From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

vilOkya dUSitAM kRSNAM kRSNaH kRSNAhinA vibhuH|
tasyA vizuddhimanvicchansarpaM tamudavAsayat||1||

zrIrAjOvAca

kathamantarjalE'gAdhE nyagRhNAdbhagavAnahim|
sa vai bahuyugAvAsaM yathAsIdvipra kathyatAm||2||
brahmanbhagavatastasya bhUmnaH svacchandavartinaH|
gOpAlOdAracaritaM kastRpyEtAmRtaM juSan||3||

zrIzuka uvAca

kAlindyAM kAliyasyAsIdhradaH kazcidviSAgninA|
zrapyamANapayA yasminpatantyuparigAH khagAH||4||
vipruSmatA viSadOrmi mArutEnAbhimarzitAH|
mriyantE tIragA yasya prANinaH sthirajaGgamAH||5||
taM caNDavEgaviSavIryamavEkSya tEna
duSTAM nadIM ca khalasaMyamanAvatAraH|
kRSNaH kadambamadhiruhya tatO'tituGgam
AsphOTya gADharazanO nyapatadviSOdE||6||
sarpahradaH puruSasAranipAtavEga
saGkSObhitOragaviSOcchvasitAmburAziH|
paryakplutO viSakaSAyabibhISaNOrmir
dhAvandhanuHzatamanantabalasya kiM tat||7||
tasya hradE viharatO bhujadaNDaghUrNa
vArghOSamaGga varavAraNavikramasya|
Azrutya tatsvasadanAbhibhavaM nirIkSya
cakSuHzravAH samasarattadamRSyamANaH||8||
taM prEkSaNIyasukumAraghanAvadAtaM
zrIvatsapItavasanaM smitasundarAsyam|
krIDantamapratibhayaM kamalOdarAGghriM
sandazya marmasu ruSA bhujayA cachAda||9||
taM nAgabhOgaparivItamadRSTacESTam
AlOkya tatpriyasakhAH pazupA bhRzArtAH|
kRSNE'rpitAtmasuhRdarthakalatrakAmA
duHkhAnuzOkabhayamUDhadhiyO nipEtuH||10||
gAvO vRSA vatsataryaH krandamAnAH suduHkhitAH|
kRSNE nyastEkSaNA bhItA rudantya iva tasthirE||11||
atha vrajE mahOtpAtAstrividhA hyatidAruNAH|
utpEturbhuvi divyAtmanyAsannabhayazaMsinaH||12||
tAnAlakSya bhayOdvignA gOpA nandapurOgamAH|
vinA rAmENa gAH kRSNaM jJAtvA cArayituM gatam||13||
tairdurnimittairnidhanaM matvA prAptamatadvidaH|
tatprANAstanmanaskAstE duHkhazOkabhayAturAH||14||
AbAlavRddhavanitAH sarvE'Gga pazuvRttayaH|
nirjagmurgOkulAddInAH kRSNadarzanalAlasAH||15||
tAMstathA kAtarAnvIkSya bhagavAnmAdhavO balaH|
prahasya kiJcinnOvAca prabhAvajJO'nujasya saH||16||
tE'nvESamANA dayitaM kRSNaM sUcitayA padaiH|
bhagavallakSaNairjagmuH padavyA yamunAtaTam||17||
tE tatra tatrAbjayavAGkuzAzani dhvajOpapannAni padAni vizpatEH|
mArgE gavAmanyapadAntarAntarE nirIkSamANA yayuraGga satvarAH||18||
antarhradE bhujagabhOgaparItamArAt
kRSNaM nirIhamupalabhya jalAzayAntE|
gOpAMzca mUDhadhiSaNAnparitaH pazUMzca
saGkrandataH paramakazmalamApurArtAH||19||
gOpyO'nuraktamanasO bhagavatyanantE
tatsauhRdasmitavilOkagiraH smarantyaH|
grastE'hinA priyatamE bhRzaduHkhataptAH
zUnyaM priyavyatihRtaM dadRzustrilOkam||20||
tAH kRSNamAtaramapatyamanupraviSTAM
tulyavyathAH samanugRhya zucaH sravantyaH|
tAstA vrajapriyakathAH kathayantya Asan
kRSNAnanE'rpitadRzO mRtakapratIkAH||21||
kRSNaprANAnnirvizatO nandAdInvIkSya taM hradam|
pratyaSEdhatsa bhagavAnrAmaH kRSNAnubhAvavit||22||
itthamsvagOkulamananyagatiM nirIkSya
sastrIkumAramatiduHkhitamAtmahEtOH|
AjJAya martyapadavImanuvartamAnaH
sthitvA muhUrtamudatiSThaduraGgabandhAt||23||
tatprathyamAnavapuSA vyathitAtmabhOgas
tyaktvOnnamayya kupitaH svaphaNAnbhujaGgaH|
tasthau zvasaJchvasanarandhraviSAmbarISa
stabdhEkSaNOlmukamukhO harimIkSamANaH||24||
taM jihvayA dvizikhayA parilElihAnaM
dvE sRkvaNI hyatikarAlaviSAgnidRSTim|
krIDannamuM parisasAra yathA khagEndrO
babhrAma sO'pyavasaraM prasamIkSamANaH||25||
EvaM paribhramahataujasamunnatAMsam
Anamya tatpRthuziraHsvadhirUDha AdyaH|
tanmUrdharatnanikarasparzAtitAmra
pAdAmbujO'khilakalAdigururnanarta||26||
taM nartumudyatamavEkSya tadA tadIya
gandharvasiddhamunicAraNadEvavadhvaH|
prItyA mRdaGgapaNavAnakavAdyagIta
puSpOpahAranutibhiH sahasOpasEduH||27||
yadyacchirO na namatE'Gga zataikazIrSNas
tattanmamarda kharadaNDadharO'GghripAtaiH|
kSINAyuSO bhramata ulbaNamAsyatO'sRG
nastO vamanparamakazmalamApa nAgaH||28||
tasyAkSibhirgaralamudvamataH ziraHsu
yadyatsamunnamati niHzvasatO ruSOccaiH|
nRtyanpadAnunamayandamayAM babhUva
puSpaiH prapUjita ivEha pumAnpurANaH||29||
taccitratANDavavirugnaphaNAsahasrO
raktaM mukhairuru vamannRpa bhagnagAtraH|
smRtvA carAcaraguruM puruSaM purANaM
nArAyaNaM tamaraNaM manasA jagAma||30||
kRSNasya garbhajagatO'tibharAvasannaM
pArSNiprahAraparirugnaphaNAtapatram|
dRSTvAhimAdyamupasEduramuSya patnya
ArtAH zlathadvasanabhUSaNakEzabandhAH||31||
tAstaM suvignamanasO'tha puraskRtArbhAH
kAyaM nidhAya bhuvi bhUtapatiM praNEmuH|
sAdhvyaH kRtAJjalipuTAH zamalasya bhartur
mOkSEpsavaH zaraNadaM zaraNaM prapannAH||32||

nAgapatnya UcuH

nyAyyO hi daNDaH kRtakilbiSE'smiMs
tavAvatAraH khalanigrahAya|
ripOH sutAnAmapi tulyadRSTir
dhatsE damaM phalamEvAnuzaMsan||33||
anugrahO'yaM bhavataH kRtO hi nO daNDO'satAM tE khalu kalmaSApahaH|
yaddandazUkatvamamuSya dEhinaH krOdhO'pi tE'nugraha Eva sammataH||34||
tapaH sutaptaM kimanEna pUrvaM nirastamAnEna ca mAnadEna|
dharmO'tha vA sarvajanAnukampayA yatO bhavAMstuSyati sarvajIvaH||35||
kasyAnubhAvO'sya na dEva vidmahE tavAGghrirENusparazAdhikAraH|
yadvAJchayA zrIrlalanAcarattapO vihAya kAmAnsuciraM dhRtavratA||36||
na nAkapRSThaM na ca sArvabhaumaM
na pAramESThyaM na rasAdhipatyam|
na yOgasiddhIrapunarbhavaM vA
vAJchanti yatpAdarajaHprapannAH||37||
tadESa nAthApa durApamanyaistamOjaniH krOdhavazO'pyahIzaH|
saMsAracakrE bhramataH zarIriNO yadicchataH syAdvibhavaH samakSaH||38||
namastubhyaM bhagavatE puruSAya mahAtmanE|
bhUtAvAsAya bhUtAya parAya paramAtmanE||39||
jJAnavijJAnanIdhayE brahmaNE'nantazaktayE|
aguNAyAvikArAya namastE prAkRtAya ca||40||
kAlAya kAlanAbhAya kAlAvayavasAkSiNE|
vizvAya tadupadraSTrE tatkartrE vizvahEtavE||41||
bhUtamAtrEndriyaprANa manObuddhyAzayAtmanE|
triguNEnAbhimAnEna gUDhasvAtmAnubhUtayE||42||
namO'nantAya sUkSmAya kUTasthAya vipazcitE|
nAnAvAdAnurOdhAya vAcyavAcakazaktayE||43||
namaH pramANamUlAya kavayE zAstrayOnayE|
pravRttAya nivRttAya nigamAya namO namaH||44||
namaH kRSNAya rAmAya vasudEvasutAya ca|
pradyumnAyAniruddhAya sAtvatAM patayE namaH||45||
namO guNapradIpAya guNAtmacchAdanAya ca|
guNavRttyupalakSyAya guNadraSTrE svasaMvidE||46||
avyAkRtavihArAya sarvavyAkRtasiddhayE|
hRSIkEza namastE'stu munayE maunazIlinE||47||
parAvaragatijJAya sarvAdhyakSAya tE namaH|
avizvAya ca vizvAya taddraSTrE'sya ca hEtavE||48||
tvaM hyasya janmasthitisaMyamAnvibhO
guNairanIhO'kRtakAlazaktidhRk|
tattatsvabhAvAnpratibOdhayansataH
samIkSayAmOghavihAra IhasE||49||
tasyaiva tE'mUstanavastrilOkyAM
zAntA azAntA uta mUDhayOnayaH|
zAntAH priyAstE hyadhunAvituM satAM
sthAtuzca tE dharmaparIpsayEhataH||50||
aparAdhaH sakRdbhartrA sODhavyaH svaprajAkRtaH|
kSantumarhasi zAntAtmanmUDhasya tvAmajAnataH||51||
anugRhNISva bhagavanprANAMstyajati pannagaH|
strINAM naH sAdhuzOcyAnAM patiH prANaH pradIyatAm||52||
vidhEhi tE kiGkarINAmanuSThEyaM tavAjJayA|
yacchraddhayAnutiSThanvai mucyatE sarvatO bhayAt||53||

zrIzuka uvAca

itthaM sa nAgapatnIbhirbhagavAnsamabhiSTutaH|
mUrcchitaM bhagnazirasaM visasarjAGghrikuTTanaiH||54||
pratilabdhEndriyaprANaH kAliyaH zanakairharim|
kRcchrAtsamucchvasandInaH kRSNaM prAha kRtAJjaliH||55||

kAliya uvAca

vayaM khalAH sahOtpattyA tamasA dIrghamanyavaH|
svabhAvO dustyajO nAtha lOkAnAM yadasadgrahaH||56||
tvayA sRSTamidaM vizvaM dhAtarguNavisarjanam|
nAnAsvabhAvavIryaujO yOnibIjAzayAkRti||57||
vayaM ca tatra bhagavansarpA jAtyurumanyavaH|
kathaM tyajAmastvanmAyAM dustyajAM mOhitAH svayam||58||
bhavAnhi kAraNaM tatra sarvajJO jagadIzvaraH|
anugrahaM nigrahaM vA manyasE tadvidhEhi naH||59||

zrIzuka uvAca

ityAkarNya vacaH prAha bhagavAnkAryamAnuSaH
nAtra sthEyaM tvayA sarpa samudraM yAhi mA ciram
svajJAtyapatyadArADhyO gOnRbhirbhujyatE nadI||60||
ya EtatsaMsmarEnmartyastubhyaM madanuzAsanam|
kIrtayannubhayOH sandhyOrna yuSmadbhayamApnuyAt||61||
yO'sminsnAtvA madAkrIDE dEvAdIMstarpayEjjalaiH|
upOSya mAM smarannarcEtsarvapApaiH pramucyatE||62||
dvIpaM ramaNakaM hitvA hradamEtamupAzritaH|
yadbhayAtsa suparNastvAM nAdyAnmatpAdalAJchitam||63||

zrIRSiruvAca

muktO bhagavatA rAjankRSNEnAdbhutakarmaNA|
taM pUjayAmAsa mudA nAgapatnyazca sAdaram||64||
divyAmbarasraGmaNibhiH parArdhyairapi bhUSaNaiH|
divyagandhAnulEpaizca mahatyOtpalamAlayA||65||
pUjayitvA jagannAthaM prasAdya garuDadhvajam|
tataH prItO'bhyanujJAtaH parikramyAbhivandya tam||66||
sakalatrasuhRtputrO dvIpamabdhErjagAma ha
tadaiva sAmRtajalA yamunA nirviSAbhavat
anugrahAdbhagavataH krIDAmAnuSarUpiNaH||67||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox