From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kvacidvanAzAya manO dadhadvrajAtprAtaH samutthAya vayasyavatsapAn|
prabOdhayaJchRGgaravENa cAruNA vinirgatO vatsapuraHsarO hariH||1||
tEnaiva sAkaM pRthukAH sahasrazaH snigdhAH suzigvEtraviSANavENavaH|
svAnsvAnsahasrOparisaGkhyayAnvitAnvatsAnpuraskRtya viniryayurmudA||2||
kRSNavatsairasaGkhyAtairyUthIkRtya svavatsakAn|
cArayantO'rbhalIlAbhirvijahrustatra tatra ha||3||
phalaprabAlastavaka sumanaHpicchadhAtubhiH|
kAcaguJjAmaNisvarNa bhUSitA apyabhUSayan||4||
muSNantO'nyOnyazikyAdInjJAtAnArAcca cikSipuH|
tatratyAzca punardUrAddhasantazca punardaduH||5||
yadi dUraM gataH kRSNO vanazObhEkSaNAya tam|
ahaM pUrvamahaM pUrvamiti saMspRzya rEmirE||6||
kEcidvENUnvAdayantO dhmAntaH zRGgANi kEcana|
kEcidbhRGgaiH pragAyantaH kUjantaH kOkilaiH parE||7||
vicchAyAbhiH pradhAvantO gacchantaH sAdhuhaMsakaiH|
bakairupavizantazca nRtyantazca kalApibhiH||8||
vikarSantaH kIzabAlAnArOhantazca tairdrumAn|
vikurvantazca taiH sAkaM plavantazca palAziSu||9||
sAkaM bhEkairvilaGghantaH saritaH sravasamplutAH|
vihasantaH praticchAyAH zapantazca pratisvanAn||10||
itthaM satAM brahmasukhAnubhUtyA dAsyaM gatAnAM paradaivatEna|
mAyAzritAnAM naradArakENa sAkaM vijahruH kRtapuNyapuJjAH||11||
yatpAdapAMsurbahujanmakRcchratO
dhRtAtmabhiryOgibhirapyalabhyaH|
sa Eva yaddRgviSayaH svayaM sthitaH
kiM varNyatE diSTamatO vrajaukasAm||12||
athAghanAmAbhyapatanmahAsurastESAM sukhakrIDanavIkSaNAkSamaH|
nityaM yadantarnijajIvitEpsubhiH pItAmRtairapyamaraiH pratIkSyatE||13||
dRSTvArbhakAnkRSNamukhAnaghAsuraH
kaMsAnuziSTaH sa bakIbakAnujaH|
ayaM tu mE sOdaranAzakRttayOr
dvayOrmamainaM sabalaM haniSyE||14||
EtE yadA matsuhRdOstilApaH kRtAstadA naSTasamA vrajaukasaH|
prANE gatE varSmasu kA nu cintA prajAsavaH prANabhRtO hi yE tE||15||
iti vyavasyAjagaraM bRhadvapuH sa yOjanAyAmamahAdripIvaram|
dhRtvAdbhutaM vyAttaguhAnanaM tadA pathi vyazEta grasanAzayA khalaH||16||
dharAdharOSThO jaladOttarOSThO daryAnanAntO girizRGgadaMSTraH|
dhvAntAntarAsyO vitatAdhvajihvaH paruSAnilazvAsadavEkSaNOSNaH||17||
dRSTvA taM tAdRzaM sarvE matvA vRndAvanazriyam|
vyAttAjagaratuNDEna hyutprEkSantE sma lIlayA||18||
ahO mitrANi gadata sattvakUTaM puraH sthitam|
asmatsaGgrasanavyAtta vyAlatuNDAyatE na vA||19||
satyamarkakarAraktamuttarAhanuvadghanam|
adharAhanuvadrOdhastatpraticchAyayAruNam||20||
pratispardhEtE sRkkabhyAM savyAsavyE nagOdarE|
tuGgazRGgAlayO'pyEtAstaddaMSTrAbhizca pazyata||21||
AstRtAyAmamArgO'yaM rasanAM pratigarjati|
ESAm antargataM dhvAntamEtadapyantarAnanam||22||
dAvOSNakharavAtO'yaM zvAsavadbhAti pazyata|
taddagdhasattvadurgandhO'pyantarAmiSagandhavat||23||
asmAnkimatra grasitA niviSTAnayaM tathA cEdbakavadvinaGkSyati|
kSaNAdanEnEti bakAryuzanmukhaM vIkSyOddhasantaH karatADanairyayuH||24||
itthaM mithO'tathyamatajjJabhASitaM
zrutvA vicintyEtyamRSA mRSAyatE|
rakSO viditvAkhilabhUtahRtsthitaH
svAnAM nirOddhuM bhagavAnmanO dadhE||25||
tAvatpraviSTAstvasurOdarAntaraM paraM na gIrNAH zizavaH savatsAH|
pratIkSamANEna bakArivEzanaM hatasvakAntasmaraNEna rakSasA||26||
tAnvIkSya kRSNaH sakalAbhayapradO
hyananyanAthAnsvakarAdavacyutAn|
dInAMzca mRtyOrjaTharAgnighAsAn
ghRNArditO diSTakRtEna vismitaH||27||
kRtyaM kimatrAsya khalasya jIvanaM
na vA amISAM ca satAM vihiMsanam|
dvayaM kathaM syAditi saMvicintya
jJAtvAvizattuNDamazESadRgghariH||28||
tadA ghanacchadA dEvA bhayAddhAhEti cukruzuH|
jahRSuryE ca kaMsAdyAH kauNapAstvaghabAndhavAH||29||
tacchrutvA bhagavAnkRSNastvavyayaH sArbhavatsakam|
cUrNIcikIrSOrAtmAnaM tarasA vavRdhE galE||30||
tatO'tikAyasya niruddhamArgiNO hyudgIrNadRSTErbhramatastvitastataH|
pUrNO'ntaraGgE pavanO niruddhO mUrdhanvinirbhidya vinirgatO bahiH||31||
tEnaiva sarvESu bahirgatESu prANESu vatsAnsuhRdaH parEtAn|
dRSTyA svayOtthApya tadanvitaH punarvaktrAnmukundO bhagavAnviniryayau||32||
pInAhibhOgOtthitamadbhutaM mahajjyOtiH svadhAmnA jvalayaddizO daza|
pratIkSya khE'vasthitamIzanirgamaM vivEza tasminmiSatAM divaukasAm||33||
tatO'tihRSTAH svakRtO'kRtArhaNaM
puSpaiH sugA apsarasazca nartanaiH|
gItaiH surA vAdyadharAzca vAdyakaiH
stavaizca viprA jayaniHsvanairgaNAH||34||
tadadbhutastOtrasuvAdyagItikA jayAdinaikOtsavamaGgalasvanAn|
zrutvA svadhAmnO'ntyaja AgatO'cirAddRSTvA mahIzasya jagAma vismayam||35||
rAjannAjagaraM carma zuSkaM vRndAvanE'dbhutam|
vrajaukasAM bahutithaM babhUvAkrIDagahvaram||36||
EtatkaumArajaM karma harErAtmAhimOkSaNam|
mRtyOH paugaNDakE bAlA dRSTvOcurvismitA vrajE||37||
naitadvicitraM manujArbhamAyinaH parAvarANAM paramasya vEdhasaH|
aghO'pi yatsparzanadhautapAtakaH prApAtmasAmyaM tvasatAM sudurlabham||38||
sakRdyadaGgapratimAntarAhitA manOmayI bhAgavatIM dadau gatim|
sa Eva nityAtmasukhAnubhUtyabhi vyudastamAyO'ntargatO hi kiM punaH||39||

zrIsUta uvAca

itthaM dvijA yAdavadEvadattaH zrutvA svarAtuzcaritaM vicitram|
papraccha bhUyO'pi tadEva puNyaM vaiyAsakiM yannigRhItacEtAH||40||

zrIrAjOvAca

brahmankAlAntarakRtaM tatkAlInaM kathaM bhavEt|
yatkaumArE harikRtaM jaguH paugaNDakE'rbhakAH||41||
tadbrUhi mE mahAyOginparaM kautUhalaM gurO|
nUnamEtaddharErEva mAyA bhavati nAnyathA||42||
vayaM dhanyatamA lOkE gurO'pi kSatrabandhavaH|
vayaM pibAmO muhustvattaH puNyaM kRSNakathAmRtam||43||

zrIsUta uvAca

itthaM sma pRSTaH sa tu bAdarAyaNis
tatsmAritAnantahRtAkhilEndriyaH
kRcchrAtpunarlabdhabahirdRziH zanaiH
pratyAha taM bhAgavatOttamOttama||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox