From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIbrahmOvAca

naumIDya tE'bhravapuSE taDidambarAya
guJjAvataMsaparipicchalasanmukhAya|
vanyasrajE kavalavEtraviSANavENu
lakSmazriyE mRdupadE pazupAGgajAya||1||
asyApi dEva vapuSO madanugrahasya svEcchAmayasya na tu bhUtamayasya kO'pi|
nEzE mahi tvavasituM manasAntarENa sAkSAttavaiva kimutAtmasukhAnubhUtEH||2||
jJAnE prayAsamudapAsya namanta Eva
jIvanti sanmukharitAM bhavadIyavArtAm|
sthAnE sthitAH zrutigatAM tanuvAGmanObhir
yE prAyazO'jita jitO'pyasi taistrilOkyAm||3||
zrEyaHsRtiM bhaktimudasya tE vibhO
klizyanti yE kEvalabOdhalabdhayE|
tESAmasau klEzala Eva ziSyatE
nAnyadyathA sthUlatuSAvaghAtinAm||4||
purEha bhUmanbahavO'pi yOginastvadarpitEhA nijakarmalabdhayA|
vibudhya bhaktyaiva kathOpanItayA prapEdirE'JjO'cyuta tE gatiM parAm||5||
tathApi bhUmanmahimAguNasya tE vibOddhumarhatyamalAntarAtmabhiH|
avikriyAtsvAnubhavAdarUpatO hyananyabOdhyAtmatayA na cAnyathA||6||
guNAtmanastE'pi guNAnvimAtuM hitAvatIRnasya ka IzirE'sya|
kAlEna yairvA vimitAH sukalpairbhUpAMzavaH khE mihikA dyubhAsaH||7||
tattE'nukampAM susamIkSamANO bhuJjAna EvAtmakRtaM vipAkam|
hRdvAgvapurbhirvidadhannamastE jIvEta yO muktipadE sa dAyabhAk||8||
pazyEza mE'nAryamananta AdyE parAtmani tvayyapi mAyimAyini|
mAyAM vitatyEkSitumAtmavaibhavaM hyahaM kiyAnaicchamivArciragnau||9||
ataH kSamasvAcyuta mE rajObhuvO hyajAnatastvatpRthagIzamAninaH|
ajAvalEpAndhatamO'ndhacakSuSa ESO'nukampyO mayi nAthavAniti||10||
kvAhaM tamOmahadahaM khacarAgnivArbhU
saMvESTitANDaghaTasaptavitastikAyaH|
kvEdRgvidhAvigaNitANDaparANucaryA
vAtAdhvarOmavivarasya ca tE mahitvam||11||
utkSEpaNaM garbhagatasya pAdayOH kiM kalpatE mAturadhOkSajAgasE|
kimastinAstivyapadEzabhUSitaM tavAsti kukSEH kiyadapyanantaH||12||
jagattrayAntOdadhisamplavOdE nArAyaNasyOdaranAbhinAlAt|
vinirgatO'jastviti vAGna vai mRSA kintvIzvara tvanna vinirgatO'smi||13||
nArAyaNastvaM na hi sarvadEhinAmAtmAsyadhIzAkhilalOkasAkSI|
nArAyaNO'GgaM narabhUjalAyanAttaccApi satyaM na tavaiva mAyA||14||
taccEjjalasthaM tava sajjagadvapuH
kiM mE na dRSTaM bhagavaMstadaiva|
kiM vA sudRSTaM hRdi mE tadaiva
kiM nO sapadyEva punarvyadarzi||15||
atraiva mAyAdhamanAvatArE hyasya prapaJcasya bahiH sphuTasya|
kRtsnasya cAntarjaTharE jananyA mAyAtvamEva prakaTIkRtaM tE||16||
yasya kukSAvidaM sarvaM sAtmaM bhAti yathA tathA|
tattvayyapIha tatsarvaM kimidaM mAyayA vinA||17||
adyaiva tvadRtE'sya kiM mama na tE mAyAtvamAdarzitam
EkO'si prathamaM tatO vrajasuhRdvatsAH samastA api|
tAvantO'si caturbhujAstadakhilaiH sAkaM mayOpAsitAs
tAvantyEva jagantyabhUstadamitaM brahmAdvayaM ziSyatE||18||
ajAnatAM tvatpadavImanAtmanyAtmAtmanA bhAsi vitatya mAyAm|
sRSTAvivAhaM jagatO vidhAna iva tvamESO'nta iva trinEtraH||19||
surESvRSiSvIza tathaiva nRSvapi tiryakSu yAdaHsvapi tE'janasya|
janmAsatAM durmadanigrahAya prabhO vidhAtaH sadanugrahAya ca||20||
kO vEtti bhUmanbhagavanparAtmanyOgEzvarOtIrbhavatastrilOkyAm|
kva vA kathaM vA kati vA kadEti vistArayankrIDasi yOgamAyAm||21||
tasmAdidaM jagadazESamasatsvarUpaM
svapnAbhamastadhiSaNaM puruduHkhaduHkham|
tvayyEva nityasukhabOdhatanAvanantE
mAyAta udyadapi yatsadivAvabhAti||22||
EkastvamAtmA puruSaH purANaH satyaH svayaM jyOtirananta AdyaH|
nityO'kSarO'jasrasukhO niraJjanaH pUrNAdvayO mukta upAdhitO'mRtaH||23||
EvaMvidhaM tvAM sakalAtmanAmapi svAtmAnamAtmAtmatayA vicakSatE|
gurvarkalabdhOpaniSatsucakSuSA yE tE tarantIva bhavAnRtAmbudhim||24||
AtmAnamEvAtmatayAvijAnatAM tEnaiva jAtaM nikhilaM prapaJcitam|
jJAnEna bhUyO'pi ca tatpralIyatE rajjvAmahErbhOgabhavAbhavau yathA||25||
ajJAnasaMjJau bhavabandhamOkSau dvau nAma nAnyau sta RtajJabhAvAt|
ajasracityAtmani kEvalE parE vicAryamANE taraNAvivAhanI||26||
tvAmAtmAnaM paraM matvA paramAtmAnamEva ca|
AtmA punarbahirmRgya ahO'jJajanatAjJatA||27||
antarbhavE'nanta bhavantamEva hyatattyajantO mRgayanti santaH|
asantamapyantyahimantarENa santaM guNaM taM kimu yanti santaH||28||
athApi tE dEva padAmbujadvaya prasAdalEzAnugRhIta Eva hi|
jAnAti tattvaM bhagavanmahimnO na cAnya EkO'pi ciraM vicinvan||29||
tadastu mE nAtha sa bhUribhAgO bhavE'tra vAnyatra tu vA tirazcAm|
yEnAhamEkO'pi bhavajjanAnAM bhUtvA niSEvE tava pAdapallavam||30||
ahO'tidhanyA vrajagOramaNyaH stanyAmRtaM pItamatIva tE mudA|
yAsAM vibhO vatsatarAtmajAtmanA yattRptayE'dyApi na cAlamadhvarAH||31||
ahO bhAgyamahO bhAgyaM nandagOpavrajaukasAm|
yanmitraM paramAnandaM pUrNaM brahma sanAtanam||32||
ESAM tu bhAgyamahimAcyuta tAvadAstAm
EkAdazaiva hi vayaM bata bhUribhAgAH|
EtaddhRSIkacaSakairasakRtpibAmaH
zarvAdayO'GghryudajamadhvamRtAsavaM tE||33||
tadbhUribhAgyamiha janma kimapyaTavyAM
yadgOkulE'pi katamAGghrirajO'bhiSEkam|
yajjIvitaM tu nikhilaM bhagavAnmukundas
tvadyApi yatpadarajaH zrutimRgyamEva||34||
ESAM ghOSanivAsinAmuta bhavAnkiM dEva rAtEti naz
cEtO vizvaphalAtphalaM tvadaparaM kutrApyayanmuhyati|
sadvESAdiva pUtanApi sakulA tvAmEva dEvApitA
yaddhAmArthasuhRtpriyAtmatanayaprANAzayAstvatkRtE||35||
tAvadrAgAdayaH stEnAstAvatkArAgRhaM gRham|
tAvanmOhO'GghrinigaDO yAvatkRSNa na tE janAH||36||
prapaJcaM niSprapaJcO'pi viDambayasi bhUtalE|
prapannajanatAnanda sandOhaM prathituM prabhO||37||
jAnanta Eva jAnantu kiM bahUktyA na mE prabhO|
manasO vapuSO vAcO vaibhavaM tava gOcaraH||38||
anujAnIhi mAM kRSNa sarvaM tvaM vEtsi sarvadRk|
tvamEva jagatAM nAthO jagadEtattavArpitam||39||
zrIkRSNa vRSNikulapuSkarajOSadAyin
kSmAnirjaradvijapazUdadhivRddhikArin|
uddharmazArvarahara kSitirAkSasadhrug
AkalpamArkamarhanbhagavannamastE||40||

zrIzuka uvAca

ityabhiSTUya bhUmAnaM triH parikramya pAdayOH|
natvAbhISTaM jagaddhAtA svadhAma pratyapadyata||41||
tatO'nujJApya bhagavAnsvabhuvaM prAgavasthitAn|
vatsAnpulinamAninyE yathApUrvasakhaM svakam||42||
Ekasminnapi yAtE'bdE prANEzaM cAntarAtmanaH|
kRSNamAyAhatA rAjankSaNArdhaM mEnirE'rbhakAH||43||
kiM kiM na vismarantIha mAyAmOhitacEtasaH|
yanmOhitaM jagatsarvamabhIkSNaM vismRtAtmakam||44||
Ucuzca suhRdaH kRSNaM svAgataM tE'tiraMhasA|
naikO'pyabhOji kavala EhItaH sAdhu bhujyatAm||45||
tatO hasanhRSIkEzO'bhyavahRtya sahArbhakaiH|
darzayaMzcarmAjagaraM nyavartata vanAdvrajam||46||
barhaprasUnavanadhAtuvicitritAGgaH
prOddAmavENudalazRGgaravOtsavADhyaH|
vatsAngRNannanugagItapavitrakIrtir
gOpIdRgutsavadRziH pravivEza gOSTham||47||
adyAnEna mahAvyAlO yazOdAnandasUnunA|
hatO'vitA vayaM cAsmAditi bAlA vrajE jaguH||48||

zrIrAjOvAca

brahmanparOdbhavE kRSNE iyAnprEmA kathaM bhavEt|
yO'bhUtapUrvastOkESu svOdbhavESvapi kathyatAm||49||

zrIzuka uvAca

sarvESAmapi bhUtAnAM nRpa svAtmaiva vallabhaH|
itarE'patyavittAdyAstadvallabhatayaiva hi||50||
tadrAjEndra yathA snEhaH svasvakAtmani dEhinAm|
na tathA mamatAlambi putravittagRhAdiSu||51||
dEhAtmavAdinAM puMsAmapi rAjanyasattama|
yathA dEhaH priyatamastathA na hyanu yE ca tam||52||
dEhO'pi mamatAbhAkcEttarhyasau nAtmavatpriyaH|
yajjIryatyapi dEhE'sminjIvitAzA balIyasI||53||
tasmAtpriyatamaH svAtmA sarvESAmapi dEhinAm|
tadarthamEva sakalaM jagadEtaccarAcaram||54||
kRSNamEnamavEhi tvamAtmAnamakhilAtmanAm|
jagaddhitAya sO'pyatra dEhIvAbhAti mAyayA||55||
vastutO jAnatAmatra kRSNaM sthAsnu cariSNu ca|
bhagavadrUpamakhilaM nAnyadvastviha kiJcana||56||
sarvESAmapi vastUnAM bhAvArthO bhavati sthitaH|
tasyApi bhagavAnkRSNaH kimatadvastu rUpyatAm||57||
samAzritA yE padapallavaplavaM mahatpadaM puNyayazO murArEH|
bhavAmbudhirvatsapadaM paraM padaM padaM padaM yadvipadAM na tESAm||58||
EtattE sarvamAkhyAtaM yatpRSTO'hamiha tvayA|
tatkaumArE harikRtaM paugaNDE parikIrtitam||59||
EtatsuhRdbhizcaritaM murArEraghArdanaM zAdvalajEmanaM ca|
vyaktEtaradrUpamajOrvabhiSTavaM zRNvangRNannEti narO'khilArthAn||60||
EvaM vihAraiH kaumAraiH kaumAraM jahaturvrajE
nilAyanaiH sEtubandhairmarkaTOtplavanAdibhiH||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox