From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

bhagavAnapi tatraiva baladEvEna saMyutaH|
apazyannivasangOpAnindrayAgakRtOdyamAn||1||
tadabhijJO'pi bhagavAnsarvAtmA sarvadarzanaH|
prazrayAvanatO'pRcchadvRddhAnnandapurOgamAn||2||
kathyatAM mE pitaH kO'yaM sambhramO va upAgataH|
kiM phalaM kasya vOddEzaH kEna vA sAdhyatE makhaH||3||
EtadbrUhi mahAnkAmO mahyaM zuzrUSavE pitaH
na hi gOpyaM hi sadhUnAM kRtyaM sarvAtmanAmiha
astyasvaparadRSTInAmamitrOdAstavidviSAm||4||
udAsInO'rivadvarjya|
AtmavatsuhRducyatE||5||
jJatvAjJAtvA ca karmANi janO'yamanutiSThati|
viduSaH karmasiddhiH syAdyathA nAviduSO bhavEt||6||
tatra tAvatkriyAyOgO bhavatAM kiM vicAritaH|
atha vA laukikastanmE pRcchataH sAdhu bhaNyatAm||7||

zrInanda uvAca

parjanyO bhagavAnindrO mEghAstasyAtmamUrtayaH|
tE'bhivarSanti bhUtAnAM prINanaM jIvanaM payaH||8||
taM tAta vayamanyE ca vArmucAM patimIzvaram|
dravyaistadrEtasA siddhairyajantE kratubhirnarAH||9||
tacchESENOpajIvanti trivargaphalahEtavE|
puMsAM puruSakArANAM parjanyaH phalabhAvanaH||10||
ya EnaM visRjEddharmaM paramparyAgataM naraH|
kAmAddvESAdbhayAllObhAtsa vai nApnOti zObhanam||11||

zrIzuka uvAca

vacO nizamya nandasya tathAnyESAM vrajaukasAm|
indrAya manyuM janayanpitaraM prAha kEzavaH||12||

zrIbhagavAnuvAca

karmaNA jAyatE jantuH karmaNaiva pralIyatE|
sukhaM duHkhaM bhayaM kSEmaM karmaNaivAbhipadyatE||13||
asti cEdIzvaraH kazcitphalarUpyanyakarmaNAm|
kartAraM bhajatE sO'pi na hyakartuH prabhurhi saH||14||
kimindrENEha bhUtAnAM svasvakarmAnuvartinAm|
anIzEnAnyathA kartuM svabhAvavihitaM nRNAm||15||
svabhAvatantrO hi janaH svabhAvamanuvartatE|
svabhAvasthamidaM sarvaM sadEvAsuramAnuSam||16||
dEhAnuccAvacAJjantuH prApyOtsRjati karmaNA|
zatrurmitramudAsInaH karmaiva gururIzvaraH||17||
tasmAtsampUjayEtkarma svabhAvasthaH svakarmakRt|
anjasA yEna vartEta tadEvAsya hi daivatam||18||
AjIvyaikataraM bhAvaM yastvanyamupajIvati|
na tasmAdvindatE kSEmaM jArAnnAryasatI yathA||19||
vartEta brahmaNA viprO rAjanyO rakSayA bhuvaH|
vaizyastu vArtayA jIvEcchUdrastu dvijasEvayA||20||
kRSivANijyagOrakSA kusIdaM tUryamucyatE|
vArtA caturvidhA tatra vayaM gOvRttayO'nizam||21||
sattvaM rajastama iti sthityutpattyantahEtavaH|
rajasOtpadyatE vizvamanyOnyaM vividhaM jagat||22||
rajasA cOditA mEghA varSantyambUni sarvataH|
prajAstairEva sidhyanti mahEndraH kiM kariSyati||23||
na naH purOjanapadA na grAmA na gRhA vayam|
vanaukasastAta nityaM vanazailanivAsinaH||24||
tasmAdgavAM brAhmaNAnAmadrEzcArabhyatAM makhaH|
ya indrayAgasambhArAstairayaM sAdhyatAM makhaH||25||
pacyantAM vividhAH pAkAH sUpAntAH pAyasAdayaH|
saMyAvApUpazaSkulyaH sarvadOhazca gRhyatAm||26||
hUyantAmagnayaH samyagbrAhmaNairbrahmavAdibhiH|
annaM bahuguNaM tEbhyO dEyaM vO dhEnudakSiNAH||27||
anyEbhyazcAzvacANDAla patitEbhyO yathArhataH|
yavasaM ca gavAM dattvA girayE dIyatAM baliH||28||
svalaGkRtA bhuktavantaH svanuliptAH suvAsasaH|
pradakSiNAM ca kuruta gOviprAnalaparvatAn||29||
Etanmama mataM tAta kriyatAM yadi rOcatE|
ayaM gObrAhmaNAdrINAM mahyaM ca dayitO makhaH||30||

zrIzuka uvAca

kAlAtmanA bhagavatA zakradarpajighAMsayA|
prOktaM nizamya nandAdyAH sAdhvagRhNanta tadvacaH||31||
tathA ca vyadadhuH sarvaM yathAha madhusUdanaH|
vAcayitvA svastyayanaM taddravyENa giridvijAn||32||
upahRtya balInsamyagAdRtA yavasaM gavAm|
gOdhanAni puraskRtya giriM cakruH pradakSiNam||33||
anAMsyanaDudyuktAni tE cAruhya svalaGkRtAH|
gOpyazca kRSNavIryANi gAyantyaH sadvijAziSaH||34||
kRSNastvanyatamaM rUpaM gOpavizrambhaNaM gataH|
zailO'smIti bruvanbhUri balimAdadbRhadvapuH||35||
tasmai namO vrajajanaiH saha cakra AtmanAtmanE|
ahO pazyata zailO'sau rUpI nO'nugrahaM vyadhAt||36||
ESO'vajAnatO martyAnkAmarUpI vanaukasaH|
hanti hyasmai namasyAmaH zarmaNE AtmanO gavAm||37||
ityadrigOdvijamakhaM vAsudEvapracOditAH
yathA vidhAya tE gOpA sahakRSNA vrajaM yayuH||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox