From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAviMzO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

EkAdazyAM nirAhAraH samabhyarcya janArdanam|
snAtuM nandastu kAlindyAM dvAdazyAM jalamAvizat||1||
taM gRhItvAnayadbhRtyO varuNasyAsurO'ntikam|
avajJAyAsurIM vElAM praviSTamudakaM nizi||2||
cukruzustamapazyantaH kRSNa rAmEti gOpakAH
bhagavAMstadupazrutya pitaraM varuNAhRtam
tadantikaM gatO rAjansvAnAmabhayadO vibhuH||3||
prAptaM vIkSya hRSIkEzaM lOkapAlaH saparyayA|
mahatyA pUjayitvAha taddarzanamahOtsavaH||4||

zrIvaruNa uvAca

adya mE nibhRtO dEhO'dyaivArthO'dhigataH prabhO|
tvatpAdabhAjO bhagavannavApuH pAramadhvanaH||5||
namastubhyaM bhagavatE brahmaNE paramAtmanE|
na yatra zrUyatE mAyA lOkasRSTivikalpanA||6||
ajAnatA mAmakEna mUDhEnAkAryavEdinA|
AnItO'yaM tava pitA tadbhavAnkSantumarhati||7||
mamApyanugrahaM kRSNa kartumarhasyazESadRk|
gOvinda nIyatAmESa pitA tE pitRvatsala||8||

zrIzuka uvAca

EvaM prasAditaH kRSNO bhagavAnIzvarEzvaraH|
AdAyAgAtsvapitaraM bandhUnAM cAvahanmudam||9||
nandastvatIndriyaM dRSTvA lOkapAlamahOdayam|
kRSNE ca sannatiM tESAM jJAtibhyO vismitO'bravIt||10||
tE cautsukyadhiyO rAjanmatvA gOpAstamIzvaram|
api naH svagatiM sUkSmAmupAdhAsyadadhIzvaraH||11||
iti svAnAM sa bhagavAnvijJAyAkhiladRksvayam|
saGkalpasiddhayE tESAM kRpayaitadacintayat||12||
janO vai lOka EtasminnavidyAkAmakarmabhiH|
uccAvacAsu gatiSu na vEda svAM gatiM bhraman||13||
iti saJcintya bhagavAnmahAkAruNikO hariH|
darzayAmAsa lOkaM svaM gOpAnAM tamasaH param||14||
satyaM jJAnamanantaM yadbrahmajyOtiH sanAtanam|
yaddhi pazyanti munayO guNApAyE samAhitAH||15||
tE tu brahmahradamnItA magnAH kRSNEna cOddhRtAH|
dadRzurbrahmaNO lOkaM yatrAkrUrO'dhyagAtpurA||16||
nandAdayastu taM dRSTvA paramAnandanivRtAH
kRSNaM ca tatra cchandObhiH stUyamAnaM suvismitAH||17||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE aSTAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox