From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

itthaM zaratsvacchajalaM padmAkarasugandhinA|
nyavizadvAyunA vAtaM sa gOgOpAlakO'cyutaH||1||
kusumitavanarAjizuSmibhRGga dvijakulaghuSTasaraHsarinmahIdhram|
madhupatiravagAhya cArayangAH sahapazupAlabalazcukUja vENum||2||
tadvrajastriya Azrutya vENugItaM smarOdayam|
kAzcitparOkSaM kRSNasya svasakhIbhyO'nvavarNayan||3||
tadvarNayitumArabdhAH smarantyaH kRSNacESTitam|
nAzakansmaravEgEna vikSiptamanasO nRpa||4||
barhApIDaM naTavaravapuH karNayOH karNikAraM
bibhradvAsaH kanakakapizaM vaijayantIM ca mAlAm|
randhrAnvENOradharasudhayApUrayangOpavRndair
vRndAraNyaM svapadaramaNaM prAvizadgItakIrtiH||5||
iti vENuravaM rAjansarvabhUtamanOharam|
zrutvA vrajastriyaH sarvA varNayantyO'bhirEbhirE||6||

zrIgOpya UcuH

akSaNvatAM phalamidaM na paraM vidAmaH
sakhyaH pazUnanavivEzayatOrvayasyaiH|
vaktraM vrajEzasutayOranavENujuSTaM
yairvA nipItamanuraktakaTAkSamOkSam||7||
cUtapravAlabarhastabakOtpalAbja mAlAnupRktaparidhAnavicitravEzau|
madhyE virEjaturalaM pazupAlagOSThyAM raGgE yathA naTavarau kvaca gAyamAnau||8||
gOpyaH kimAcaradayaM kuzalaM sma vENur
dAmOdarAdharasudhAmapi gOpikAnAm|
bhuGktE svayaM yadavaziSTarasaM hradinyO
hRSyattvacO'zru mumucustaravO yathAryaH||9||
vRndAvanaM sakhi bhuvO vitanOti kIRtiM
yaddEvakIsutapadAmbujalabdhalakSmi|
gOvindavENumanu mattamayUranRtyaM
prEkSyAdrisAnvavaratAnyasamastasattvam||10||
dhanyAH sma mUDhagatayO'pi hariNya EtA
yA nandanandanamupAttavicitravEzam|
AkarNya vENuraNitaM sahakRSNasArAH
pUjAM dadhurviracitAM praNayAvalOkaiH||11||
kRSNaM nirIkSya vanitOtsavarUpazIlaM
zrutvA ca tatkvaNitavENuviviktagItam|
dEvyO vimAnagatayaH smaranunnasArA
bhrazyatprasUnakabarA mumuhurvinIvyaH||12||
gAvazca kRSNamukhanirgatavENugIta
pIyUSamuttabhitakarNapuTaiH pibantyaH|
zAvAH snutastanapayaHkavalAH sma tasthur
gOvindamAtmani dRzAzrukalAH spRzantyaH||13||
prAyO batAmba vihagA munayO vanE'smin
kRSNEkSitaM taduditaM kalavENugItam|
Aruhya yE drumabhujAnrucirapravAlAn
zRNvanti mIlitadRzO vigatAnyavAcaH||14||
nadyastadA tadupadhArya mukundagItam
AvartalakSitamanObhavabhagnavEgAH|
AliGganasthagitamUrmibhujairmurArEr
gRhNanti pAdayugalaM kamalOpahArAH||15||
dRSTvAtapE vrajapazUnsaha rAmagOpaiH
saJcArayantamanu vENumudIrayantam|
prEmapravRddha uditaH kusumAvalIbhiH
sakhyurvyadhAtsvavapuSAmbuda Atapatram||16||
pUrNAH pulindya urugAyapadAbjarAga
zrIkuGkumEna dayitAstanamaNDitEna|
taddarzanasmararujastRNarUSitEna
limpantya AnanakucESu jahustadAdhim||17||
hantAyamadrirabalA haridAsavaryO
yadrAmakRSNacaraNasparazapramOdaH|
mAnaM tanOti sahagOgaNayOstayOryat
pAnIyasUyavasakandarakandamUlaiH||18||
gA gOpakairanuvanaM nayatOrudAra
vENusvanaiH kalapadaistanubhRtsu sakhyaH|
aspandanaM gatimatAM pulakastaruNAM
niryOgapAzakRtalakSaNayOrvicitram||19||
EvaMvidhA bhagavatO yA vRndAvanacAriNaH
varNayantyO mithO gOpyaH krIDAstanmayatAM yayuH||20||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox