From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

gargaH purOhitO rAjanyadUnAM sumahAtapAH|
vrajaM jagAma nandasya vasudEvapracOditaH||1||
taM dRSTvA paramaprItaH pratyutthAya kRtAJjaliH|
AnarcAdhOkSajadhiyA praNipAtapuraHsaram||2||
sUpaviSTaM kRtAtithyaM girA sUnRtayA munim|
nandayitvAbravIdbrahmanpUrNasya karavAma kim||3||
mahadvicalanaM nRRNAM gRhiNAM dInacEtasAm|
niHzrEyasAya bhagavankalpatE nAnyathA kvacit||4||
jyOtiSAmayanaM sAkSAdyattajjJAnamatIndriyam|
praNItaM bhavatA yEna pumAnvEda parAvaram||5||
tvaM hi brahmavidAM zrESThaH saMskArAnkartumarhasi|
bAlayOranayOrnRRNAM janmanA brAhmaNO guruH||6||

zrIgarga uvAca

yadUnAmahamAcAryaH khyAtazca bhuvi sarvadA|
sutaM mayA saMskRtaM tE manyatE dEvakIsutam||7||
kaMsaH pApamatiH sakhyaM tava cAnakadundubhEH|
dEvakyA aSTamO garbhO na strI bhavitumarhati||8||
iti saJcintayaJchrutvA dEvakyA dArikAvacaH|
api hantA gatAzaGkastarhi tannO'nayO bhavEt||9||

zrInanda uvAca

alakSitO'sminrahasi mAmakairapi gOvrajE|
kuru dvijAtisaMskAraM svastivAcanapUrvakam||10||

zrIzuka uvAca

EvaM samprArthitO vipraH svacikIrSitamEva tat|
cakAra nAmakaraNaM gUDhO rahasi bAlayOH||11||

zrIgarga uvAca

ayaM hi rOhiNIputrO ramayansuhRdO guNaiH
AkhyAsyatE rAma iti balAdhikyAdbalaM viduH
yadUnAmapRthagbhAvAtsaGkarSaNamuzantyapi||12||
AsanvarNAstrayO hyasya gRhNatO'nuyugaM tanUH|
zuklO raktastathA pIta idAnIM kRSNatAM gataH||13||
prAgayaM vasudEvasya kvacijjAtastavAtmajaH|
vAsudEva iti zrImAnabhijJAH sampracakSatE||14||
bahUni santi nAmAni rUpANi ca sutasya tE|
guNakarmAnurUpANi tAnyahaM vEda nO janAH||15||
ESa vaH zrEya AdhAsyadgOpagOkulanandanaH|
anEna sarvadurgANi yUyamaJjastariSyatha||16||
purAnEna vrajapatE sAdhavO dasyupIDitAH|
arAjakE rakSyamANA jigyurdasyUnsamEdhitAH||17||
ya EtasminmahAbhAgAH prItiM kurvanti mAnavAH|
nArayO'bhibhavantyEtAnviSNupakSAnivAsurAH||18||
tasmAnnandAtmajO'yaM tE nArAyaNasamO guNaiH|
zriyA kIrtyAnubhAvEna gOpAyasva samAhitaH||19||

zrIzuka uvAca

ityAtmAnaM samAdizya gargE ca svagRhaM gatE|
nandaH pramuditO mEnE AtmAnaM pUrNamAziSAm||20||
kAlEna vrajatAlpEna gOkulE rAmakEzavau|
jAnubhyAM saha pANibhyAM riGgamANau vijahratuH||21||
tAvaGghriyugmamanukRSya sarIsRpantau
ghOSapraghOSaruciraM vrajakardamESu|
tannAdahRSTamanasAvanusRtya lOkaM
mugdhaprabhItavadupEyaturanti mAtrOH||22||
tanmAtarau nijasutau ghRNayA snuvantyau
paGkAGgarAgarucirAvupagRhya dOrbhyAm|
dattvA stanaM prapibatOH sma mukhaM nirIkSya
mugdhasmitAlpadazanaM yayatuH pramOdam||23||
yarhyaGganAdarzanIyakumAralIlAv
antarvrajE tadabalAH pragRhItapucchaiH|
vatsairitastata ubhAvanukRSyamANau
prEkSantya ujjhitagRhA jahRSurhasantyaH||24||
zRGgyagnidaMSTryasijaladvijakaNTakEbhyaH
krIDAparAvaticalau svasutau niSEddhum|
gRhyANi kartumapi yatra na tajjananyau
zEkAta ApaturalaM manasO'navasthAm||25||
kAlEnAlpEna rAjarSE rAmaH kRSNazca gOkulE|
aghRSTajAnubhiH padbhirvicakramaturaJjasA||26||
tatastu bhagavAnkRSNO vayasyairvrajabAlakaiH|
saharAmO vrajastrINAM cikrIDE janayanmudam||27||
kRSNasya gOpyO ruciraM vIkSya kaumAracApalam|
zRNvantyAH kila tanmAturiti hOcuH samAgatAH||28||
vatsAnmuJcankvacidasamayE krOzasaJjAtahAsaH
stEyaM svAdvattyatha dadhipayaH kalpitaiH stEyayOgaiH|
markAnbhOkSyanvibhajati sa cEnnAtti bhANDaM bhinnatti
dravyAlAbhE sagRhakupitO yAtyupakrOzya tOkAn||29||
hastAgrAhyE racayati vidhiM pIThakOlUkhalAdyaiz
chidraM hyantarnihitavayunaH zikyabhANDESu tadvit|
dhvAntAgArE dhRtamaNigaNaM svAGgamarthapradIpaM
kAlE gOpyO yarhi gRhakRtyESu suvyagracittAH||30||
EvaM dhArSTyAnyuzati kurutE mEhanAdIni vAstau
stEyOpAyairviracitakRtiH supratIkO yathAstE|
itthaM strIbhiH sabhayanayanazrImukhAlOkinIbhir
vyAkhyAtArthA prahasitamukhI na hyupAlabdhumaicchat||31||
EkadA krIDamAnAstE rAmAdyA gOpadArakAH|
kRSNO mRdaM bhakSitavAniti mAtrE nyavEdayan||32||
sA gRhItvA karE kRSNamupAlabhya hitaiSiNI|
yazOdA bhayasambhrAnta prEkSaNAkSamabhASata||33||
kasmAnmRdamadAntAtmanbhavAnbhakSitavAnrahaH|
vadanti tAvakA hyEtE kumArAstE'grajO'pyayam||34||
nAhaM bhakSitavAnamba sarvE mithyAbhizaMsinaH|
yadi satyagirastarhi samakSaM pazya mE mukham||35||
yadyEvaM tarhi vyAdEhI tyuktaH sa bhagavAnhariH|
vyAdattAvyAhataizvaryaH krIDAmanujabAlakaH||36||
sA tatra dadRzE vizvaM jagatsthAsnu ca khaM dizaH|
sAdridvIpAbdhibhUgOlaM savAyvagnIndutArakam||37||
jyOtizcakraM jalaM tEjO nabhasvAnviyadEva ca|
vaikArikANIndriyANi manO mAtrA guNAstrayaH||38||
EtadvicitraM sahajIvakAla svabhAvakarmAzayaliGgabhEdam|
sUnOstanau vIkSya vidAritAsyE vrajaM sahAtmAnamavApa zaGkAm||39||
kiM svapna Etaduta dEvamAyA kiM vA madIyO bata buddhimOhaH|
athO amuSyaiva mamArbhakasya yaH kazcanautpattika AtmayOgaH||40||
athO yathAvanna vitarkagOcaraM cEtOmanaHkarmavacObhiraJjasA|
yadAzrayaM yEna yataH pratIyatE sudurvibhAvyaM praNatAsmi tatpadam||41||
ahaM mamAsau patirESa mE sutO vrajEzvarasyAkhilavittapA satI|
gOpyazca gOpAH sahagOdhanAzca mE yanmAyayEtthaM kumatiH sa mE gatiH||42||
itthaM viditatattvAyAM gOpikAyAM sa IzvaraH|
vaiSNavIM vyatanOnmAyAM putrasnEhamayIM vibhuH||43||
sadyO naSTasmRtirgOpI sArOpyArOhamAtmajam|
pravRddhasnEhakalila hRdayAsIdyathA purA||44||
trayyA cOpaniSadbhizca sAGkhyayOgaizca sAtvataiH|
upagIyamAnamAhAtmyaM hariM sAmanyatAtmajam||45||

zrIrAjOvAca

nandaH kimakarOdbrahmanzrEya EvaM mahOdayam|
yazOdA ca mahAbhAgA papau yasyAH stanaM hariH||46||
pitarau nAnvavindEtAM kRSNOdArArbhakEhitam|
gAyantyadyApi kavayO yallOkazamalApaham||47||

zrIzuka uvAca

drONO vasUnAM pravarO dharayA bhAryayA saha|
kariSyamANa AdEzAnbrahmaNastamuvAca ha||48||
jAtayOrnau mahAdEvE bhuvi vizvEzvarE harau|
bhaktiH syAtparamA lOkE yayAJjO durgatiM tarEt||49||
astvityuktaH sa bhagavAnvrajE drONO mahAyazAH|
jajJE nanda iti khyAtO yazOdA sA dharAbhavat||50||
tatO bhaktirbhagavati putrIbhUtE janArdanE|
dampatyOrnitarAmAsIdgOpagOpISu bhArata||51||
kRSNO brahmaNa AdEzaM satyaM kartuM vrajE vibhuH
saharAmO vasaMzcakrE tESAM prItiM svalIlayA||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox