From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayastriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

itthaM bhagavatO gOpyaH zrutvA vAcaH supEzalAH|
jahurvirahajaM tApaM tadaGgOpacitAziSaH||1||
tatrArabhata gOvindO rAsakrIDAmanuvrataiH|
strIratnairanvitaH prItairanyOnyAbaddhabAhubhiH||2||
rAsOtsavaH sampravRttO gOpImaNDalamaNDitaH
yOgEzvarENa kRSNEna tAsAM madhyE dvayOrdvayOH
praviSTEna gRhItAnAM kaNThE svanikaTaM striyaH
yaM manyErannabhastAvadvimAnazatasaGkulam
divaukasAM sadArANAmautsukyApahRtAtmanAm||3||
tatO dundubhayO nEdurnipEtuH puSpavRSTayaH|
jagurgandharvapatayaH sastrIkAstadyazO'malam||4||
valayAnAM nUpurANAM kiGkiNInAM ca yOSitAm|
sapriyANAmabhUcchabdastumulO rAsamaNDalE||5||
tatrAtizuzubhE tAbhirbhagavAndEvakIsutaH|
madhyE maNInAM haimAnAM mahAmarakatO yathA||6||
pAdanyAsairbhujavidhutibhiH sasmitairbhrUvilAsair
bhajyanmadhyaizcalakucapaTaiH kuNDalairgaNDalOlaiH|
svidyanmukhyaH kavararasanAgranthayaH kRSNavadhvO
gAyantyastaM taDita iva tA mEghacakrE virEjuH||7||
uccairjagurnRtyamAnA raktakaNThyO ratipriyAH|
kRSNAbhimarzamuditA yadgItEnEdamAvRtam||8||
kAcitsamaM mukundEna svarajAtIramizritAH
unninyE pUjitA tEna prIyatA sAdhu sAdhviti
tadEva dhruvamunninyE tasyai mAnaM ca bahvadAt||9||
kAcidrAsaparizrAntA pArzvasthasya gadAbhRtaH|
jagrAha bAhunA skandhaM zlathadvalayamallikA||10||
tatraikAMsagataM bAhuM kRSNasyOtpalasaurabham|
candanAliptamAghrAya hRSTarOmA cucumba ha||11||
kasyAzcinnATyavikSipta kuNDalatviSamaNDitam|
gaNDaM gaNDE sandadhatyAH prAdAttAmbUlacarvitam||12||
nRtyatI gAyatI kAcitkUjannUpuramEkhalA|
pArzvasthAcyutahastAbjaM zrAntAdhAtstanayOH zivam||13||
gOpyO labdhvAcyutaM kAntaM zriya EkAntavallabham|
gRhItakaNThyastaddOrbhyAM gAyantyastamvijahrirE||14||
karNOtpalAlakaviTaGkakapOlagharma
vaktrazriyO valayanUpuraghOSavAdyaiH|
gOpyaH samaM bhagavatA nanRtuH svakEza
srastasrajO bhramaragAyakarAsagOSThyAm||15||
EvaM pariSvaGgakarAbhimarza snigdhEkSaNOddAmavilAsahAsaiH|
rEmE ramEzO vrajasundarIbhiryathArbhakaH svapratibimbavibhramaH||16||
tadaGgasaGgapramudAkulEndriyAH kEzAndukUlaM kucapaTTikAM vA|
nAJjaH prativyODhumalaM vrajastriyO visrastamAlAbharaNAH kurUdvaha||17||
kRSNavikrIDitaM vIkSya mumuhuH khEcarastriyaH|
kAmArditAH zazAGkazca sagaNO vismitO'bhavat||18||
kRtvA tAvantamAtmAnaM yAvatIrgOpayOSitaH|
rEmE sa bhagavAMstAbhirAtmArAmO'pi lIlayA||19||
tAsAM rativihArENa zrAntAnAM vadanAni saH|
prAmRjatkaruNaH prEmNA zantamEnAGga pANinA||20||
gOpyaH sphuratpuraTakuNDalakuntalatviD
gaNDazriyA sudhitahAsanirIkSaNEna|
mAnaM dadhatya RSabhasya jaguH kRtAni
puNyAni tatkararuhasparzapramOdAH||21||
tAbhiryutaH zramamapOhitumaGgasaGga
ghRSTasrajaH sa kucakuGkumaraJjitAyAH|
gandharvapAlibhiranudruta AvizadvAH
zrAntO gajIbhiribharADiva bhinnasEtuH||22||
sO'mbhasyalaM yuvatibhiH pariSicyamAnaH
prEmNEkSitaH prahasatIbhiritastatO'Gga|
vaimAnikaiH kusumavarSibhirIdyamAnO
rEmE svayaM svaratiratra gajEndralIlaH||23||
tatazca kRSNOpavanE jalasthala prasUnagandhAnilajuSTadiktaTE|
cacAra bhRGgapramadAgaNAvRtO yathA madacyuddviradaH karENubhiH||24||
EvaM zazAGkAMzuvirAjitA nizAH sa satyakAmO'nuratAbalAgaNaH|
siSEva AtmanyavaruddhasaurataH sarvAH zaratkAvyakathArasAzrayAH||25||

zrIparIkSiduvAca

saMsthApanAya dharmasya prazamAyEtarasya ca|
avatIrNO hi bhagavAnaMzEna jagadIzvaraH||26||
sa kathaM dharmasEtUnAM vaktA kartAbhirakSitA|
pratIpamAcaradbrahmanparadArAbhimarzanam||27||
AptakAmO yadupatiH kRtavAnvai jugupsitam|
kimabhiprAya EtannaH zaMzayaM chindhi suvrata||28||

zrIzuka uvAca

dharmavyatikramO dRSTa IzvarANAM ca sAhasam|
tEjIyasAM na dOSAya vahnEH sarvabhujO yathA||29||
naitatsamAcarEjjAtu manasApi hyanIzvaraH|
vinazyatyAcaranmauDhyAdyathArudrO'bdhijaM viSam||30||
IzvarANAM vacaH satyaM tathaivAcaritaM kvacit|
tESAM yatsvavacOyuktaM buddhimAMstatsamAcarEt||31||
kuzalAcaritEnaiSAmiha svArthO na vidyatE|
viparyayENa vAnarthO nirahaGkAriNAM prabhO||32||
kimutAkhilasattvAnAM tiryaGmartyadivaukasAm|
IzituzcEzitavyAnAM kuzalAkuzalAnvayaH||33||
yatpAdapaGkajaparAganiSEvatRptA
yOgaprabhAvavidhutAkhilakarmabandhAH|
svairaM caranti munayO'pi na nahyamAnAs
tasyEcchayAttavapuSaH kuta Eva bandhaH||34||
gOpInAM tatpatInAM ca sarvESAmEva dEhinAm|
yO'ntazcarati sO'dhyakSaH krIDanEnEha dEhabhAk||35||
anugrahAya bhaktAnAM mAnuSaM dEhamAsthitaH|
bhajatE tAdRzIH krIDa yAH zrutvA tatparO bhavEt||36||
nAsUyankhalu kRSNAya mOhitAstasya mAyayA|
manyamAnAH svapArzvasthAnsvAnsvAndArAnvrajaukasaH||37||
brahmarAtra upAvRttE vAsudEvAnumOditAH|
anicchantyO yayurgOpyaH svagRhAnbhagavatpriyAH||38||
vikrIDitaM vrajavadhUbhiridaM ca viSNOH
zraddhAnvitO'nuzRNuyAdatha varNayEdyaH
bhaktiM parAM bhagavati pratilabhya kAmaM
hRdrOgamAzvapahinOtyacirENa dhIraH||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE trayastriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox