From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

triMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

antarhitE bhagavati sahasaiva vrajAGganAH|
atapyaMstamacakSANAH kariNya iva yUthapam||1||
gatyAnurAgasmitavibhramEkSitairmanOramAlApavihAravibhramaiH|
AkSiptacittAH pramadA ramApatEstAstA vicESTA jagRhustadAtmikAH||2||
gatismitaprEkSaNabhASaNAdiSu priyAH priyasya pratirUDhamUrtayaH|
asAvahaM tvityabalAstadAtmikA nyavEdiSuH kRSNavihAravibhramAH||3||
gAyantya uccairamumEva saMhatA vicikyurunmattakavadvanAdvanam|
papracchurAkAzavadantaraM bahirbhUtESu santaM puruSaM vanaspatIn||4||
dRSTO vaH kaccidazvattha plakSa nyagrOdha nO manaH|
nandasUnurgatO hRtvA prEmahAsAvalOkanaiH||5||
kaccitkurabakAzOka nAgapunnAgacampakAH|
rAmAnujO mAninInAmitO darpaharasmitaH||6||
kaccittulasi kalyANi gOvindacaraNapriyE|
saha tvAlikulairbibhraddRSTastE'tipriyO'cyutaH||7||
mAlatyadarzi vaH kaccinmallikE jAtiyUthikE|
prItiM vO janayanyAtaH karasparzEna mAdhavaH||8||
cUtapriyAlapanasAsanakOvidAra jambvarkabilvabakulAmrakadambanIpAH|
yE'nyE parArthabhavakA yamunOpakUlAH zaMsantu kRSNapadavIM rahitAtmanAM naH||9||
kiM tE kRtaM kSiti tapO bata kEzavAGghri
sparzOtsavOtpulakitAGganahairvibhAsi|
apyaGghrisambhava urukramavikramAdvA
AhO varAhavapuSaH parirambhaNEna||10||
apyENapatnyupagataH priyayEha gAtrais
tanvandRzAM sakhi sunirvRtimacyutO vaH|
kAntAGgasaGgakucakuGkumaraJjitAyAH
kundasrajaH kulapatEriha vAti gandhaH||11||
bAhuM priyAMsa upadhAya gRhItapadmO
rAmAnujastulasikAlikulairmadAndhaiH|
anvIyamAna iha vastaravaH praNAmaM
kiM vAbhinandati caranpraNayAvalOkaiH||12||
pRcchatEmA latA bAhUnapyAzliSTA vanaspatEH|
nUnaM tatkarajaspRSTA bibhratyutpulakAnyahO||13||
ityunmattavacO gOpyaH kRSNAnvESaNakAtarAH|
lIlA bhagavatastAstA hyanucakrustadAtmikAH||14||
kasyAcitpUtanAyantyAH kRSNAyantyapibatstanam|
tOkayitvA rudatyanyA padAhanzakaTAyatIm||15||
daityAyitvA jahArAnyAmEkO kRSNArbhabhAvanAm|
riGgayAmAsa kApyaGghrI karSantI ghOSaniHsvanaiH||16||
kRSNarAmAyitE dvE tu gOpAyantyazca kAzcana|
vatsAyatIM hanti cAnyA tatraikA tu bakAyatIm||17||
AhUya dUragA yadvatkRSNastamanuvartatIm|
vENuM kvaNantIM krIDantImanyAH zaMsanti sAdhviti||18||
kasyAJcitsvabhujaM nyasya calantyAhAparA nanu|
kRSNO'haM pazyata gatiM lalitAmiti tanmanAH||19||
mA bhaiSTa vAtavarSAbhyAM tattrANaM vihitaM maya|
ityuktvaikEna hastEna yatantyunnidadhE'mbaram||20||
AruhyaikA padAkramya zirasyAhAparAM nRpa|
duSTAhE gaccha jAtO'haM khalAnAmnanu daNDakRt||21||
tatraikOvAca hE gOpA dAvAgniM pazyatOlbaNam|
cakSUMSyAzvapidadhvaM vO vidhAsyE kSEmamaJjasA||22||
baddhAnyayA srajA kAcittanvI tatra ulUkhalE
badhnAmi bhANDabhEttAraM haiyaGgavamuSaM tviti
bhItA sudRkpidhAyAsyaM bhEjE bhItiviDambanam||23||
EvaM kRSNaM pRcchamAnA vrNdAvanalatAstarUn|
vyacakSata vanOddEzE padAni paramAtmanaH||24||
padAni vyaktamEtAni nandasUnOrmahAtmanaH|
lakSyantE hi dhvajAmbhOja vajrAGkuzayavAdibhiH||25||
taistaiH padaistatpadavImanvicchantyO'gratO'balAH|
vadhvAH padaiH supRktAni vilOkyArtAH samabruvan||26||
kasyAH padAni caitAni yAtAyA nandasUnunA|
aMsanyastaprakOSThAyAH karENOH kariNA yathA||27||
anayArAdhitO nUnaM bhagavAnharirIzvaraH|
yannO vihAya gOvindaH prItO yAmanayadrahaH||28||
dhanyA ahO amI AlyO gOvindAGghryabjarENavaH|
yAnbrahmEzau ramA dEvI dadhurmUrdhnyaghanuttayE||29||
tasyA amUni naH kSObhaM kurvantyuccaiH padAni yat
yaikApahRtya gOpInAmrahO bhunktE'cyutAdharam|
na lakSyantE padAnyatra tasyA nUnaM tRNAGkuraiH
khidyatsujAtAGghritalAmunninyE prEyasIM priyaH||30||
imAnyadhikamagnAni padAni vahatO vadhUm
gOpyaH pazyata kRSNasya bhArAkrAntasya kAminaH
atrAvarOpitA kAntA puSpahEtOrmahAtmanA||31||
atra prasUnAvacayaH priyArthE prEyasA kRtaH|
prapadAkramaNa EtE pazyatAsakalE padE||32||
kEzaprasAdhanaM tvatra kAminyAH kAminA kRtam|
tAni cUDayatA kAntAmupaviSTamiha dhruvam||33||
rEmE tayA cAtmarata AtmArAmO'pyakhaNDitaH|
kAminAM darzayandainyaM strINAM caiva durAtmatAm||34||
ityEvaM darzayantyastAzcErurgOpyO vicEtasaH|
yAM gOpImanayatkRSNO vihAyAnyAH striyO vanE||35||
sA ca mEnE tadAtmAnaM variSThaM sarvayOSitAm|
hitvA gOpIH kAmayAnA mAmasau bhajatE priyaH||36||
tatO gatvA vanOddEzaM dRptA kEzavamabravIt|
na pArayE'haM calituM naya mAM yatra tE manaH||37||
EvamuktaH priyAmAha skandha AruhyatAmiti|
tatazcAntardadhE kRSNaH sA vadhUranvatapyata||38||
hA nAtha ramaNa prESTha kvAsi kvAsi mahAbhuja|
dAsyAstE kRpaNAyA mE sakhE darzaya sannidhim||39||

zrIzuka uvAca

anvicchantyO bhagavatO mArgaM gOpyO'vidUritaH|
dadRzuH priyavizlESAnmOhitAM duHkhitAM sakhIm||40||
tayA kathitamAkarNya mAnaprAptiM ca mAdhavAt|
avamAnaM ca daurAtmyAdvismayaM paramaM yayuH||41||
tatO'vizanvanaM candra jyOtsnA yAvadvibhAvyatE|
tamaH praviSTamAlakSya tatO nivavRtuH striyaH||42||
tanmanaskAstadalApAstadvicESTAstadAtmikAH|
tadguNAnEva gAyantyO nAtmagArANi sasmaruH||43||
punaH pulinamAgatya kAlindyAH kRSNabhAvanAH
samavEtA jaguH kRSNaM tadAgamanakAGkSitAH||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE triMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox