From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAtriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

iti gOpyaH pragAyantyaH pralapantyazca citradhA|
ruruduH susvaraM rAjankRSNadarzanalAlasAH||1||
tAsAmAvirabhUcchauriH smayamAnamukhAmbujaH|
pItAmbaradharaH sragvI sAkSAnmanmathamanmathaH||2||
taM vilOkyAgataM prESThaM prItyutphulladRzO'balAH|
uttasthuryugapatsarvAstanvaH prANamivAgatam||3||
kAcitkarAmbujaM zaurErjagRhE'JjalinA mudA|
kAciddadhAra tadbAhumaMsE candanabhUSitam||4||
kAcidaJjalinAgRhNAttanvI tAmbUlacarvitam|
EkA tadaGghrikamalaM santaptA stanayOradhAt||5||
EkA bhrukuTimAbadhya prEmasaMrambhavihvalA|
ghnantIvaikSatkaTAkSEpaiH sandaSTadazanacchadA||6||
aparAnimiSaddRgbhyAM juSANA tanmukhAmbujam|
ApItamapi nAtRpyatsantastaccaraNaM yathA||7||
taM kAcinnEtrarandhrENa hRdi kRtvA nimIlya ca|
pulakAGgyupaguhyAstE yOgIvAnandasamplutA||8||
sarvAstAH kEzavAlOka paramOtsavanirvRtAH|
jahurvirahajaM tApaM prAjJaM prApya yathA janAH||9||
tAbhirvidhUtazOkAbhirbhagavAnacyutO vRtaH|
vyarOcatAdhikaM tAta puruSaH zaktibhiryathA||10||
tAH samAdAya kAlindyA nirvizya pulinaM vibhuH|
vikasatkundamandAra surabhyanilaSaTpadam||11||
zaraccandrAMzusandOha dhvastadOSAtamaH zivam|
kRSNAyA hastataralA citakOmalavAlukam||12||
taddarzanAhlAdavidhUtahRdrujO manOrathAntaM zrutayO yathA yayuH|
svairuttarIyaiH kucakuGkumAGkitairacIklRpannAsanamAtmabandhavE||13||
tatrOpaviSTO bhagavAnsa IzvarO yOgEzvarAntarhRdi kalpitAsanaH|
cakAsa gOpIpariSadgatO'rcitastrailOkyalakSmyEkapadaM vapurdadhat||14||
sabhAjayitvA tamanaGgadIpanaM sahAsalIlEkSaNavibhramabhruvA|
saMsparzanEnAGkakRtAGghrihastayOH saMstutya ISatkupitA babhASirE||15||

zrIgOpya UcuH

bhajatO'nubhajantyEka Eka Etadviparyayam|
nObhayAMzca bhajantyEka EtannO brUhi sAdhu bhOH||16||

zrIbhagavAnuvAca

mithO bhajanti yE sakhyaH svArthaikAntOdyamA hi tE|
na tatra sauhRdaM dharmaH svArthArthaM taddhi nAnyathA||17||
bhajantyabhajatO yE vai karuNAH pitarau yathA|
dharmO nirapavAdO'tra sauhRdaM ca sumadhyamAH||18||
bhajatO'pi na vai kEcidbhajantyabhajataH kutaH|
AtmArAmA hyAptakAmA akRtajJA gurudruhaH||19||
nAhaM tu sakhyO bhajatO'pi jantUnbhajAmyamISAmanuvRttivRttayE|
yathAdhanO labdhadhanE vinaSTE taccintayAnyannibhRtO na vEda||20||
EvaM madarthOjjhitalOkavEda svAnAmhi vO mayyanuvRttayE'balAH|
mayAparOkSaM bhajatA tirOhitaM mAsUyituM mArhatha tatpriyaM priyAH||21||
na pArayE'haM niravadyasaMyujAM svasAdhukRtyaM vibudhAyuSApi vaH
yA mAbhajandurjaragEhazRGkhalAH saMvRzcya tadvaH pratiyAtu sAdhunA||22||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dwAtriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox