From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tayOstadadbhutaM karma dAvAgnErmOkSamAtmanaH|
gOpAH strIbhyaH samAcakhyuH pralambavadhamEva ca||1||
gOpavRddhAzca gOpyazca tadupAkarNya vismitAH|
mEnirE dEvapravarau kRSNarAmau vrajaM gatau||2||
tataH prAvartata prAvRTsarvasattvasamudbhavA|
vidyOtamAnaparidhirvisphUrjitanabhastalA||3||
sAndranIlAmbudairvyOma savidyutstanayitnubhiH|
aspaSTajyOtirAcchannaM brahmEva saguNaM babhau||4||
aSTau mAsAnnipItaM yadbhUmyAzcOdamayaM vasu|
svagObhirmOktumArEbhE parjanyaH kAla AgatE||5||
taDidvantO mahAmEghAzcaNDa zvasana vEpitAH|
prINanaM jIvanaM hyasya mumucuH karuNA iva||6||
tapaHkRzA dEvamIDhA AsIdvarSIyasI mahI|
yathaiva kAmyatapasastanuH samprApya tatphalam||7||
nizAmukhESu khadyOtAstamasA bhAnti na grahAH|
yathA pApEna pASaNDA na hi vEdAH kalau yugE||8||
zrutvA parjanyaninadaM maNDukAH sasRjurgiraH|
tUSNIM zayAnAH prAgyadvadbrAhmaNA niyamAtyayE||9||
AsannutpathagAminyaH kSudranadyO'nuzuSyatIH|
puMsO yathAsvatantrasya dEhadraviNa sampadaH||10||
haritA haribhiH zaSpairindragOpaizca lOhitA|
ucchilIndhrakRtacchAyA nRNAM zrIriva bhUrabhUt||11||
kSEtrANi zaSyasampadbhiH karSakANAM mudaM daduH|
mAninAmanutApaM vai daivAdhInamajAnatAm||12||
jalasthalaukasaH sarvE navavAriniSEvayA|
abibhranruciraM rUpaM yathA hariniSEvayA||13||
saridbhiH saGgataH sindhuzcukSObha zvasanOrmimAn|
apakvayOginazcittaM kAmAktaM guNayugyathA||14||
girayO varSadhArAbhirhanyamAnA na vivyathuH|
abhibhUyamAnA vyasanairyathAdhOkSajacEtasaH||15||
mArgA babhUvuH sandigdhAstRNaizchannA hyasaMskRtAH|
nAbhyasyamAnAH zrutayO dvijaiH kAlEna cAhatAH||16||
lOkabandhuSu mEghESu vidyutazcalasauhRdAH|
sthairyaM na cakruH kAminyaH puruSESu guNiSviva||17||
dhanurviyati mAhEndraM nirguNaM ca guNinyabhAt|
vyaktE guNavyatikarE'guNavAnpuruSO yathA||18||
na rarAjODupazchannaH svajyOtsnArAjitairghanaiH|
ahaMmatyA bhAsitayA svabhAsA puruSO yathA||19||
mEghAgamOtsavA hRSTAH pratyanandaJchikhaNDinaH|
gRhESu taptanirviNNA yathAcyutajanAgamE||20||
pItvApaH pAdapAH padbhirAsannAnAtmamUrtayaH|
prAkkSAmAstapasA zrAntA yathA kAmAnusEvayA||21||
saraHsvazAntarOdhaHsu nyUSuraGgApi sArasAH|
gRhESvazAntakRtyESu grAmyA iva durAzayAH||22||
jalaughairnirabhidyanta sEtavO varSatIzvarE|
pASaNDinAmasadvAdairvEdamArgAH kalau yathA||23||
vyamuJcanvAyubhirnunnA bhUtEbhyazcAmRtaM ghanAH|
yathAziSO vizpatayaH kAlE kAlE dvijEritAH||24||
EvaM vanaM tadvarSiSThaM pakvakharjurajambumat|
gOgOpAlairvRtO rantuM sabalaH prAvizaddhariH||25||
dhEnavO mandagAminya UdhObhArENa bhUyasA|
yayurbhagavatAhUtA drutaM prItyA snutastanAH||26||
vanaukasaH pramuditA vanarAjIrmadhucyutaH|
jaladhArA girErnAdAdAsannA dadRzE guhAH||27||
kvacidvanaspatikrODE guhAyAM cAbhivarSati|
nirvizya bhagavAnrEmE kandamUlaphalAzanaH||28||
dadhyOdanaM samAnItaM zilAyAM salilAntikE|
sambhOjanIyairbubhujE gOpaiH saGkarSaNAnvitaH||29||
zAdvalOpari saMvizya carvatO mIlitEkSaNAn|
tRptAnvRSAnvatsatarAngAzca svOdhObharazramAH||30||
prAvRTzriyaM ca tAM vIkSya sarvakAlasukhAvahAm|
bhagavAnpUjayAM cakrE AtmazaktyupabRMhitAm||31||
EvaM nivasatOstasminrAmakEzavayOrvrajE|
zaratsamabhavadvyabhrA svacchAmbvaparuSAnilA||32||
zaradA nIrajOtpattyA nIrANi prakRtiM yayuH|
bhraSTAnAmiva cEtAMsi punaryOganiSEvayA||33||
vyOmnO'bbhraM bhUtazAbalyaM bhuvaH paGkamapAM malam|
zarajjahArAzramiNAM kRSNE bhaktiryathAzubham||34||
sarvasvaM jaladA hitvA virEjuH zubhravarcasaH|
yathA tyaktaiSaNAH zAntA munayO muktakilbiSAH||35||
girayO mumucustOyaM kvacinna mumucuH zivam|
yathA jJAnAmRtaM kAlE jJAninO dadatE na vA||36||
naivAvidankSIyamANaM jalaM gAdhajalEcarAH|
yathAyuranvahaM kSayyaM narA mUDhAH kuTumbinaH||37||
gAdhavAricarAstApamavindaJcharadarkajam|
yathA daridraH kRpaNaH kuTumbyavijitEndriyaH||38||
zanaiH zanairjahuH paGkaM sthalAnyAmaM ca vIrudhaH|
yathAhaMmamatAM dhIrAH zarIrAdiSvanAtmasu||39||
nizcalAmburabhUttUSNIM samudraH zaradAgamE|
AtmanyuparatE samyaGmunirvyuparatAgamaH||40||
kEdArEbhyastvapO'gRhNankarSakA dRDhasEtubhiH|
yathA prANaiH sravajjJAnaM tannirOdhEna yOginaH||41||
zaradarkAMzujAMstApAnbhUtAnAmuDupO'harat|
dEhAbhimAnajaM bOdhO mukundO vrajayOSitAm||42||
khamazObhata nirmEghaM zaradvimalatArakam|
sattvayuktaM yathA cittaM zabdabrahmArthadarzanam||43||
akhaNDamaNDalO vyOmni rarAjODugaNaiH zazI|
yathA yadupatiH kRSNO vRSNicakrAvRtO bhuvi||44||
AzliSya samazItOSNaM prasUnavanamArutam|
janAstApaM jahurgOpyO na kRSNahRtacEtasaH||45||
gAvO mRgAH khagA nAryaH puSpiNyaH zaradAbhavan|
anvIyamAnAH svavRSaiH phalairIzakriyA iva||46||
udahRSyanvArijAni sUryOtthAnE kumudvinA|
rAjJA tu nirbhayA lOkA yathA dasyUnvinA nRpa||47||
puragrAmESvAgrayaNairindriyaizca mahOtsavaiH|
babhau bhUH pakvazaSyADhyA kalAbhyAM nitarAM harEH||48||
vaNiGmuninRpasnAtA nirgamyArthAnprapEdirE
varSaruddhA yathA siddhAH svapiNDAnkAla AgatE||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox