From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

krIDAsaktESu gOpESu tadgAvO dUracAriNIH|
svairaM carantyO vivizustRNalObhEna gahvaram||1||
ajA gAvO mahiSyazca nirvizantyO vanAdvanam|
ISIkATavIM nirvivizuH krandantyO dAvatarSitAH||2||
tE'pazyantaH pazUngOpAH kRSNarAmAdayastadA|
jAtAnutApA na vidurvicinvantO gavAM gatim||3||
tRNaistatkhuradacchinnairgOSpadairaGkitairgavAm|
mArgamanvagamansarvE naSTAjIvyA vicEtasaH||4||
muJjATavyAM bhraSTamArgaM krandamAnaM svagOdhanam|
samprApya tRSitAH zrAntAstatastE sannyavartayan||5||
tA AhUtA bhagavatA mEghagambhIrayA girA|
svanAmnAM ninadaM zrutvA pratinEduH praharSitAH||6||
tataH samantAddavadhUmakEturyadRcchayAbhUtkSayakRdvanaukasAm|
samIritaH sArathinOlbaNOlmukairvilElihAnaH sthirajaGgamAnmahAn||7||
tamApatantaM paritO davAgniM gOpAzca gAvaH prasamIkSya bhItAH|
Ucuzca kRSNaM sabalaM prapannA yathA hariM mRtyubhayArditA janAH||8||
kRSNa kRSNa mahAvIra hE rAmAmOgha vikrama|
dAvAgninA dahyamAnAnprapannAMstrAtumarhathaH||9||
nUnaM tvadbAndhavAH kRSNa na cArhantyavasAditum|
vayaM hi sarvadharmajJa tvannAthAstvatparAyaNAH||10||

zrIzuka uvAca

vacO nizamya kRpaNaM bandhUnAM bhagavAnhariH|
nimIlayata mA bhaiSTa lOcanAnItyabhASata||11||
tathEti mIlitAkSESu bhagavAnagnimulbaNam|
pItvA mukhEna tAnkRcchrAdyOgAdhIzO vyamOcayat||12||
tatazca tE'kSINyunmIlya punarbhANDIramApitAH|
nizamya vismitA AsannAtmAnaM gAzca mOcitAH||13||
kRSNasya yOgavIryaM tadyOgamAyAnubhAvitam|
dAvAgnErAtmanaH kSEmaM vIkSya tE mEnirE'maram||14||
gAH sannivartya sAyAhnE saharAmO janArdanaH|
vENuM viraNayangOSThamagAdgOpairabhiSTutaH||15||
gOpInAM paramAnanda AsIdgOvindadarzanE
kSaNaM yugazatamiva yAsAM yEna vinAbhavat||16||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox