From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkadA gRhadAsISu yazOdA nandagEhinI|
karmAntaraniyuktAsu nirmamantha svayaM dadhi||1||
yAni yAnIha gItAni tadbAlacaritAni ca|
dadhinirmanthanE kAlE smarantI tAnyagAyata||2||
kSaumaM vAsaH pRthukaTitaTE bibhratI sUtranaddhaM
putrasnEhasnutakucayugaM jAtakampaM ca subhrUH|
rajjvAkarSazramabhujacalatkaGkaNau kuNDalE ca
svinnaM vaktraM kabaravigalanmAlatI nirmamantha||3||
tAM stanyakAma AsAdya mathnantIM jananIM hariH|
gRhItvA dadhimanthAnaM nyaSEdhatprItimAvahan||4||
tamaGkamArUDhamapAyayatstanaM snEhasnutaM sasmitamIkSatI mukham|
atRptamutsRjya javEna sA yayAvutsicyamAnE payasi tvadhizritE||5||
saJjAtakOpaH sphuritAruNAdharaM sandazya dadbhirdadhimanthabhAjanam|
bhittvA mRSAzrurdRSadazmanA rahO jaghAsa haiyaGgavamantaraM gataH||6||
uttArya gOpI suzRtaM payaH punaH pravizya sandRzya ca dadhyamatrakam|
bhagnaM vilOkya svasutasya karma tajjahAsa taM cApi na tatra pazyatI||7||
ulUkhalAGghrErupari vyavasthitaM markAya kAmaM dadataM zici sthitam|
haiyaGgavaM cauryavizaGkitEkSaNaM nirIkSya pazcAtsutamAgamacchanaiH||8||
tAmAttayaSTiM prasamIkSya satvaras
tatO'varuhyApasasAra bhItavat|
gOpyanvadhAvanna yamApa yOginAM
kSamaM pravESTuM tapasEritaM manaH||9||
anvaJcamAnA jananI bRhaccalac chrONIbharAkrAntagatiH sumadhyamA|
javEna visraMsitakEzabandhana cyutaprasUnAnugatiH parAmRzat||10||
kRtAgasaM taM prarudantamakSiNI kaSantamaJjanmaSiNI svapANinA|
udvIkSamANaM bhayavihvalEkSaNaM hastE gRhItvA bhiSayantyavAgurat||11||
tyaktvA yaSTiM sutaM bhItaM vijJAyArbhakavatsalA|
iyESa kila taM baddhuM dAmnAtadvIryakOvidA||12||
na cAntarna bahiryasya na pUrvaM nApi cAparam|
pUrvAparaM bahizcAntarjagatO yO jagacca yaH||13||
taM matvAtmajamavyaktaM martyaliGgamadhOkSajam|
gOpikOlUkhalE dAmnA babandha prAkRtaM yathA||14||
taddAma badhyamAnasya svArbhakasya kRtAgasaH|
dvyaGgulOnamabhUttEna sandadhE'nyacca gOpikA||15||
yadAsIttadapi nyUnaM tEnAnyadapi sandadhE|
tadapi dvyaGgulaM nyUnaM yadyadAdatta bandhanam||16||
EvaM svagEhadAmAni yazOdA sandadhatyapi|
gOpInAM susmayantInAM smayantI vismitAbhavat||17||
svamAtuH svinnagAtrAyA visrastakabarasrajaH|
dRSTvA parizramaM kRSNaH kRpayAsItsvabandhanE||18||
EvaM sandarzitA hyaGga hariNA bhRtyavazyatA|
svavazEnApi kRSNEna yasyEdaM sEzvaraM vazE||19||
nEmaM viriJcO na bhavO na zrIrapyaGgasaMzrayA|
prasAdaM lEbhirE gOpI yattatprApa vimuktidAt||20||
nAyaM sukhApO bhagavAndEhinAM gOpikAsutaH|
jJAninAM cAtmabhUtAnAM yathA bhaktimatAmiha||21||
kRSNastu gRhakRtyESu vyagrAyAM mAtari prabhuH|
adrAkSIdarjunau pUrvaM guhyakau dhanadAtmajau||22||
purA nAradazApEna vRkSatAM prApitau madAt
nalakUvaramaNigrIvAviti khyAtau zriyAnvitau||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox