From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

nAgAlayaM ramaNakaM kathaM tatyAja kAliyaH|
kRtaM kiM vA suparNasya tEnaikEnAsamaJjasam||1||

zrIzuka uvAca

upahAryaiH sarpajanairmAsi mAsIha yO baliH|
vAnaspatyO mahAbAhO nAgAnAM prAGnirUpitaH||2||
svaM svaM bhAgaM prayacchanti nAgAH parvaNi parvaNi|
gOpIthAyAtmanaH sarvE suparNAya mahAtmanE||3||
viSavIryamadAviSTaH kAdravEyastu kAliyaH|
kadarthIkRtya garuDaM svayaM taM bubhujE balim||4||
tacchrutvA kupitO rAjanbhagavAnbhagavatpriyaH|
vijighAMsurmahAvEgaH kAliyaM samapAdravat||5||
tamApatantaM tarasA viSAyudhaH pratyabhyayAdutthitanaikamastakaH|
dadbhiH suparNaM vyadazaddadAyudhaH karAlajihrOcchvasitOgralOcanaH||6||
taM tArkSyaputraH sa nirasya manyumAn
pracaNDavEgO madhusUdanAsanaH|
pakSENa savyEna hiraNyarOciSA
jaghAna kadrusutamugravikramaH||7||
suparNapakSAbhihataH kAliyO'tIva vihvalaH|
hradaM vivEza kAlindyAstadagamyaM durAsadam||8||
tatraikadA jalacaraM garuDO bhakSyamIpsitam|
nivAritaH saubhariNA prasahya kSudhitO'harat||9||
mInAnsuduHkhitAndRSTvA dInAnmInapatau hatE|
kRpayA saubhariH prAha tatratyakSEmamAcaran||10||
atra pravizya garuDO yadi matsyAnsa khAdati|
sadyaH prANairviyujyEta satyamEtadbravImyaham||11||
tatkAliyaH paraM vEda nAnyaH kazcana lElihaH|
avAtsIdgaruDAdbhItaH kRSNEna ca vivAsitaH||12||
kRSNaM hradAdviniSkrAntaM divyasraggandhavAsasam|
mahAmaNigaNAkIrNaM jAmbUnadapariSkRtam||13||
upalabhyOtthitAH sarvE labdhaprANA ivAsavaH|
pramOdanibhRtAtmAnO gOpAH prItyAbhirEbhirE||14||
yazOdA rOhiNI nandO gOpyO gOpAzca kaurava|
kRSNaM samEtya labdhEhA AsanzuSkA nagA api||15||
rAmazcAcyutamAliGgya jahAsAsyAnubhAvavit
prEmNA tamaGkamArOpya punaH punarudaikSata
gAvO vRSA vatsataryO lEbhirE paramAM mudam||16||
nandaM viprAH samAgatya guravaH sakalatrakAH|
UcustE kAliyagrastO diSTyA muktastavAtmajaH||17||
dEhi dAnaM dvijAtInAM kRSNanirmuktihEtavE|
nandaH prItamanA rAjangAH suvarNaM tadAdizat||18||
yazOdApi mahAbhAgA naSTalabdhaprajA satI|
pariSvajyAGkamArOpya mumOcAzrukalAM muhuH||19||
tAM rAtriM tatra rAjEndra kSuttRDbhyAM zramakarSitAH|
USurvrayaukasO gAvaH kAlindyA upakUlataH||20||
tadA zucivanOdbhUtO dAvAgniH sarvatO vrajam|
suptaM nizItha AvRtya pradagdhumupacakramE||21||
tata utthAya sambhrAntA dahyamAnA vrajaukasaH|
kRSNaM yayustE zaraNaM mAyAmanujamIzvaram||22||
kRSNa kRSNa mahAbhaga hE rAmAmitavikrama|
ESa ghOratamO vahnistAvakAngrasatE hi naH||23||
sudustarAnnaH svAnpAhi kAlAgnEH suhRdaH prabhO|
na zaknumastvaccaraNaM santyaktumakutObhayam||24||
itthaM svajanavaiklavyaM nirIkSya jagadIzvaraH
tamagnimapibattIvramanantO'nantazaktidhRk||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox