From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

yEna yEnAvatArENa bhagavAnharirIzvaraH|
karOti karNaramyANi manOjJAni ca naH prabhO||1||
yacchRNvatO'paityaratirvitRSNA sattvaM ca zuddhyatyacirENa puMsaH|
bhaktirharau tatpuruSE ca sakhyaM tadEva hAraM vada manyasE cEt||2||
athAnyadapi kRSNasya tOkAcaritamadbhutam|
mAnuSaM lOkamAsAdya tajjAtimanurundhataH||3||

zrIzuka uvAca

kadAcidautthAnikakautukAplavE janmarkSayOgE samavEtayOSitAm|
vAditragItadvijamantravAcakaizcakAra sUnOrabhiSEcanaM satI||4||
nandasya patnI kRtamajjanAdikaM vipraiH kRtasvastyayanaM supUjitaiH|
annAdyavAsaHsragabhISTadhEnubhiH saJjAtanidrAkSamazIzayacchanaiH||5||
autthAnikautsukyamanA manasvinI samAgatAnpUjayatI vrajaukasaH|
naivAzRNOdvai ruditaM sutasya sA rudanstanArthI caraNAvudakSipat||6||
adhaHzayAnasya zizOranO'lpaka pravAlamRdvaGghrihataM vyavartata|
vidhvastanAnArasakupyabhAjanaM vyatyastacakrAkSavibhinnakUbaram||7||
dRSTvA yazOdApramukhA vrajastriya
autthAnikE karmaNi yAH samAgatAH|
nandAdayazcAdbhutadarzanAkulAH
kathaM svayaM vai zakaTaM viparyagAt||8||
UcuravyavasitamatIngOpAngOpIzca bAlakAH|
rudatAnEna pAdEna kSiptamEtanna saMzayaH||9||
na tE zraddadhirE gOpA bAlabhASitamityuta|
apramEyaM balaM tasya bAlakasya na tE viduH||10||
rudantaM sutamAdAya yazOdA grahazaGkitA|
kRtasvastyayanaM vipraiH sUktaiH stanamapAyayat||11||
pUrvavatsthApitaM gOpairbalibhiH saparicchadam|
viprA hutvArcayAM cakrurdadhyakSatakuzAmbubhiH||12||
yE'sUyAnRtadambhErSA hiMsAmAnavivarjitAH|
na tESAM satyazIlAnAmAziSO viphalAH kRtAH||13||
iti bAlakamAdAya sAmargyajurupAkRtaiH|
jalaiH pavitrauSadhibhirabhiSicya dvijOttamaiH||14||
vAcayitvA svastyayanaM nandagOpaH samAhitaH|
hutvA cAgniM dvijAtibhyaH prAdAdannaM mahAguNam||15||
gAvaH sarvaguNOpEtA vAsaHsragrukmamAlinIH|
AtmajAbhyudayArthAya prAdAttE cAnvayuJjata||16||
viprA mantravidO yuktAstairyAH prOktAstathAziSaH|
tA niSphalA bhaviSyanti na kadAcidapi sphuTam||17||
EkadArOhamArUDhaM lAlayantI sutaM satI|
garimANaM zizOrvODhuM na sEhE girikUTavat||18||
bhUmau nidhAya taM gOpI vismitA bhArapIDitA|
mahApuruSamAdadhyau jagatAmAsa karmasu||19||
daityO nAmnA tRNAvartaH kaMsabhRtyaH praNOditaH|
cakravAtasvarUpENa jahArAsInamarbhakam||20||
gOkulaM sarvamAvRNvanmuSNaMzcakSUMSi rENubhiH|
IrayansumahAghOra zabdEna pradizO dizaH||21||
muhUrtamabhavadgOSThaM rajasA tamasAvRtam|
sutaM yazOdA nApazyattasminnyastavatI yataH||22||
nApazyatkazcanAtmAnaM paraM cApi vimOhitaH|
tRNAvartanisRSTAbhiH zarkarAbhirupadrutaH||23||
iti kharapavanacakrapAMzuvarSE sutapadavImabalAvilakSya mAtA|
atikaruNamanusmarantyazOcadbhuvi patitA mRtavatsakA yathA gauH||24||
ruditamanunizamya tatra gOpyO bhRzamanutaptadhiyO'zrupUrNamukhyaH|
ruruduranupalabhya nandasUnuM pavana upAratapAMzuvarSavEgE||25||
tRNAvartaH zAntarayO vAtyArUpadharO haran|
kRSNaM nabhOgatO gantuM nAzaknOdbhUribhArabhRt||26||
tamazmAnaM manyamAna AtmanO gurumattayA|
galE gRhIta utsraSTuM nAzaknOdadbhutArbhakam||27||
galagrahaNanizcESTO daityO nirgatalOcanaH|
avyaktarAvO nyapatatsahabAlO vyasurvrajE||28||
tamantarikSAtpatitaM zilAyAM vizIrNasarvAvayavaM karAlam|
puraM yathA rudrazarENa viddhaM striyO rudatyO dadRzuH samEtAH||29||
prAdAya mAtrE pratihRtya vismitAH kRSNaM ca tasyOrasi lambamAnam
taM svastimantaM puruSAdanItaM vihAyasA mRtyumukhAtpramuktam
gOpyazca gOpAH kila nandamukhyA labdhvA punaH prApuratIva mOdam||30||
ahO batAtyadbhutamESa rakSasA bAlO nivRttiM gamitO'bhyagAtpunaH|
hiMsraH svapApEna vihiMsitaH khalaH sAdhuH samatvEna bhayAdvimucyatE||31||
kiM nastapazcIrNamadhOkSajArcanaM
pUrtESTadattamuta bhUtasauhRdam|
yatsamparEtaH punarEva bAlakO
diSTyA svabandhUnpraNayannupasthitaH||32||
dRSTvAdbhutAni bahuzO nandagOpO bRhadvanE|
vasudEvavacO bhUyO mAnayAmAsa vismitaH||33||
EkadArbhakamAdAya svAGkamArOpya bhAminI|
prasnutaM pAyayAmAsa stanaM snEhapariplutA||34||
pItaprAyasya jananI sutasya rucirasmitam|
mukhaM lAlayatI rAjaJjRmbhatO dadRzE idam||35||
khaM rOdasI jyOtiranIkamAzAH sUryEnduvahnizvasanAmbudhIMzca|
dvIpAnnagAMstadduhitRRrvanAni bhUtAni yAni sthirajaGgamAni||36||
sA vIkSya vizvaM sahasA rAjansaJjAtavEpathuH
sammIlya mRgazAvAkSI nEtrE AsItsuvismitA||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox