From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

hEmantE prathamE mAsi nandavrajakamArikAH|
cErurhaviSyaM bhuJjAnAH kAtyAyanyarcanavratam||1||
AplutyAmbhasi kAlindyA jalAntE cOditE'ruNE|
kRtvA pratikRtiM dEvImAnarcurnRpa saikatIm||2||
gandhairmAlyaiH surabhibhirbalibhirdhUpadIpakaiH|
uccAvacaizcOpahAraiH pravAlaphalataNDulaiH||3||
kAtyAyani mahAmAyE mahAyOginyadhIzvari
nandagOpasutaM dEvi patiM mE kuru tE namaH
iti mantraM japantyastAH pUjAM cakruH kamArikAH||4||
EvaM mAsaM vrataM cEruH kumAryaH kRSNacEtasaH|
bhadrakAlIM samAnarcurbhUyAnnandasutaH patiH||5||
USasyutthAya gOtraiH svairanyOnyAbaddhabAhavaH|
kRSNamuccairjaguryAntyaH kAlindyAM snAtumanvaham||6||
nadyAH kadAcidAgatya tIrE nikSipya pUrvavat|
vAsAMsi kRSNaM gAyantyO vijahruH salilE mudA||7||
bhagavAMstadabhiprEtya kRSnO yOgEzvarEzvaraH|
vayasyairAvRtastatra gatastatkarmasiddhayE||8||
tAsAM vAsAMsyupAdAya nIpamAruhya satvaraH|
hasadbhiH prahasanbAlaiH parihAsamuvAca ha||9||
atrAgatyAbalAH kAmaM svaM svaM vAsaH pragRhyatAm|
satyaM bravANi nO narma yadyUyaM vratakarzitAH||10||
na mayOditapUrvaM vA anRtaM tadimE viduH|
EkaikazaH pratIcchadhvaM sahaivEti sumadhyamAH||11||
tasya tatkSvElitaM dRSTvA gOpyaH prEmapariplutAH|
vrIDitAH prEkSya cAnyOnyaM jAtahAsA na niryayuH||12||
EvaM bruvati gOvindE narmaNAkSiptacEtasaH|
AkaNThamagnAH zItOdE vEpamAnAstamabruvan||13||
mAnayaM bhOH kRthAstvAM tu nandagOpasutaM priyam|
jAnImO'Gga vrajazlAghyaM dEhi vAsAMsi vEpitAH||14||
zyAmasundara tE dAsyaH karavAma tavOditam|
dEhi vAsAMsi dharmajJa nO cEdrAjJE bruvAma hE||15||

zrIbhagavAnuvAca

bhavatyO yadi mE dAsyO mayOktaM vA kariSyatha
atrAgatya svavAsAMsi pratIcchata zucismitAH
nO cEnnAhaM pradAsyE kiM kruddhO rAjA kariSyati||16||
tatO jalAzayAtsarvA dArikAH zItavEpitAH|
pANibhyAM yOnimAcchAdya prOttEruH zItakarzitAH||17||
bhagavAnAhatA vIkSya zuddha bhAvaprasAditaH|
skandhE nidhAya vAsAMsi prItaH prOvAca sasmitam||18||
yUyaM vivastrA yadapO dhRtavratA vyagAhataitattadu dEvahElanam|
baddhvAJjaliM mUrdhnyapanuttayE'MhasaH kRtvA namO'dhOvasanaM pragRhyatAm||19||
ityacyutEnAbhihitaM vrajAbalA matvA vivastrAplavanaM vratacyutim|
tatpUrtikAmAstadazESakarmaNAM sAkSAtkRtaM nEmuravadyamRgyataH||20||
tAstathAvanatA dRSTvA bhagavAndEvakIsutaH|
vAsAMsi tAbhyaH prAyacchatkaruNastEna tOSitaH||21||
dRDhaM pralabdhAstrapayA ca hApitAH
prastObhitAH krIDanavacca kAritAH|
vastrANi caivApahRtAnyathApyamuM
tA nAbhyasUyanpriyasaGganirvRtAH||22||
paridhAya svavAsAMsi prESThasaGgamasajjitAH|
gRhItacittA nO cElustasminlajjAyitEkSaNAH||23||
tAsAM vijJAya bhagavAnsvapAdasparzakAmyayA|
dhRtavratAnAM saGkalpamAha dAmOdarO'balAH||24||
saGkalpO viditaH sAdhvyO bhavatInAM madarcanam|
mayAnumOditaH sO'sau satyO bhavitumarhati||25||
na mayyAvEzitadhiyAM kAmaH kAmAya kalpatE|
bharjitA kvathitA dhAnAH prAyO bIjAya nEzatE||26||
yAtAbalA vrajaM siddhA mayEmA raMsyathA kSapAH|
yaduddizya vratamidaM cErurAryArcanaM satIH||27||

zrIzuka uvAca

ityAdiSTA bhagavatA labdhakAmAH kumArikAH|
dhyAyantyastatpadAmbhOjamkRcchrAnnirvivizurvrajam||28||
atha gOpaiH parivRtO bhagavAndEvakIsutaH|
vRndAvanAdgatO dUraM cArayangAH sahAgrajaH||29||
nidaghArkAtapE tigmE chAyAbhiH svAbhirAtmanaH|
AtapatrAyitAnvIkSya drumAnAha vrajaukasaH||30||
hE stOkakRSNa hE aMzO zrIdAmansubalArjuna|
vizAla vRSabhaujasvindEvaprastha varUthapa||31||
pazyataitAnmahAbhAgAnparArthaikAntajIvitAn|
vAtavarSAtapahimAnsahantO vArayanti naH||32||
ahO ESAM varaM janma sarva prANyupajIvanam|
sujanasyEva yESAM vai vimukhA yAnti nArthinaH||33||
patrapuSpaphalacchAyA mUlavalkaladArubhiH|
gandhaniryAsabhasmAsthi tOkmaiH kAmAnvitanvatE||34||
EtAvajjanmasAphalyaM dEhinAmiha dEhiSu|
prANairarthairdhiyA vAcA zrEyaAcaraNaM sadA||35||
iti pravAlastabaka phalapuSpadalOtkaraiH|
tarUNAM namrazAkhAnAM madhyatO yamunAM gataH||36||
tatra gAH pAyayitvApaH sumRSTAH zItalAH zivAH|
tatO nRpa svayaM gOpAH kAmaM svAdu papurjalam||37||
tasyA upavanE kAmaM cArayantaH pazUnnRpa
kRSNarAmAvupAgamya kSudhArtA idamabravan||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox