From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha kRSNaH parivRtO jJAtibhirmuditAtmabhiH|
anugIyamAnO nyavizadvrajaM gOkulamaNDitam||1||
vrajE vikrIDatOrEvaM gOpAlacchadmamAyayA|
grISmO nAmarturabhavannAtiprEyAJcharIriNAm||2||
sa ca vRndAvanaguNairvasanta iva lakSitaH|
yatrAstE bhagavAnsAkSAdrAmENa saha kEzavaH||3||
yatra nirjharanirhrAda nivRttasvanajhillikam|
zazvattacchIkararjISa drumamaNDalamaNDitam||4||
saritsaraHprasravaNOrmivAyunA kahlArakaJjOtpalarENuhAriNA|
na vidyatE yatra vanaukasAM davO nidAghavahnyarkabhavO'tizAdvalE||5||
agAdhatOyahradinItaTOrmibhirdravatpurISyAH pulinaiH samantataH|
na yatra caNDAMzukarA viSOlbaNA bhuvO rasaM zAdvalitaM ca gRhNatE||6||
vanaM kusumitaM zrImannadaccitramRgadvijam|
gAyanmayUrabhramaraM kUjatkOkilasArasam||7||
krIDiSyamANastatkrSNO bhagavAnbalasaMyutaH|
vENuM viraNayangOpairgOdhanaiH saMvRtO'vizat||8||
pravAlabarhastabaka sragdhAtukRtabhUSaNAH|
rAmakRSNAdayO gOpA nanRturyuyudhurjaguH||9||
kRSNasya nRtyataH kEcijjaguH kEcidavAdayan|
vENupANitalaiH zRGgaiH prazazaMsurathAparE||10||
gOpajAtipraticchannA dEvA gOpAlarUpiNau|
IDirE kRSNarAmau ca naTA iva naTaM nRpa||11||
bhramaNairlaGghanaiH kSEpairAsphOTanavikarSaNaiH|
cikrIDaturniyuddhEna kAkapakSadharau kvacit||12||
kvacinnRtyatsu cAnyESu gAyakau vAdakau svayam|
zazaMsaturmahArAja sAdhu sAdhviti vAdinau||13||
kvacidbilvaiH kvacitkumbhaiH kvacAmalakamuSTibhiH|
aspRzyanEtrabandhAdyaiH kvacinmRgakhagEhayA||14||
kvacicca darduraplAvairvividhairupahAsakaiH|
kadAcitsyandOlikayA karhicinnRpacESTayA||15||
EvaM tau lOkasiddhAbhiH krIDAbhizcEraturvanE|
nadyadridrONikuJjESu kAnanESu saraHsu ca||16||
pazUMzcArayatOrgOpaistadvanE rAmakRSNayOH|
gOparUpI pralambO'gAdasurastajjihIrSayA||17||
taM vidvAnapi dAzArhO bhagavAnsarvadarzanaH|
anvamOdata tatsakhyaM vadhaM tasya vicintayan||18||
tatrOpAhUya gOpAlAnkRSNaH prAha vihAravit|
hE gOpA vihariSyAmO dvandvIbhUya yathAyatham||19||
tatra cakruH parivRDhau gOpA rAmajanArdanau|
kRSNasaGghaTTinaH kEcidAsanrAmasya cAparE||20||
AcErurvividhAH krIDA vAhyavAhakalakSaNAH|
yatrArOhanti jEtArO vahanti ca parAjitAH||21||
vahantO vAhyamAnAzca cArayantazca gOdhanam|
bhANDIrakaM nAma vaTaM jagmuH kRSNapurOgamAH||22||
rAmasaGghaTTinO yarhi zrIdAmavRSabhAdayaH|
krIDAyAM jayinastAMstAnUhuH kRSNAdayO nRpa||23||
uvAha kRSNO bhagavAnzrIdAmAnaM parAjitaH|
vRSabhaM bhadrasEnastu pralambO rOhiNIsutam||24||
aviSahyaM manyamAnaH kRSNaM dAnavapuGgavaH|
vahandrutataraM prAgAdavarOhaNataH param||25||
tamudvahandharaNidharEndragauravaM
mahAsurO vigatarayO nijaM vapuH|
sa AsthitaH puraTaparicchadO babhau
taDiddyumAnuDupativADivAmbudaH||26||
nirIkSya tadvapuralamambarE carat
pradIptadRgbhrukuTitaTOgradaMSTrakam|
jvalacchikhaM kaTakakirITakuNDala
tviSAdbhutaM haladhara ISadatrasat||27||
athAgatasmRtirabhayO ripuM balO vihAya sArthamiva harantamAtmanaH|
ruSAhanacchirasi dRDhEna muSTinA surAdhipO girimiva vajraraMhasA||28||
sa AhataH sapadi vizIrNamastakO mukhAdvamanrudhiramapasmRtO'suraH|
mahAravaM vyasurapatatsamIrayangiriryathA maghavata AyudhAhataH||29||
dRSTvA pralambaM nihataM balEna balazAlinA|
gOpAH suvismitA AsansAdhu sAdhviti vAdinaH||30||
AziSO'bhigRNantastaM prazazaMsustadarhaNam|
prEtyAgatamivAliGgya prEmavihvalacEtasaH||31||
pApE pralambE nihatE dEvAH paramanirvRtAH
abhyavarSanbalaM mAlyaiH zazaMsuH sAdhu sAdhviti||32||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox