From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

indrastadAtmanaH pUjAM vijJAya vihatAM nRpa|
gOpEbhyaH kRSNanAthEbhyO nandAdibhyazcukOpa ha||1||
gaNaM sAMvartakaM nAma mEghAnAM cAntakArINAm|
indraH pracOdayatkruddhO vAkyaM cAhEzamAnyuta||2||
ahO zrImadamAhAtmyaM gOpAnAM kAnanaukasAm|
kRSNaM martyamupAzritya yE cakrurdEvahElanam||3||
yathAdRDhaiH karmamayaiH kratubhirnAmanaunibhaiH|
vidyAmAnvIkSikIM hitvA titIrSanti bhavArNavam||4||
vAcAlaM bAlizaM stabdhamajJaM paNDitamAninam|
kRSNaM martyamupAzritya gOpA mE cakrurapriyam||5||
ESAM zriyAvaliptAnAM kRSNEnAdhmApitAtmanAm|
dhunuta zrImadastambhaM pazUnnayata saGkSayam||6||
ahaM cairAvataM nAgamAruhyAnuvrajE vrajam|
marudgaNairmahAvEgairnandagOSThajighAMsayA||7||

zrIzuka uvAca

itthaM maghavatAjJaptA mEghA nirmuktabandhanAH|
nandagOkulamAsAraiH pIDayAmAsurOjasA||8||
vidyOtamAnA vidyudbhiH stanantaH stanayitnubhiH|
tIvrairmarudgaNairnunnA vavRSurjalazarkarAH||9||
sthUNAsthUlA varSadhArA muJcatsvabhrESvabhIkSNazaH|
jalaughaiH plAvyamAnA bhUrnAdRzyata natOnnatam||10||
atyAsArAtivAtEna pazavO jAtavEpanAH|
gOpA gOpyazca zItArtA gOvindaM zaraNaM yayuH||11||
ziraH sutAMzca kAyEna pracchAdyAsArapIDitAH|
vEpamAnA bhagavataH pAdamUlamupAyayuH||12||
kRSNa kRSNa mahAbhAga tvannAthaM gOkulaM prabhO|
trAtumarhasi dEvAnnaH kupitAdbhaktavatsala||13||
zilAvarSAtivAtEna hanyamAnamacEtanam|
nirIkSya bhagavAnmEnE kupitEndrakRtaM hariH||14||
apartvatyulbaNaM varSamativAtaM zilAmayam|
svayAgE vihatE'smAbhirindrO nAzAya varSati||15||
tatra pratividhiM samyagAtmayOgEna sAdhayE|
lOkEzamAninAM mauDhyAddhaniSyE zrImadaM tamaH||16||
na hi sadbhAvayuktAnAM surANAmIzavismayaH|
mattO'satAM mAnabhaGgaH prazamAyOpakalpatE||17||
tasmAnmaccharaNaM gOSThaM mannAthaM matparigraham|
gOpAyE svAtmayOgEna sO'yaM mE vrata AhitaH||18||
ityuktvaikEna hastEna kRtvA gOvardhanAcalam|
dadhAra lIlayA viSNuzchatrAkamiva bAlakaH||19||
athAha bhagavAngOpAnhE'mba tAta vrajaukasaH|
yathOpajOSaM vizata girigartaM sagOdhanAH||20||
na trAsa iha vaH kAryO maddhastAdrinipAtanAt|
vAtavarSabhayEnAlaM tattrANaM vihitaM hi vaH||21||
tathA nirvivizurgartaM kRSNAzvAsitamAnasaH|
yathAvakAzaM sadhanAH savrajAH sOpajIvinaH||22||
kSuttRDvyathAM sukhApEkSAM hitvA tairvrajavAsibhiH|
vIkSyamANO dadhArAdriM saptAhaM nAcalatpadAt||23||
kRSNayOgAnubhAvaM taM nizamyEndrO'tivismitaH|
nistambhO bhraSTasaGkalpaH svAnmEghAnsannyavArayat||24||
khaM vyabhramuditAdityaM vAtavarSaM ca dAruNam|
nizamyOparataM gOpAngOvardhanadharO'bravIt||25||
niryAta tyajata trAsaM gOpAH sastrIdhanArbhakAH|
upArataM vAtavarSaM vyudaprAyAzca nimnagAH||26||
tatastE niryayurgOpAH svaM svamAdAya gOdhanam|
zakaTODhOpakaraNaM strIbAlasthavirAH zanaiH||27||
bhagavAnapi taM zailaM svasthAnE pUrvavatprabhuH|
pazyatAM sarvabhUtAnAM sthApayAmAsa lIlayA||28||
taM prEmavEgAnnirbhRtA vrajaukasO
yathA samIyuH parirambhaNAdibhiH|
gOpyazca sasnEhamapUjayanmudA
dadhyakSatAdbhiryuyujuH sadAziSaH||29||
yazOdA rOhiNI nandO rAmazca balinAM varaH|
kRSNamAliGgya yuyujurAziSaH snEhakAtarAH||30||
divi dEvagaNAH siddhAH sAdhyA gandharvacAraNAH|
tuSTuvurmumucustuSTAH puSpavarSANi pArthiva||31||
zaGkhadundubhayO nEdurdivi dEvapracOditAH|
jagurgandharvapatayastumburupramukhA nRpa||32||
tatO'nuraktaiH pazupaiH parizritO rAjansvagOSThaM sabalO'vrajaddhariH
tathAvidhAnyasya kRtAni gOpikA gAyantya IyurmuditA hRdispRzaH||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE paJcaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox