tayAbhihitamAkarNya kaMsaH paramavismitaH|
dEvakIM vasudEvaM ca vimucya prazritO'bravIt||14||
ahO bhaginyahO bhAma mayA vAM bata pApmanA|
puruSAda ivApatyaM bahavO hiMsitAH sutAH||15||
sa tvahaM tyaktakAruNyastyaktajJAtisuhRtkhalaH|
kAnlOkAnvai gamiSyAmi brahmahEva mRtaH zvasan||16||
daivamapyanRtaM vakti na martyA Eva kEvalam|
yadvizrambhAdahaM pApaH svasurnihatavAJchizUn||17||
mA zOcataM mahAbhAgAvAtmajAnsvakRtaM bhujaH|
jAntavO na sadaikatra daivAdhInAstadAsatE||18||
bhuvi bhaumAni bhUtAni yathA yAntyapayAnti ca|
nAyamAtmA tathaitESu viparyEti yathaiva bhUH||19||
yathAnEvaMvidO bhEdO yata AtmaviparyayaH|
dEhayOgaviyOgau ca saMsRtirna nivartatE||20||
tasmAdbhadrE svatanayAnmayA vyApAditAnapi|
mAnuzOca yataH sarvaH svakRtaM vindatE'vazaH||21||
yAvaddhatO'smi hantAsmI tyAtmAnaM manyatE'svadRk|
tAvattadabhimAnyajJO bAdhyabAdhakatAmiyAt||22||
kSamadhvaM mama daurAtmyaM sAdhavO dInavatsalAH|
ityuktvAzrumukhaH pAdau zyAlaH svasrOrathAgrahIt||23||
mOcayAmAsa nigaDAdvizrabdhaH kanyakAgirA|
dEvakIM vasudEvaM ca darzayannAtmasauhRdam||24||
bhrAtuH samanutaptasya kSAntarOSA ca dEvakI|
vyasRjadvasudEvazca prahasya tamuvAca ha||25||
EvamEtanmahAbhAga yathA vadasi dEhinAm|
ajJAnaprabhavAhaM dhIH svaparEti bhidA yataH||26||
zOkaharSabhayadvESa lObhamOhamadAnvitAH|
mithO ghnantaM na pazyanti bhAvairbhAvaM pRthagdRzaH||27||

zrIzuka uvAca

kaMsa EvaM prasannAbhyAM vizuddhaM pratibhASitaH|
dEvakIvasudEvAbhyAmanujJAtO'vizadgRham||28||
tasyAM rAtryAM vyatItAyAM kaMsa AhUya mantriNaH|
tEbhya AcaSTa tatsarvaM yaduktaM yOganidrayA||29||
AkarNya bharturgaditaM tamUcurdEvazatravaH|
dEvAnprati kRtAmarSA daitEyA nAtikOvidAH||30||
EvaM cEttarhi bhOjEndra puragrAmavrajAdiSu|
anirdazAnnirdazAMzca haniSyAmO'dya vai zizUn||31||
kimudyamaiH kariSyanti dEvAH samarabhIravaH|
nityamudvignamanasO jyAghOSairdhanuSastava||32||
asyatastE zaravrAtairhanyamAnAH samantataH|
jijIviSava utsRjya palAyanaparA yayuH||33||
kEcitprAJjalayO dInA nyastazastrA divaukasaH|
muktakacchazikhAH kEcidbhItAH sma iti vAdinaH||34||
na tvaM vismRtazastrAstrAnvirathAnbhayasaMvRtAn|
haMsyanyAsaktavimukhAnbhagnacApAnayudhyataH||35||
kiM kSEmazUrairvibudhairasaMyugavikatthanaiH
rahOjuSA kiM hariNA zambhunA vA vanaukasA
kimindrENAlpavIryENa brahmaNA vA tapasyatA||36||
tathApi dEvAH sApatnyAnnOpEkSyA iti manmahE|
tatastanmUlakhananE niyuGkSvAsmAnanuvratAn||37||
yathAmayO'GgE samupEkSitO nRbhirna zakyatE rUDhapadazcikitsitum|
yathEndriyagrAma upEkSitastathA ripurmahAnbaddhabalO na cAlyatE||38||
mUlaM hi viSNurdEvAnAM yatra dharmaH sanAtanaH|
tasya ca brahmagOviprAstapO yajJAH sadakSiNAH||39||
tasmAtsarvAtmanA rAjanbrAhmaNAnbrahmavAdinaH|
tapasvinO yajJazIlAngAzca hanmO havirdughAH||40||
viprA gAvazca vEdAzca tapaH satyaM damaH zamaH|
zraddhA dayA titikSA ca kratavazca harEstanUH||41||
sa hi sarvasurAdhyakSO hyasuradviDguhAzayaH
tanmUlA dEvatAH sarvAH sEzvarAH sacaturmukhAH
ayaM vai tadvadhOpAyO yadRSINAM vihiMsanam||42||

zrIzuka uvAca

EvaM durmantribhiH kaMsaH saha sammantrya durmatiH|
brahmahiMsAM hitaM mEnE kAlapAzAvRtO'suraH||43||
sandizya sAdhulOkasya kadanE kadanapriyAn|
kAmarUpadharAndikSu dAnavAngRhamAvizat||44||
tE vai rajaHprakRtayastamasA mUDhacEtasaH|
satAM vidvESamAcErurArAdAgatamRtyavaH||45||
AyuH zriyaM yazO dharmaM lOkAnAziSa Eva ca
hanti zrEyAMsi sarvANi puMsO mahadatikramaH||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox