From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

gOvardhanE dhRtE zailE AsArAdrakSitE vrajE|
gOlOkAdAvrajatkRSNaM surabhiH zakra Eva ca||1||
vivikta upasaGgamya vrIDItaH kRtahElanaH|
pasparza pAdayOrEnaM kirITEnArkavarcasA||2||
dRSTazrutAnubhAvO'sya kRSNasyAmitatEjasaH|
naSTatrilOkEzamada idamAha kRtAJjaliH||3||

indra uvAca

vizuddhasattvaM tava dhAma zAntaM tapOmayaM dhvastarajastamaskam|
mAyAmayO'yaM guNasampravAhO na vidyatE tE grahaNAnubandhaH||4||
kutO nu taddhEtava Iza tatkRtA lObhAdayO yE'budhalingabhAvAH|
tathApi daNDaM bhagavAnbibharti dharmasya guptyai khalanigrahAya||5||
pitA gurustvaM jagatAmadhIzO duratyayaH kAla upAttadaNDaH|
hitAya cEcchAtanubhiH samIhasE mAnaM vidhunvanjagadIzamAninAm||6||
yE madvidhAjJA jagadIzamAninastvAM vIkSya kAlE'bhayamAzu tanmadam|
hitvAryamArgaM prabhajantyapasmayA IhA khalAnAmapi tE'nuzAsanam||7||
sa tvaM mamaizvaryamadaplutasya kRtAgasastE'viduSaH prabhAvam|
kSantuM prabhO'thArhasi mUDhacEtasO maivaM punarbhUnmatirIza mE'satI||8||
tavAvatArO'yamadhOkSajEha bhuvO bharANAmurubhArajanmanAm|
camUpatInAmabhavAya dEva bhavAya yuSmaccaraNAnuvartinAm||9||
namastubhyaM bhagavatE puruSAya mahAtmanE|
vAsudEvAya kRSNAya sAtvatAM patayE namaH||10||
svacchandOpAttadEhAya vizuddhajJAnamUrtayE|
sarvasmai sarvabIjAya sarvabhUtAtmanE namaH||11||
mayEdaM bhagavangOSTha nAzAyAsAravAyubhiH|
cESTitaM vihatE yajJE mAninA tIvramanyunA||12||
tvayEzAnugRhItO'smi dhvastastambhO vRthOdyamaH|
IzvaraM gurumAtmAnaM tvAmahaM zaraNaM gataH||13||

zrIzuka uvAca

EvaM saGkIrtitaH kRSNO maghOnA bhagavAnamum|
mEghagambhIrayA vAcA prahasannidamabravIt||14||

zrIbhagavAnuvAca

mayA tE'kAri maghavanmakhabhaGgO'nugRhNatA|
madanusmRtayE nityaM mattasyEndrazriyA bhRzam||15||
mAmaizvaryazrImadAndhO daNDa pANiM na pazyati|
taM bhraMzayAmi sampadbhyO yasya cEcchAmyanugraham||16||
gamyatAM zakra bhadraM vaH kriyatAM mE'nuzAsanam|
sthIyatAM svAdhikArESu yuktairvaH stambhavarjitaiH||17||
athAha surabhiH kRSNamabhivandya manasvinI|
svasantAnairupAmantrya gOparUpiNamIzvaram||18||

surabhiruvAca

kRSNa kRSNa mahAyOginvizvAtmanvizvasambhava|
bhavatA lOkanAthEna sanAthA vayamacyuta||19||
tvaM naH paramakaM daivaM tvaM na indrO jagatpatE|
bhavAya bhava gOvipra dEvAnAM yE ca sAdhavaH||20||
indraM nastvAbhiSEkSyAmO brahmaNA cOditA vayam|
avatIrNO'si vizvAtmanbhUmErbhArApanuttayE||21||

zRIzuka uvAca

EvaM kRSNamupAmantrya surabhiH payasAtmanaH|
jalairAkAzagaGgAyA airAvatakarOddhRtaiH||22||
indraH surarSibhiH sAkaM cOditO dEvamAtRbhiH|
abhyasiJcata dAzArhaM gOvinda iti cAbhyadhAt||23||
tatrAgatAstumburunAradAdayO gandharvavidyAdharasiddhacAraNAH|
jaguryazO lOkamalApahaM harEH surAGganAH sannanRturmudAnvitAH||24||
taM tuSTuvurdEvanikAyakEtavO hyavAkiraMzcAdbhutapuSpavRSTibhiH|
lOkAH parAM nirvRtimApnuvaMstrayO gAvastadA gAmanayanpayOdrutAm||25||
nAnArasaughAH saritO vRkSA AsanmadhusravAH|
akRSTapacyauSadhayO girayO'bibhranunmaNIn||26||
kRSNE'bhiSikta EtAni sarvANi kurunandana|
nirvairANyabhavaMstAta krUrANyapi nisargataH||27||
iti gOgOkulapatiM gOvindamabhiSicya saH
anujJAtO yayau zakrO vRtO dEvAdibhirdivam||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE saptaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox