From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nandastvAtmaja utpannE jAtAhlAdO mahAmanAH|
AhUya viprAnvEdajJAnsnAtaH zuciralaGkRtaH||1||
vAcayitvA svastyayanaM jAtakarmAtmajasya vai|
kArayAmAsa vidhivatpitRdEvArcanaM tathA||2||
dhEnUnAM niyutE prAdAdviprEbhyaH samalaGkRtE|
tilAdrInsapta ratnaugha zAtakaumbhAmbarAvRtAn||3||
kAlEna snAnazaucAbhyAM saMskAraistapasEjyayA|
zudhyanti dAnaiH santuSTyA dravyANyAtmAtmavidyayA||4||
saumaGgalyagirO viprAH sUtamAgadhavandinaH|
gAyakAzca jagurnEdurbhEryO dundubhayO muhuH||5||
vrajaH sammRSTasaMsikta dvArAjiragRhAntaraH|
citradhvajapatAkAsrak cailapallavatOraNaiH||6||
gAvO vRSA vatsatarA haridrAtailarUSitAH|
vicitradhAtubarhasrag vastrakAJcanamAlinaH||7||
mahArhavastrAbharaNa kaJcukOSNISabhUSitAH|
gOpAH samAyayU rAjannAnOpAyanapANayaH||8||
gOpyazcAkarNya muditA yazOdAyAH sutOdbhavam|
AtmAnaM bhUSayAM cakrurvastrAkalpAJjanAdibhiH||9||
navakuGkumakiJjalka mukhapaGkajabhUtayaH|
balibhistvaritaM jagmuH pRthuzrONyazcalatkucAH||10||
gOpyaH sumRSTamaNikuNDalaniSkakaNThyaz
citrAmbarAH pathi zikhAcyutamAlyavarSAH|
nandAlayaM savalayA vrajatIrvirEjur
vyAlOlakuNDalapayOdharahArazObhAH||11||
tA AziSaH prayuJjAnAzciraM pAhIti bAlakE|
haridrAcUrNatailAdbhiH siJcantyO'janamujjaguH||12||
avAdyanta vicitrANi vAditrANi mahOtsavE|
kRSNE vizvEzvarE'nantE nandasya vrajamAgatE||13||
gOpAH parasparaM hRSTA dadhikSIraghRtAmbubhiH|
AsiJcantO vilimpantO navanItaizca cikSipuH||14||
nandO mahAmanAstEbhyO vAsO'laGkAragOdhanam|
sUtamAgadhavandibhyO yE'nyE vidyOpajIvinaH||15||
taistaiH kAmairadInAtmA yathOcitamapUjayat|
viSNOrArAdhanArthAya svaputrasyOdayAya ca||16||
rOhiNI ca mahAbhAgA nandagOpAbhinanditA|
vyacaraddivyavAsasrak kaNThAbharaNabhUSitA||17||
tata Arabhya nandasya vrajaH sarvasamRddhimAn|
harErnivAsAtmaguNai ramAkrIDamabhUnnRpa||18||
gOpAngOkularakSAyAM nirUpya mathurAM gataH|
nandaH kaMsasya vArSikyaM karaM dAtuM kurUdvaha||19||
vasudEva upazrutya bhrAtaraM nandamAgatam|
jJAtvA dattakaraM rAjJE yayau tadavamOcanam||20||
taM dRSTvA sahasOtthAya dEhaH prANamivAgatam|
prItaH priyatamaM dOrbhyAM sasvajE prEmavihvalaH||21||
pUjitaH sukhamAsInaH pRSTvAnAmayamAdRtaH|
prasaktadhIH svAtmajayOridamAha vizAmpatE||22||
diSTyA bhrAtaH pravayasa idAnImaprajasya tE|
prajAzAyA nivRttasya prajA yatsamapadyata||23||
diSTyA saMsAracakrE'sminvartamAnaH punarbhavaH|
upalabdhO bhavAnadya durlabhaM priyadarzanam||24||
naikatra priyasaMvAsaH suhRdAM citrakarmaNAm|
OghEna vyUhyamAnAnAM plavAnAM srOtasO yathA||25||
kaccitpazavyaM nirujaM bhUryambutRNavIrudham|
bRhadvanaM tadadhunA yatrAssE tvaM suhRdvRtaH||26||
bhrAtarmama sutaH kaccinmAtrA saha bhavadvrajE|
tAtaM bhavantaM manvAnO bhavadbhyAmupalAlitaH||27||
puMsastrivargO vihitaH suhRdO hyanubhAvitaH|
na tESu klizyamAnESu trivargO'rthAya kalpatE||28||

zrInanda uvAca

ahO tE dEvakIputrAH kaMsEna bahavO hatAH|
EkAvaziSTAvarajA kanyA sApi divaM gatA||29||
nUnaM hyadRSTaniSThO'yamadRSTaparamO janaH|
adRSTamAtmanastattvaM yO vEda na sa muhyati||30||

zrIvasudEva uvAca

karO vai vArSikO dattO rAjJE dRSTA vayaM ca vaH|
nEha sthEyaM bahutithaM santyutpAtAzca gOkulE||31||

zrIzuka uvAca

iti nandAdayO gOpAH prOktAstE zauriNA yayuH
anObhiranaDudyuktaistamanujJApya gOkulam||32||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox