From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sAdhu pRSTaM mahAbhAga tvayA bhAgavatOttama|
yannUtanayasIzasya zRNvannapi kathAM muhuH||1||
satAmayaM sArabhRtAM nisargO yadarthavANIzruticEtasAmapi|
pratikSaNaM navyavadacyutasya yatstriyA viTAnAmiva sAdhu vArtA||2||
zRNuSvAvahitO rAjannapi guhyaM vadAmi tE|
brUyuH snigdhasya ziSyasya guravO guhyamapyuta||3||
tathAghavadanAnmRtyO rakSitvA vatsapAlakAn|
saritpulinamAnIya bhagavAnidamabravIt||4||
ahO'tiramyaM pulinaM vayasyAH svakElisampanmRdulAcchabAlukam|
sphuTatsarOgandhahRtAlipatrika dhvanipratidhvAnalasaddrumAkulam||5||
atra bhOktavyamasmAbhirdivArUDhaM kSudhArditAH|
vatsAH samIpE'paH pItvA carantu zanakaistRNam||6||
tathEti pAyayitvArbhA vatsAnArudhya zAdvalE|
muktvA zikyAni bubhujuH samaM bhagavatA mudA||7||
kRSNasya viSvakpururAjimaNDalair
abhyAnanAH phulladRzO vrajArbhakAH|
sahOpaviSTA vipinE virEjuz
chadA yathAmbhOruhakarNikAyAH||8||
kEcitpuSpairdalaiH kEcitpallavairaGkuraiH phalaiH|
zigbhistvagbhirdRSadbhizca bubhujuH kRtabhAjanAH||9||
sarvE mithO darzayantaH svasvabhOjyaruciM pRthak|
hasantO hAsayantazcA bhyavajahruH sahEzvarAH||10||
bibhradvENuM jaTharapaTayOH zRGgavEtrE ca kakSE
vAmE pANau masRNakavalaM tatphalAnyaGgulISu|
tiSThanmadhyE svaparisuhRdO hAsayannarmabhiH svaiH
svargE lOkE miSati bubhujE yajJabhugbAlakEliH||11||
bhArataivaM vatsapESu bhuJjAnESvacyutAtmasu|
vatsAstvantarvanE dUraM vivizustRNalObhitAH||12||
tAndRSTvA bhayasantrastAnUcE kRSNO'sya bhIbhayam|
mitrANyAzAnmA viramatE hAnESyE vatsakAnaham||13||
ityuktvAdridarIkuJja gahvarESvAtmavatsakAn|
vicinvanbhagavAnkRSNaH sapANikavalO yayau||14||
ambhOjanmajanistadantaragatO mAyArbhakasyEzitur
draSTuM maJju mahitvamanyadapi tadvatsAnitO vatsapAn|
nItvAnyatra kurUdvahAntaradadhAtkhE'vasthitO yaH purA
dRSTvAghAsuramOkSaNaM prabhavataH prAptaH paraM vismayam||15||
tatO vatsAnadRSTvaitya pulinE'pi ca vatsapAn|
ubhAvapi vanE kRSNO vicikAya samantataH||16||
kvApyadRSTvAntarvipinE vatsAnpAlAMzca vizvavit|
sarvaM vidhikRtaM kRSNaH sahasAvajagAma ha||17||
tataH kRSNO mudaM kartuM tanmAtRRNAM ca kasya ca|
ubhayAyitamAtmAnaM cakrE vizvakRdIzvaraH||18||
yAvadvatsapavatsakAlpakavapuryAvatkarAGghryAdikaM
yAvadyaSTiviSANavENudalazigyAvadvibhUSAmbaram|
yAvacchIlaguNAbhidhAkRtivayO yAvadvihArAdikaM
sarvaM viSNumayaM girO'GgavadajaH sarvasvarUpO babhau||19||
svayamAtmAtmagOvatsAnprativAryAtmavatsapaiH|
krIDannAtmavihAraizca sarvAtmA prAvizadvrajam||20||
tattadvatsAnpRthaGnItvA tattadgOSThE nivEzya saH|
tattadAtmAbhavadrAjaMstattatsadma praviSTavAn||21||
tanmAtarO vENuravatvarOtthitA utthApya dOrbhiH parirabhya nirbharam|
snEhasnutastanyapayaHsudhAsavaM matvA paraM brahma sutAnapAyayan||22||
tatO nRpOnmardanamajjalEpanA laGkArarakSAtilakAzanAdibhiH|
saMlAlitaH svAcaritaiH praharSayansAyaM gatO yAmayamEna mAdhavaH||23||
gAvastatO gOSThamupEtya satvaraM huGkAraghOSaiH parihUtasaGgatAn|
svakAnsvakAnvatsatarAnapAyayanmuhurlihantyaH sravadaudhasaM payaH||24||
gOgOpInAM mAtRtAsminnAsItsnEhardhikAM vinA|
purOvadAsvapi harEstOkatA mAyayA vinA||25||
vrajaukasAM svatOkESu snEhavallyAbdamanvaham|
zanairniHsIma vavRdhE yathA kRSNE tvapUrvavat||26||
itthamAtmAtmanAtmAnaM vatsapAlamiSENa saH|
pAlayanvatsapO varSaM cikrIDE vanagOSThayOH||27||
EkadA cArayanvatsAnsarAmO vanamAvizat|
paJcaSAsu triyAmAsu hAyanApUraNISvajaH||28||
tatO vidUrAccaratO gAvO vatsAnupavrajam|
gOvardhanAdrizirasi carantyO dadRzustRNam||29||
dRSTvAtha tatsnEhavazO'smRtAtmA sa gOvrajO'tyAtmapadurgamArgaH|
dvipAtkakudgrIva udAsyapucchO'gAddhuGkRtairAsrupayA javEna||30||
samEtya gAvO'dhO vatsAnvatsavatyO'pyapAyayan|
gilantya iva cAGgAni lihantyaH svaudhasaM payaH||31||
gOpAstadrOdhanAyAsa maughyalajjOrumanyunA|
durgAdhvakRcchratO'bhyEtya gOvatsairdadRzuH sutAn||32||
tadIkSaNOtprEmarasAplutAzayA jAtAnurAgA gatamanyavO'rbhakAn|
uduhya dOrbhiH parirabhya mUrdhani ghrANairavApuH paramAM mudaM tE||33||
tataH pravayasO gOpAstOkAzlESasunirvRtAH|
kRcchrAcchanairapagatAstadanusmRtyudazravaH||34||
vrajasya rAmaH prEmardhErvIkSyautkaNThyamanukSaNam|
muktastanESvapatyESvapyahEtuvidacintayat||35||
kimEtadadbhutamiva vAsudEvE'khilAtmani|
vrajasya sAtmanastOkESvapUrvaM prEma vardhatE||36||
kEyaM vA kuta AyAtA daivI vA nAryutAsurI|
prAyO mAyAstu mE bharturnAnyA mE'pi vimOhinI||37||
iti saJcintya dAzArhO vatsAnsavayasAnapi|
sarvAnAcaSTa vaikuNThaM cakSuSA vayunEna saH||38||
naitE surEzA RSayO na caitE tvamEva bhAsIza bhidAzrayE'pi|
sarvaM pRthaktvaM nigamAtkathaM vadEtyuktEna vRttaM prabhuNA balO'vait||39||
tAvadEtyAtmabhUrAtma mAnEna truTyanEhasA|
purOvadAbdaM krIDantaM dadRzE sakalaM harim||40||
yAvantO gOkulE bAlAH savatsAH sarva Eva hi|
mAyAzayE zayAnA mE nAdyApi punarutthitAH||41||
ita EtE'tra kutratyA manmAyAmOhitEtarE|
tAvanta Eva tatrAbdaM krIDantO viSNunA samam||42||
EvamEtESu bhEdESu ciraM dhyAtvA sa AtmabhUH|
satyAH kE katarE nEti jJAtuM nESTE kathaJcana||43||
EvaM sammOhayanviSNuM vimOhaM vizvamOhanam|
svayaiva mAyayAjO'pi svayamEva vimOhitaH||44||
tamyAM tamOvannaihAraM khadyOtArcirivAhani|
mahatItaramAyaizyaM nihantyAtmani yuJjataH||45||
tAvatsarvE vatsapAlAH pazyatO'jasya tatkSaNAt|
vyadRzyanta ghanazyAmAH pItakauzEyavAsasaH||46||
caturbhujAH zaGkhacakra gadArAjIvapANayaH|
kirITinaH kuNDalinO hAriNO vanamAlinaH||47||
zrIvatsAGgadadOratna kambukaGkaNapANayaH|
nUpuraiH kaTakairbhAtAH kaTisUtrAGgulIyakaiH||48||
AGghrimastakamApUrNAstulasInavadAmabhiH|
kOmalaiH sarvagAtrESu bhUripuNyavadarpitaiH||49||
candrikAvizadasmEraiH sAruNApAGgavIkSitaiH|
svakArthAnAmiva rajaH sattvAbhyAM sraSTRpAlakAH||50||
AtmAdistambaparyantairmUrtimadbhizcarAcaraiH|
nRtyagItAdyanEkArhaiH pRthakpRthagupAsitAH||51||
aNimAdyairmahimabhirajAdyAbhirvibhUtibhiH|
caturviMzatibhistattvaiH parItA mahadAdibhiH||52||
kAlasvabhAvasaMskAra kAmakarmaguNAdibhiH|
svamahidhvastamahibhirmUrtimadbhirupAsitAH||53||
satyajJAnAnantAnanda mAtraikarasamUrtayaH|
aspRSTabhUrimAhAtmyA api hyupaniSaddRzAm||54||
EvaM sakRddadarzAjaH parabrahmAtmanO'khilAn|
yasya bhAsA sarvamidaM vibhAti sacarAcaram||55||
tatO'tikutukOdvRtya stimitaikAdazEndriyaH|
taddhAmnAbhUdajastUSNIM pUrdEvyantIva putrikA||56||
itIrEzE'tarkyE nijamahimani svapramitikE
paratrAjAtO'tannirasanamukhabrahmakamitau|
anIzE'pi draSTuM kimidamiti vA muhyati sati
cacchAdAjO jJAtvA sapadi paramO'jAjavanikAm||57||
tatO'rvAkpratilabdhAkSaH kaH parEtavadutthitaH|
kRcchrAdunmIlya vai dRSTIrAcaSTEdaM sahAtmanA||58||
sapadyEvAbhitaH pazyandizO'pazyatpuraHsthitam|
vRndAvanaM janAjIvya drumAkIrNaM samApriyam||59||
yatra naisargadurvairAH sahAsannRmRgAdayaH|
mitrANIvAjitAvAsa drutaruTtarSakAdikam||60||
tatrOdvahatpazupavaMzazizutvanATyaM
brahmAdvayaM paramanantamagAdhabOdham|
vatsAnsakhIniva purA paritO vicinvad
EkaM sapANikavalaM paramESThyacaSTa||61||
dRSTvA tvarENa nijadhOraNatO'vatIrya
pRthvyAM vapuH kanakadaNDamivAbhipAtya|
spRSTvA caturmukuTakOTibhiraGghriyugmaM
natvA mudazrusujalairakRtAbhiSEkam||62||
utthAyOtthAya kRSNasya cirasya pAdayOH patan|
AstE mahitvaM prAgdRSTaM smRtvA smRtvA punaH punaH||63||
zanairathOtthAya vimRjya lOcanE mukundamudvIkSya vinamrakandharaH
kRtAJjaliH prazrayavAnsamAhitaH savEpathurgadgadayailatElayA||64||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox