From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nandaH pathi vacaH zaurErna mRSEti vicintayan|
hariM jagAma zaraNamutpAtAgamazaGkitaH||1||
kaMsEna prahitA ghOrA pUtanA bAlaghAtinI|
zizUMzcacAra nighnantI puragrAmavrajAdiSu||2||
na yatra zravaNAdIni rakSOghnAni svakarmasu|
kurvanti sAtvatAM bharturyAtudhAnyazca tatra hi||3||
sA khEcaryEkadOtpatya pUtanA nandagOkulam|
yOSitvA mAyayAtmAnaM prAvizatkAmacAriNI||4||
tAM kEzabandhavyatiSaktamallikAM
bRhannitambastanakRcchramadhyamAm|
suvAsasaM kalpitakarNabhUSaNa
tviSOllasatkuntalamaNDitAnanAm||5||
valgusmitApAGgavisargavIkSitair
manO harantIM vanitAM vrajaukasAm|
amaMsatAmbhOjakarENa rUpiNIM
gOpyaH zriyaM draSTumivAgatAM patim||6||
bAlagrahastatra vicinvatI zizUnyadRcchayA nandagRhE'sadantakam|
bAlaM praticchannanijOrutEjasaM dadarza talpE'gnimivAhitaM bhasi||7||
vibudhya tAM bAlakamArikAgrahaM carAcarAtmA sa nimIlitEkSaNaH|
anantamArOpayadaGkamantakaM yathOragaM suptamabuddhirajjudhIH||8||
tAM tIkSNacittAmativAmacESTitAM vIkSyAntarA kOSaparicchadAsivat|
varastriyaM tatprabhayA ca dharSitE nirIkSyamANE jananI hyatiSThatAm||9||
tasminstanaM durjaravIryamulbaNaM
ghOrAGkamAdAya zizOrdadAvatha|
gADhaM karAbhyAM bhagavAnprapIDya tat
prANaiH samaM rOSasamanvitO'pibat||10||
sA muJca muJcAlamiti prabhASiNI niSpIDyamAnAkhilajIvamarmaNi|
vivRtya nEtrE caraNau bhujau muhuH prasvinnagAtrA kSipatI rurOda ha||11||
tasyAH svanEnAtigabhIraraMhasA sAdrirmahI dyauzca cacAla sagrahA|
rasA dizazca pratinEdirE janAH pEtuH kSitau vajranipAtazaGkayA||12||
nizAcarItthaM vyathitastanA vyasur
vyAdAya kEzAMzcaraNau bhujAvapi|
prasArya gOSThE nijarUpamAsthitA
vajrAhatO vRtra ivApatannRpa||13||
patamAnO'pi taddEhastrigavyUtyantaradrumAn|
cUrNayAmAsa rAjEndra mahadAsIttadadbhutam||14||
ISAmAtrOgradaMSTrAsyaM girikandaranAsikam|
gaNDazailastanaM raudraM prakIrNAruNamUrdhajam||15||
andhakUpagabhIrAkSaM pulinArOhabhISaNam|
baddhasEtubhujOrvaGghri zUnyatOyahradOdaram||16||
santatrasuH sma tadvIkSya gOpA gOpyaH kalEvaram|
pUrvaM tu tanniHsvanita bhinnahRtkarNamastakAH||17||
bAlaM ca tasyA urasi krIDantamakutObhayam|
gOpyastUrNaM samabhyEtya jagRhurjAtasambhramAH||18||
yazOdArOhiNIbhyAM tAH samaM bAlasya sarvataH|
rakSAM vidadhirE samyaggOpucchabhramaNAdibhiH||19||
gOmUtrENa snApayitvA punargOrajasArbhakam|
rakSAM cakruzca zakRtA dvAdazAGgESu nAmabhiH||20||
gOpyaH saMspRSTasalilA aGgESu karayOH pRthak|
nyasyAtmanyatha bAlasya bIjanyAsamakurvata||21||
avyAdajO'Gghri maNimAMstava jAnvathOrU
yajJO'cyutaH kaTitaTaM jaTharaM hayAsyaH|
hRtkEzavastvadura Iza inastu kaNThaM
viSNurbhujaM mukhamurukrama IzvaraH kam||22||
cakryagrataH sahagadO harirastu pazcAt
tvatpArzvayOrdhanurasI madhuhAjanazca|
kONESu zaGkha urugAya uparyupEndras
tArkSyaH kSitau haladharaH puruSaH samantAt||23||
indriyANi hRSIkEzaH prANAnnArAyaNO'vatu|
zvEtadvIpapatizcittaM manO yOgEzvarO'vatu||24||
pRznigarbhastu tE buddhimAtmAnaM bhagavAnparaH|
krIDantaM pAtu gOvindaH zayAnaM pAtu mAdhavaH||25||
vrajantamavyAdvaikuNTha AsInaM tvAM zriyaH patiH|
bhuJjAnaM yajJabhukpAtu sarvagrahabhayaGkaraH||26||
DAkinyO yAtudhAnyazca kuSmANDA yE'rbhakagrahAH|
bhUtaprEtapizAcAzca yakSarakSOvinAyakAH||27||
kOTarA rEvatI jyESThA pUtanA mAtRkAdayaH|
unmAdA yE hyapasmArA dEhaprANEndriyadruhaH||28||
svapnadRSTA mahOtpAtA vRddhA bAlagrahAzca yE|
sarvE nazyantu tE viSNOrnAmagrahaNabhIravaH||29||

zrIzuka uvAca

iti praNayabaddhAbhirgOpIbhiH kRtarakSaNam|
pAyayitvA stanaM mAtA sannyavEzayadAtmajam||30||
tAvannandAdayO gOpA mathurAyA vrajaM gatAH|
vilOkya pUtanAdEhaM babhUvurativismitAH||31||
nUnaM batarSiH saJjAtO yOgEzO vA samAsa saH|
sa Eva dRSTO hyutpAtO yadAhAnakadundubhiH||32||
kalEvaraM parazubhizchittvA tattE vrajaukasaH|
dUrE kSiptvAvayavazO nyadahankASThavESTitam||33||
dahyamAnasya dEhasya dhUmazcAgurusaurabhaH|
utthitaH kRSNanirbhukta sapadyAhatapApmanaH||34||
pUtanA lOkabAlaghnI rAkSasI rudhirAzanA|
jighAMsayApi harayE stanaM dattvApa sadgatim||35||
kiM punaH zraddhayA bhaktyA kRSNAya paramAtmanE|
yacchanpriyatamaM kiM nu raktAstanmAtarO yathA||36||
padbhyAM bhaktahRdisthAbhyAM vandyAbhyAM lOkavanditaiH|
aGgaM yasyAH samAkramya bhagavAnapi tatstanam||37||
yAtudhAnyapi sA svargamavApa jananIgatim|
kRSNabhuktastanakSIrAH kimu gAvO'numAtaraH||38||
payAMsi yAsAmapibatputrasnEhasnutAnyalam|
bhagavAndEvakIputraH kaivalyAdyakhilapradaH||39||
tAsAmavirataM kRSNE kurvatInAM sutEkSaNam|
na punaH kalpatE rAjansaMsArO'jJAnasambhavaH||40||
kaTadhUmasya saurabhyamavaghrAya vrajaukasaH|
kimidaM kuta EvEti vadantO vrajamAyayuH||41||
tE tatra varNitaM gOpaiH pUtanAgamanAdikam|
zrutvA tannidhanaM svasti zizOzcAsansuvismitAH||42||
nandaH svaputramAdAya prEtyAgatamudAradhIH|
mUrdhnyupAghrAya paramAM mudaM lEbhE kurUdvaha||43||
ya EtatpUtanAmOkSaM kRSNasyArbhakamadbhutam
zRNuyAcchraddhayA martyO gOvindE labhatE ratim||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox