From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

gOpA nandAdayaH zrutvA drumayOH patatO ravam|
tatrAjagmuH kuruzrESTha nirghAtabhayazaGkitAH||1||
bhUmyAM nipatitau tatra dadRzuryamalArjunau|
babhramustadavijJAya lakSyaM patanakAraNam||2||
ulUkhalaM vikarSantaM dAmnA baddhaM ca bAlakam|
kasyEdaM kuta AzcaryamutpAta iti kAtarAH||3||
bAlA UcuranEnEti tiryaggatamulUkhalam|
vikarSatA madhyagEna puruSAvapyacakSmahi||4||
na tE taduktaM jagRhurna ghaTEtEti tasya tat|
bAlasyOtpATanaM tarvOH kEcitsandigdhacEtasaH||5||
ulUkhalaM vikarSantaM dAmnA baddhaM svamAtmajam|
vilOkya nandaH prahasad vadanO vimumOca ha||6||
gOpIbhiH stObhitO'nRtyadbhagavAnbAlavatkvacit|
udgAyati kvacinmugdhastadvazO dAruyantravat||7||
bibharti kvacidAjJaptaH pIThakOnmAnapAdukam|
bAhukSEpaM ca kurutE svAnAM ca prItimAvahan||8||
darzayaMstadvidAM lOka AtmanO bhRtyavazyatAm|
vrajasyOvAha vai harSaM bhagavAnbAlacESTitaiH||9||
krINIhi bhOH phalAnIti zrutvA satvaramacyutaH|
phalArthI dhAnyamAdAya yayau sarvaphalapradaH||10||
phalavikrayiNI tasya cyutadhAnyakaradvayam|
phalairapUrayadratnaiH phalabhANDamapUri ca||11||
sarittIragataM kRSNaM bhagnArjunamathAhvayat|
rAmaM ca rOhiNI dEvI krIDantaM bAlakairbhRzam||12||
nOpEyAtAM yadAhUtau krIDAsaGgEna putrakau|
yazOdAM prESayAmAsa rOhiNI putravatsalAm||13||
krIDantaM sA sutaM bAlairativElaM sahAgrajam|
yazOdAjOhavItkRSNaM putrasnEhasnutastanI||14||
kRSNa kRSNAravindAkSa tAta Ehi stanaM piba|
alaM vihAraiH kSutkSAntaH krIDAzrAntO'si putraka||15||
hE rAmAgaccha tAtAzu sAnujaH kulanandana|
prAtarEva kRtAhArastadbhavAnbhOktumarhati||16||
pratIkSatE tvAM dAzArha bhOkSyamANO vrajAdhipaH|
EhyAvayOH priyaM dhEhi svagRhAnyAta bAlakAH||17||
dhUlidhUsaritAGgastvaM putra majjanamAvaha|
janmarkSaM tE'dya bhavati viprEbhyO dEhi gAH zuciH||18||
pazya pazya vayasyAMstE mAtRmRSTAnsvalaGkRtAn|
tvaM ca snAtaH kRtAhArO viharasva svalaGkRtaH||19||
itthaM yazOdA tamazESazEkharaM matvA sutaM snEhanibaddhadhIrnRpa|
hastE gRhItvA saharAmamacyutaM nItvA svavATaM kRtavatyathOdayam||20||

zrIzuka uvAca

gOpavRddhA mahOtpAtAnanubhUya bRhadvanE|
nandAdayaH samAgamya vrajakAryamamantrayan||21||
tatrOpAnandanAmAha gOpO jJAnavayO'dhikaH|
dEzakAlArthatattvajJaH priyakRdrAmakRSNayOH||22||
utthAtavyamitO'smAbhirgOkulasya hitaiSibhiH|
AyAntyatra mahOtpAtA bAlAnAM nAzahEtavaH||23||
muktaH kathaJcidrAkSasyA bAlaghnyA bAlakO hyasau|
harEranugrahAnnUnamanazcOpari nApatat||24||
cakravAtEna nItO'yaM daityEna vipadaM viyat|
zilAyAM patitastatra paritrAtaH surEzvaraiH||25||
yanna mriyEta drumayOrantaraM prApya bAlakaH|
asAvanyatamO vApi tadapyacyutarakSaNam||26||
yAvadautpAtikO'riSTO vrajaM nAbhibhavEditaH|
tAvadbAlAnupAdAya yAsyAmO'nyatra sAnugAH||27||
vanaM vRndAvanaM nAma pazavyaM navakAnanam|
gOpagOpIgavAM sEvyaM puNyAdritRNavIrudham||28||
tattatrAdyaiva yAsyAmaH zakaTAnyuGkta mA ciram|
gOdhanAnyagratO yAntu bhavatAM yadi rOcatE||29||
tacchrutvaikadhiyO gOpAH sAdhu sAdhviti vAdinaH|
vrajAnsvAnsvAnsamAyujya yayU rUDhaparicchadAH||30||
vRddhAnbAlAnstriyO rAjansarvOpakaraNAni ca|
anaHsvArOpya gOpAlA yattA AttazarAsanAH||31||
gOdhanAni puraskRtya zRGgANyApUrya sarvataH|
tUryaghOSENa mahatA yayuH sahapurOhitAH||32||
gOpyO rUDharathA nUtna kucakuGkumakAntayaH|
kRSNalIlA jaguH prItyA niSkakaNThyaH suvAsasaH||33||
tathA yazOdArOhiNyAvEkaM zakaTamAsthitE|
rEjatuH kRSNarAmAbhyAM tatkathAzravaNOtsukE||34||
vRndAvanaM sampravizya sarvakAlasukhAvaham|
tatra cakrurvrajAvAsaM zakaTairardhacandravat||35||
vRndAvanaM gOvardhanaM yamunApulinAni ca|
vIkSyAsIduttamA prItI rAmamAdhavayOrnRpa||36||
EvaM vrajaukasAM prItiM yacchantau bAlacESTitaiH|
kalavAkyaiH svakAlEna vatsapAlau babhUvatuH||37||
avidUrE vrajabhuvaH saha gOpAladArakaiH|
cArayAmAsaturvatsAnnAnAkrIDAparicchadau||38||
kvacidvAdayatO vENuM kSEpaNaiH kSipataH kvacit|
kvacitpAdaiH kiGkiNIbhiH kvacitkRtrimagOvRSaiH||39||
vRSAyamANau nardantau yuyudhAtE parasparam|
anukRtya rutairjantUMzcEratuH prAkRtau yathA||40||
kadAcidyamunAtIrE vatsAMzcArayatOH svakaiH|
vayasyaiH kRSNabalayOrjighAMsurdaitya Agamat||41||
taM vatsarUpiNaM vIkSya vatsayUthagataM hariH|
darzayanbaladEvAya zanairmugdha ivAsadat||42||
gRhItvAparapAdAbhyAM sahalAGgUlamacyutaH
bhrAmayitvA kapitthAgrE prAhiNOdgatajIvitam
sa kapitthairmahAkAyaH pAtyamAnaiH papAta ha||43||
taM vIkSya vismitA bAlAH zazaMsuH sAdhu sAdhviti|
dEvAzca parisantuSTA babhUvuH puSpavarSiNaH||44||
tau vatsapAlakau bhUtvA sarvalOkaikapAlakau|
saprAtarAzau gOvatsAMzcArayantau vicEratuH||45||
svaM svaM vatsakulaM sarvE pAyayiSyanta EkadA|
gatvA jalAzayAbhyAzaM pAyayitvA papurjalam||46||
tE tatra dadRzurbAlA mahAsattvamavasthitam|
tatrasurvajranirbhinnaM girEH zRGgamiva cyutam||47||
sa vai bakO nAma mahAnasurO bakarUpadhRk|
Agatya sahasA kRSNaM tIkSNatuNDO'grasadbalI||48||
kRSNaM mahAbakagrastaM dRSTvA rAmAdayO'rbhakAH|
babhUvurindriyANIva vinA prANaM vicEtasaH||49||
taM tAlumUlaM pradahantamagnivadgOpAlasUnuM pitaraM jagadgurOH|
caccharda sadyO'tiruSAkSataM bakastuNDEna hantuM punarabhyapadyata||50||
tamApatantaM sa nigRhya tuNDayOrdOrbhyAM bakaM kaMsasakhaM satAM patiH|
pazyatsu bAlESu dadAra lIlayA mudAvahO vIraNavaddivaukasAm||51||
tadA bakAriM suralOkavAsinaH samAkirannandanamallikAdibhiH|
samIDirE cAnakazaGkhasaMstavaistadvIkSya gOpAlasutA visismirE||52||
muktaM bakAsyAdupalabhya bAlakA rAmAdayaH prANamivEndriyO gaNaH|
sthAnAgataM taM parirabhya nirvRtAH praNIya vatsAnvrajamEtya tajjaguH||53||
zrutvA tadvismitA gOpA gOpyazcAtipriyAdRtAH|
prEtyAgatamivOtsukyAdaikSanta tRSitEkSaNAH||54||
ahO batAsya bAlasya bahavO mRtyavO'bhavan|
apyAsIdvipriyaM tESAM kRtaM pUrvaM yatO bhayam||55||
athApyabhibhavantyEnaM naiva tE ghOradarzanAH|
jighAMsayainamAsAdya nazyantyagnau pataGgavat||56||
ahO brahmavidAM vAcO nAsatyAH santi karhicit|
gargO yadAha bhagavAnanvabhAvi tathaiva tat||57||
iti nandAdayO gOpAH kRSNarAmakathAM mudA|
kurvantO ramamANAzca nAvindanbhavavEdanAm||58||
EvaM vihAraiH kaumAraiH kaumAraM jahaturvrajE
nilAyanaiH sEtubandhairmarkaTOtplavanAdibhiH||59||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox