From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaMvidhAni karmANi gOpAH kRSNasya vIkSya tE|
atadvIryavidaH prOcuH samabhyEtya suvismitAH||1||
bAlakasya yadEtAni karmANyatyadbhutAni vai|
kathamarhatyasau janma grAmyESvAtmajugupsitam||2||
yaH saptahAyanO bAlaH karENaikEna lIlayA|
kathaM bibhradgirivaraM puSkaraM gajarADiva||3||
tOkEnAmIlitAkSENa pUtanAyA mahaujasaH|
pItaH stanaH saha prANaiH kAlEnEva vayastanOH||4||
hinvatO'dhaH zayAnasya mAsyasya caraNAvudak|
anO'patadviparyastaM rudataH prapadAhatam||5||
EkahAyana AsInO hriyamANO vihAyasA|
daityEna yastRNAvartamahankaNThagrahAturam||6||
kvaciddhaiyaGgavastainyE mAtrA baddha udUkhalE|
gacchannarjunayOrmadhyE bAhubhyAM tAvapAtayat||7||
vanE saJcArayanvatsAnsarAmO bAlakairvRtaH|
hantukAmaM bakaM dOrbhyAM mukhatO'rimapATayat||8||
vatsESu vatsarUpENa pravizantaM jighAMsayA|
hatvA nyapAtayattEna kapitthAni ca lIlayA||9||
hatvA rAsabhadaitEyaM tadbandhUMzca balAnvitaH|
cakrE tAlavanaM kSEmaM paripakvaphalAnvitam||10||
pralambaM ghAtayitvOgraM balEna balazAlinA|
amOcayadvrajapazUngOpAMzcAraNyavahnitaH||11||
AzIviSatamAhIndraM damitvA vimadaM hradAt|
prasahyOdvAsya yamunAM cakrE'sau nirviSOdakAm||12||
dustyajazcAnurAgO'sminsarvESAM nO vrajaukasAm|
nanda tE tanayE'smAsu tasyApyautpattikaH katham||13||
kva saptahAyanO bAlaH kva mahAdrividhAraNam|
tatO nO jAyatE zaGkA vrajanAtha tavAtmajE||14||

zrInanda uvAca

zrUyatAM mE vacO gOpA vyEtu zaGkA ca vO'rbhakE|
EnamkumAramuddizya gargO mE yaduvAca ha||15||
varNAstrayaH kilAsyAsangRhNatO'nuyugaM tanUH|
zuklO raktastathA pIta idAnIM kRSNatAM gataH||16||
prAgayaM vasudEvasya kvacijjAtastavAtmajaH|
vAsudEva iti zrImAnabhijJAH sampracakSatE||17||
bahUni santi nAmAni rUpANi ca sutasya tE|
guNa karmAnurUpANi tAnyahaM vEda nO janAH||18||
ESa vaH zrEya AdhAsyadgOpagOkulanandanaH|
anEna sarvadurgANi yUyamaJjastariSyatha||19||
purAnEna vrajapatE sAdhavO dasyupIDitAH|
arAjakE rakSyamANA jigyurdasyUnsamEdhitAH||20||
ya EtasminmahAbhAgE prItiM kurvanti mAnavAH|
nArayO'bhibhavantyEtAnviSNupakSAnivAsurAH||21||
tasmAnnanda kumArO'yaM nArAyaNasamO guNaiH|
zriyA kIrtyAnubhAvEna tatkarmasu na vismayaH||22||
ityaddhA mAM samAdizya gargE ca svagRhaM gatE|
manyE nArAyaNasyAMzaM kRSNamakliSTakAriNam||23||
iti nandavacaH zrutvA gargagItaM taM vrajaukasaH|
muditA nandamAnarcuH kRSNaM ca gatavismayAH||24||
dEvE varSati yajJaviplavaruSA vajrAsmavarSAnilaiH
sIdatpAlapazustriyAtmazaraNaM dRSTvAnukampyutsmayan
utpATyaikakarENa zailamabalO lIlOcchilIndhraM yathA
bibhradgOSThamapAnmahEndramadabhitprIyAnna indrO gavAm||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE SaDviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox