From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnatriMzO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

bhagavAnapi tA rAtRIH zAradOtphullamallikAH|
vIkSya rantuM manazcakrE yOgamAyAmupAzritaH||1||
tadODurAjaH kakubhaH karairmukhaM prAcyA vilimpannaruNEna zantamaiH|
sa carSaNInAmudagAcchucO mRjanpriyaH priyAyA iva dIrghadarzanaH||2||
dRSTvA kumudvantamakhaNDamaNDalaM
ramAnanAbhaM navakuGkumAruNam|
vanaM ca tatkOmalagObhI raJjitaM
jagau kalaM vAmadRzAM manOharam||3||
nizamya gItAM tadanaGgavardhanaM vrajastriyaH kRSNagRhItamAnasAH|
AjagmuranyOnyamalakSitOdyamAH sa yatra kAntO javalOlakuNDalAH||4||
duhantyO'bhiyayuH kAzciddOhaM hitvA samutsukAH|
payO'dhizritya saMyAvamanudvAsyAparA yayuH||5||
parivESayantyastaddhitvA pAyayantyaH zizUnpayaH|
zuzrUSantyaH patInkAzcidaznantyO'pAsya bhOjanam||6||
limpantyaH pramRjantyO'nyA aJjantyaH kAzca lOcanE|
vyatyastavastrAbharaNAH kAzcitkRSNAntikaM yayuH||7||
tA vAryamANAH patibhiH pitRbhirbhrAtRbandhubhiH|
gOvindApahRtAtmAnO na nyavartanta mOhitAH||8||
antargRhagatAH kAzcidgOpyO'labdhavinirgamAH|
kRSNaM tadbhAvanAyuktA dadhyurmIlitalOcanAH||9||
duHsahaprESThaviraha tIvratApadhutAzubhAH|
dhyAnaprAptAcyutAzlESa nirvRtyA kSINamaGgalAH||10||
tamEva paramAtmAnaM jArabuddhyApi saGgatAH|
jahurguNamayaM dEhaM sadyaH prakSINabandhanAH||11||

zrIparIkSiduvAca

kRSNaM viduH paraM kAntaM na tu brahmatayA munE|
guNapravAhOparamastAsAM guNadhiyAM katham||12||

zrIzuka uvAca

uktaM purastAdEtattE caidyaH siddhiM yathA gataH|
dviSannapi hRSIkEzaM kimutAdhOkSajapriyAH||13||
nRNAM niHzrEyasArthAya vyaktirbhagavatO nRpa|
avyayasyApramEyasya nirguNasya guNAtmanaH||14||
kAmaM krOdhaM bhayaM snEhamaikyaM sauhRdamEva ca|
nityaM harau vidadhatO yAnti tanmayatAM hi tE||15||
na caivaM vismayaH kAryO bhavatA bhagavatyajE|
yOgEzvarEzvarE kRSNE yata EtadvimucyatE||16||
tA dRSTvAntikamAyAtA bhagavAnvrajayOSitaH|
avadadvadatAM zrESThO vAcaH pEzairvimOhayan||17||

zrIbhagavAnuvAca

svAgataM vO mahAbhAgAH priyaM kiM karavANi vaH|
vrajasyAnAmayaM kaccidbrUtAgamanakAraNam||18||
rajanyESA ghOrarUpA ghOrasattvaniSEvitA|
pratiyAta vrajaM nEha sthEyaM strIbhiH sumadhyamAH||19||
mAtaraH pitaraH putrA bhrAtaraH patayazca vaH|
vicinvanti hyapazyantO mA kRDhvaM bandhusAdhvasam||20||
dRSTaM vanaM kusumitaM rAkEzakararaJjitam|
yamunAnilalIlaijattarupallavazObhitam||21||
tadyAta mA ciraM gOSThaM zuzrUSadhvaM patInsatIH|
krandanti vatsA bAlAzca tAnpAyayata duhyata||22||
atha vA madabhisnEhAdbhavatyO yantritAzayAH|
AgatA hyupapannaM vaH prIyantE mayi jantavaH||23||
bhartuH zuzrUSaNaM strINAM parO dharmO hyamAyayA|
tadbandhUnAM ca kalyANaH prajAnAM cAnupOSaNam||24||
duHzIlO durbhagO vRddhO jaDO rOgyadhanO'pi vA|
patiH strIbhirna hAtavyO lOkEpsubhirapAtakI||25||
asvargyamayazasyaM ca phalgu kRcchraM bhayAvaham|
jugupsitaM ca sarvatra hyaupapatyaM kulastriyaH||26||
zravaNAddarzanAddhyAnAnmayi bhAvO'nukIrtanAt|
na tathA sannikarSENa pratiyAta tatO gRhAn||27||

zrIzuka uvAca

iti vipriyamAkarNya gOpyO gOvindabhASitam|
viSaNNA bhagnasaGkalpAzcintAmApurduratyayAm||28||
kRtvA mukhAnyava zucaH zvasanEna zuSyad
bimbAdharANi caraNEna bhuvaH likhantyaH|
asrairupAttamasibhiH kucakuGkumAni
tasthurmRjantya uruduHkhabharAH sma tUSNIm||29||
prESThaM priyEtaramiva pratibhASamANaM
kRSNaM tadarthavinivartitasarvakAmAH|
nEtrE vimRjya ruditOpahatE sma kiJcit
saMrambhagadgadagirO'bruvatAnuraktAH||30||

zrIgOpya UcuH

maivaM vibhO'rhati bhavAngadituM nRzaMsaM
santyajya sarvaviSayAMstava pAdamUlam|
bhaktA bhajasva duravagraha mA tyajAsmAn
dEvO yathAdipuruSO bhajatE mumukSUn||31||
yatpatyapatyasuhRdAmanuvRttiraGga
strINAM svadharma iti dharmavidA tvayOktam|
astvEvamEtadupadEzapadE tvayIzE
prESThO bhavAMstanubhRtAM kila bandhurAtmA||32||
kurvanti hi tvayi ratiM kuzalAH sva Atman
nityapriyE patisutAdibhirArtidaiH kim|
tannaH prasIda paramEzvara mA sma chindyA
AzAM dhRtAM tvayi cirAdaravindanEtra||33||
cittaM sukhEna bhavatApahRtaM gRhESu
yannirvizatyuta karAvapi gRhyakRtyE|
pAdau padaM na calatastava pAdamUlAd
yAmaH kathaM vrajamathO karavAma kiM vA||34||
siJcAGga nastvadadharAmRtapUrakENa
hAsAvalOkakalagItajahRcchayAgnim|
nO cEdvayaM virahajAgnyupayuktadEhA
dhyAnEna yAma padayOH padavIM sakhE tE||35||
yarhyambujAkSa tava pAdatalaM ramAyA
dattakSaNaM kvacidaraNyajanapriyasya|
asprAkSma tatprabhRti nAnyasamakSamaJjaH
sthAtuMstvayAbhiramitA bata pArayAmaH||36||
zrIryatpadAmbujarajazcakamE tulasyA
labdhvApi vakSasi padaM kila bhRtyajuSTam|
yasyAH svavIkSaNa utAnyasuraprayAsas
tadvadvayaM ca tava pAdarajaH prapannAH||37||
tannaH prasIda vRjinArdana tE'nghrimUlaM
prAptA visRjya vasatIstvadupAsanAzAH|
tvatsundarasmitanirIkSaNatIvrakAma
taptAtmanAM puruSabhUSaNa dEhi dAsyam||38||
vIkSyAlakAvRtamukhaM tava kuNdalazrI
gaNDasthalAdharasudhaM hasitAvalOkam|
dattAbhayaM ca bhujadaNDayugaM vilOkya
vakSaH zriyaikaramaNaM ca bhavAma dAsyaH||39||
kA stryaGga tE kalapadAyatavENugIta
sammOhitAryacaritAnna calEttrilOkyAm|
trailOkyasaubhagamidaM ca nirIkSya rUpaM
yadgOdvijadrumamRgAH pulakAnyabibhran||40||
vyaktaM bhavAnvrajabhayArtiharO'bhijAtO
dEvO yathAdipuruSaH suralOkagOptA|
tannO nidhEhi karapaGkajamArtabandhO
taptastanESu ca ziraHsu ca kiGkarINAm||41||

zrIzuka uvAca

iti viklavitaM tAsAM zrutvA yOgEzvarEzvaraH|
prahasya sadayaM gOpIrAtmArAmO'pyarIramat||42||
tAbhiH samEtAbhirudAracESTitaH priyEkSaNOtphullamukhIbhiracyutaH|
udArahAsadvijakundadIdhatirvyarOcataiNAGka ivODubhirvRtaH||43||
upagIyamAna udgAyanvanitAzatayUthapaH|
mAlAM bibhradvaijayantIM vyacaranmaNDayanvanam||44||
nadyAH pulinamAvizya gOpIbhirhimavAlukam|
juSTaM tattaralAnandi kumudAmOdavAyunA||45||
bAhuprasAraparirambhakarAlakOru nIvIstanAlabhananarmanakhAgrapAtaiH|
kSvElyAvalOkahasitairvrajasundarINAmuttambhayanratipatiM ramayAM cakAra||46||
EvaM bhagavataH kRSNAllabdhamAnA mahAtmanaH|
AtmAnaM mEnirE strINAM mAninyO hyadhikaM bhuvi||47||
tAsAM tatsaubhagamadaM vIkSya mAnaM ca kEzavaH
prazamAya prasAdAya tatraivAntaradhIyata||48||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkOnatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox