From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

kathyatAM bhagavannEtattayOH zApasya kAraNam|
yattadvigarhitaM karma yEna vA dEvarSEstamaH||1||

zrIzuka uvAca

rudrasyAnucarau bhUtvA sudRptau dhanadAtmajau|
kailAsOpavanE ramyE mandAkinyAM madOtkaTau||2||
vAruNIM madirAM pItvA madAghUrNitalOcanau|
strIjanairanugAyadbhizcEratuH puSpitE vanE||3||
antaH pravizya gaGgAyAmambhOjavanarAjini|
cikrIDaturyuvatibhirgajAviva karENubhiH||4||
yadRcchayA ca dEvarSirbhagavAMstatra kaurava|
apazyannAradO dEvau kSIbANau samabudhyata||5||
taM dRSTvA vrIDitA dEvyO vivastrAH zApazaGkitAH|
vAsAMsi paryadhuH zIghraM vivastrau naiva guhyakau||6||
tau dRSTvA madirAmattau zrImadAndhau surAtmajau|
tayOranugrahArthAya zApaM dAsyannidaM jagau||7||

zrInArada uvAca

na hyanyO juSatO jOSyAnbuddhibhraMzO rajOguNaH|
zrImadAdAbhijAtyAdiryatra strI dyUtamAsavaH||8||
hanyantE pazavO yatra nirdayairajitAtmabhiH|
manyamAnairimaM dEhamajarAmRtyu nazvaram||9||
dEvasaMjJitamapyantE kRmiviDbhasmasaMjJitam|
bhUtadhruktatkRtE svArthaM kiM vEda nirayO yataH||10||
dEhaH kimannadAtuH svaM niSEkturmAturEva ca|
mAtuH piturvA balinaH krEturagnEH zunO'pi vA||11||
EvaM sAdhAraNaM dEhamavyaktaprabhavApyayam|
kO vidvAnAtmasAtkRtvA hanti jantUnRtE'sataH||12||
asataH zrImadAndhasya dAridryaM paramaJjanam|
AtmaupamyEna bhUtAni daridraH paramIkSatE||13||
yathA kaNTakaviddhAGgO jantOrnEcchati tAM vyathAm|
jIvasAmyaM gatO liGgairna tathAviddhakaNTakaH||14||
daridrO nirahaMstambhO muktaH sarvamadairiha|
kRcchraM yadRcchayApnOti taddhi tasya paraM tapaH||15||
nityaM kSutkSAmadEhasya daridrasyAnnakAGkSiNaH|
indriyANyanuzuSyanti hiMsApi vinivartatE||16||
daridrasyaiva yujyantE sAdhavaH samadarzinaH|
sadbhiH kSiNOti taM tarSaM tata ArAdvizuddhyati||17||
sAdhUnAM samacittAnAM mukundacaraNaiSiNAm|
upEkSyaiH kiM dhanastambhairasadbhirasadAzrayaiH||18||
tadahaM mattayOrmAdhvyA vAruNyA zrImadAndhayOH|
tamOmadaM hariSyAmi straiNayOrajitAtmanOH||19||
yadimau lOkapAlasya putrau bhUtvA tamaHplutau|
na vivAsasamAtmAnaM vijAnItaH sudurmadau||20||
atO'rhataH sthAvaratAM syAtAM naivaM yathA punaH|
smRtiH syAnmatprasAdEna tatrApi madanugrahAt||21||
vAsudEvasya sAnnidhyaM labdhvA divyazaracchatE|
vRttE svarlOkatAM bhUyO labdhabhaktI bhaviSyataH||22||

zrIzuka uvAca

EvamuktvA sa dEvarSirgatO nArAyaNAzramam|
nalakUvaramaNigrIvAvAsaturyamalArjunau||23||
RSErbhAgavatamukhyasya satyaM kartuM vacO hariH|
jagAma zanakaistatra yatrAstAM yamalArjunau||24||
dEvarSirmE priyatamO yadimau dhanadAtmajau|
tattathA sAdhayiSyAmi yadgItaM tanmahAtmanA||25||
ityantarENArjunayOH kRSNastu yamayOryayau|
AtmanirvEzamAtrENa tiryaggatamulUkhalam||26||
bAlEna niSkarSayatAnvagulUkhalaM tad
dAmOdarENa tarasOtkalitAGghribandhau|
niSpEtatuH paramavikramitAtivEpa
skandhapravAlaviTapau kRtacaNDazabdau||27||
tatra zriyA paramayA kakubhaH sphurantau
siddhAvupEtya kujayOriva jAtavEdAH|
kRSNaM praNamya zirasAkhilalOkanAthaM
baddhAJjalI virajasAvidamUcatuH sma||28||
kRSNa kRSNa mahAyOgiMstvamAdyaH puruSaH paraH|
vyaktAvyaktamidaM vizvaM rUpaM tE brAhmaNA viduH||29||
tvamEkaH sarvabhUtAnAM dEhAsvAtmEndriyEzvaraH|
tvamEva kAlO bhagavAnviSNuravyaya IzvaraH||30||
tvaM mahAnprakRtiH sUkSmA rajaHsattvatamOmayI|
tvamEva puruSO'dhyakSaH sarvakSEtravikAravit||31||
gRhyamANaistvamagrAhyO vikAraiH prAkRtairguNaiH|
kO nvihArhati vijJAtuM prAksiddhaM guNasaMvRtaH||32||
tasmai tubhyaM bhagavatE vAsudEvAya vEdhasE|
AtmadyOtaguNaizchanna mahimnE brahmaNE namaH||33||
yasyAvatArA jJAyantE zarIrESvazarIriNaH|
taistairatulyAtizayairvIryairdEhiSvasaGgataiH||34||
sa bhavAnsarvalOkasya bhavAya vibhavAya ca|
avatIrNO'MzabhAgEna sAmprataM patirAziSAm||35||
namaH paramakalyANa namaH paramamaGgala|
vAsudEvAya zAntAya yadUnAM patayE namaH||36||
anujAnIhi nau bhUmaMstavAnucarakiGkarau|
darzanaM nau bhagavata RSErAsIdanugrahAt||37||
vANI guNAnukathanE zravaNau kathAyAM
hastau ca karmasu manastava pAdayOrnaH|
smRtyAM zirastava nivAsajagatpraNAmE
dRSTiH satAM darzanE'stu bhavattanUnAm||38||

zrIzuka uvAca

itthaM saGkIrtitastAbhyAM bhagavAngOkulEzvaraH|
dAmnA cOlUkhalE baddhaH prahasannAha guhyakau||39||

zrIbhagavAnuvAca

jJAtaM mama puraivaitadRSiNA karuNAtmanA|
yacchrImadAndhayOrvAgbhirvibhraMzO'nugrahaH kRtaH||40||
sAdhUnAM samacittAnAM sutarAM matkRtAtmanAm|
darzanAnnO bhavEdbandhaH puMsO'kSNOH savituryathA||41||
tadgacchataM matparamau nalakUvara sAdanam|
saJjAtO mayi bhAvO vAmIpsitaH paramO'bhavaH||42||

zrIzuka uvAca

ityuktau tau parikramya praNamya ca punaH punaH
baddhOlUkhalamAmantrya jagmaturdizamuttarAm||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox