From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tatazca paugaNDavayaHzrItau vrajE
babhUvatustau pazupAlasammatau|
gAzcArayantau sakhibhiH samaM padair
vRndAvanaM puNyamatIva cakratuH||1||
tanmAdhavO vENumudIrayanvRtO gOpairgRNadbhiH svayazO balAnvitaH|
pazUnpuraskRtya pazavyamAvizadvihartukAmaH kusumAkaraM vanam||2||
tanmaJjughOSAlimRgadvijAkulaM mahanmanaHprakhyapayaHsarasvatA|
vAtEna juSTaM zatapatragandhinA nirIkSya rantuM bhagavAnmanO dadhE||3||
sa tatra tatrAruNapallavazriyA phalaprasUnOrubharENa pAdayOH|
spRzacchikhAnvIkSya vanaspatInmudA smayannivAhAgrajamAdipUruSaH||4||

zrIbhagavAnuvAca

ahO amI dEvavarAmarArcitaM pAdAmbujaM tE sumanaHphalArhaNam|
namantyupAdAya zikhAbhirAtmanastamO'pahatyai tarujanma yatkRtam||5||
EtE'linastava yazO'khilalOkatIrthaM
gAyanta AdipuruSAnupathaM bhajantE|
prAyO amI munigaNA bhavadIyamukhyA
gUDhaM vanE'pi na jahatyanaghAtmadaivam||6||
nRtyantyamI zikhina IDya mudA hariNyaH
kurvanti gOpya iva tE priyamIkSaNEna|
sUktaizca kOkilagaNA gRhamAgatAya
dhanyA vanaukasa iyAnhi satAM nisargaH||7||
dhanyEyamadya dharaNI tRNavIrudhastvat
pAdaspRzO drumalatAH karajAbhimRSTAH|
nadyO'drayaH khagamRgAH sadayAvalOkair
gOpyO'ntarENa bhujayOrapi yatspRhA zrIH||8||

zrIzuka uvAca

EvaM vRndAvanaM zrImatkRSNaH prItamanAH pazUn|
rEmE saJcArayannadrEH saridrOdhaHsu sAnugaH||9||
kvacidgAyati gAyatsu madAndhAliSvanuvrataiH|
upagIyamAnacaritaH pathi saGkarSaNAnvitaH||10||
anujalpati jalpantaM kalavAkyaiH zukaM kvacit
kvacitsavalgu kUjantamanukUjati kOkilam|
kvacicca kAlahaMsAnAmanukUjati kUjitam
abhinRtyati nRtyantaM barhiNaM hAsayankvacit||11||
mEghagambhIrayA vAcA nAmabhirdUragAnpazUn|
kvacidAhvayati prItyA gOgOpAlamanOjJayA||12||
cakOrakrauJcacakrAhva bhAradvAjAMzca barhiNaH|
anurauti sma sattvAnAM bhItavadvyAghrasiMhayOH||13||
kvacitkrIDAparizrAntaM gOpOtsaGgOpabarhaNam|
svayaM vizramayatyAryaM pAdasaMvAhanAdibhiH||14||
nRtyatO gAyataH kvApi valgatO yudhyatO mithaH|
gRhItahastau gOpAlAnhasantau prazazaMsatuH||15||
kvacitpallavatalpESu niyuddhazramakarzitaH|
vRkSamUlAzrayaH zEtE gOpOtsaGgOpabarhaNaH||16||
pAdasaMvAhanaM cakruH kEcittasya mahAtmanaH|
aparE hatapApmAnO vyajanaiH samavIjayan||17||
anyE tadanurUpANi manOjJAni mahAtmanaH|
gAyanti sma mahArAja snEhaklinnadhiyaH zanaiH||18||
EvaM nigUDhAtmagatiH svamAyayA gOpAtmajatvaM caritairviDambayan|
rEmE ramAlAlitapAdapallavO grAmyaiH samaM grAmyavadIzacESTitaH||19||
zrIdAmA nAma gOpAlO rAmakEzavayOH sakhA|
subalastOkakRSNAdyA gOpAH prEmNEdamabruvan||20||
rAma rAma mahAbAhO kRSNa duSTanibarhaNa|
itO'vidUrE sumahadvanaM tAlAlisaGkulam||21||
phalAni tatra bhUrINi patanti patitAni ca|
santi kintvavaruddhAni dhEnukEna durAtmanA||22||
sO'tivIryO'surO rAma hE kRSNa khararUpadhRk|
AtmatulyabalairanyairjJAtibhirbahubhirvRtaH||23||
tasmAtkRtanarAhArAdbhItairnRbhiramitrahan|
na sEvyatE pazugaNaiH pakSisaGghairvivarjitam||24||
vidyantE'bhuktapUrvANi phalAni surabhINi ca|
ESa vai surabhirgandhO viSUcInO'vagRhyatE||25||
prayaccha tAni naH kRSNa gandhalObhitacEtasAm|
vAJchAsti mahatI rAma gamyatAM yadi rOcatE||26||
EvaM suhRdvacaH zrutvA suhRtpriyacikIrSayA|
prahasya jagmaturgOpairvRtau tAlavanaM prabhU||27||
balaH pravizya bAhubhyAM tAlAnsamparikampayan|
phalAni pAtayAmAsa mataGgaja ivaujasA||28||
phalAnAM patatAM zabdaM nizamyAsurarAsabhaH|
abhyadhAvatkSititalaM sanagaM parikampayan||29||
samEtya tarasA pratyagdvAbhyAM padbhyAM balaM balI|
nihatyOrasi kAzabdaM muJcanparyasaratkhalaH||30||
punarAsAdya saMrabdha upakrOSTA parAksthitaH|
caraNAvaparau rAjanbalAya prAkSipadruSA||31||
sa taM gRhItvA prapadOrbhrAmayitvaikapANinA|
cikSEpa tRNarAjAgrE bhrAmaNatyaktajIvitam||32||
tEnAhatO mahAtAlO vEpamAnO bRhacchirAH|
pArzvasthaM kampayanbhagnaH sa cAnyaM sO'pi cAparam||33||
balasya lIlayOtsRSTa kharadEhahatAhatAH|
tAlAzcakampirE sarvE mahAvAtEritA iva||34||
naitaccitraM bhagavati hyanantE jagadIzvarE|
OtaprOtamidaM yasmiMstantuSvaGga yathA paTaH||35||
tataH kRSNaM ca rAmaM ca jJAtayO dhEnukasya yE|
krOSTArO'bhyadravansarvE saMrabdhA hatabAndhavAH||36||
tAMstAnApatataH kRSNO rAmazca nRpa lIlayA|
gRhItapazcAccaraNAnprAhiNOttRNarAjasu||37||
phalaprakarasaGkIrNaM daityadEhairgatAsubhiH|
rarAja bhUH satAlAgrairghanairiva nabhastalam||38||
tayOstatsumahatkarma nizamya vibudhAdayaH|
mumucuH puSpavarSANi cakrurvAdyAni tuSTuvuH||39||
atha tAlaphalAnyAdanmanuSyA gatasAdhvasAH|
tRNaM ca pazavazcErurhatadhEnukakAnanE||40||
kRSNaH kamalapatrAkSaH puNyazravaNakIrtanaH|
stUyamAnO'nugairgOpaiH sAgrajO vrajamAvrajat||41||
taM gOrajazchuritakuntalabaddhabarha
vanyaprasUnarucirEkSaNacAruhAsam|
vENumkvaNantamanugairupagItakIrtiM
gOpyO didRkSitadRzO'bhyagamansamEtAH||42||
pItvA mukundamukhasAraghamakSibhRGgais
tApaM jahurvirahajaM vrajayOSitO'hni|
tatsatkRtiM samadhigamya vivEza gOSThaM
savrIDahAsavinayaM yadapAGgamOkSam||43||
tayOryazOdArOhiNyau putrayOH putravatsalE|
yathAkAmaM yathAkAlaM vyadhattAM paramAziSaH||44||
gatAdhvAnazramau tatra majjanOnmardanAdibhiH|
nIvIM vasitvA rucirAM divyasraggandhamaNDitau||45||
jananyupahRtaM prAzya svAdyannamupalAlitau|
saMvizya varazayyAyAM sukhaM suSupaturvrajE||46||
EvaM sa bhagavAnkRSNO vRndAvanacaraH kvacit|
yayau rAmamRtE rAjankAlindIM sakhibhirvRtaH||47||
atha gAvazca gOpAzca nidAghAtapapIDitAH|
duSTaM jalaM papustasyAstRSNArtA viSadUSitam||48||
viSAmbhastadupaspRzya daivOpahatacEtasaH|
nipEturvyasavaH sarvE salilAntE kurUdvaha||49||
vIkSya tAnvai tathAbhUtAnkRSNO yOgEzvarEzvaraH|
IkSayAmRtavarSiNyA svanAthAnsamajIvayat||50||
tE sampratItasmRtayaH samutthAya jalAntikAt|
AsansuvismitAH sarvE vIkSamANAH parasparam||51||
anvamaMsata tadrAjangOvindAnugrahEkSitam
pItvA viSaM parEtasya punarutthAnamAtmanaH||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox