From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catustriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkadA dEvayAtrAyAM gOpAlA jAtakautukAH|
anObhiranaDudyuktaiH prayayustE'mbikAvanam||1||
tatra snAtvA sarasvatyAM dEvaM pazupatiM vibhum|
AnarcurarhaNairbhaktyA dEvIM ca NRpatE'mbikAm||2||
gAvO hiraNyaM vAsAMsi madhu madhvannamAdRtAH|
brAhmaNEbhyO daduH sarvE dEvO naH prIyatAmiti||3||
USuH sarasvatItIrE jalaM prAzya yatavratAH|
rajanIM tAM mahAbhAgA nandasunandakAdayaH||4||
kazcinmahAnahistasminvipinE'tibubhukSitaH|
yadRcchayAgatO nandaM zayAnamuragO'grasIt||5||
sa cukrOzAhinA grastaH kRSNa kRSNa mahAnayam|
sarpO mAM grasatE tAta prapannaM parimOcaya||6||
tasya cAkranditaM zrutvA gOpAlAH sahasOtthitAH|
grastaM ca dRSTvA vibhrAntAH sarpaM vivyadhurulmukaiH||7||
alAtairdahyamAnO'pi nAmuJcattamuraGgamaH|
tamaspRzatpadAbhyEtya bhagavAnsAtvatAM patiH||8||
sa vai bhagavataH zrImatpAdasparzahatAzubhaH|
bhEjE sarpavapurhitvA rUpaM vidyAdharArcitam||9||
tamapRcchaddhRSIkEzaH praNataM samavasthitam|
dIpyamAnEna vapuSA puruSaM hEmamAlinam||10||
kO bhavAnparayA lakSmyA rOcatE'dbhutadarzanaH|
kathaM jugupsitAmEtAM gatiM vA prApitO'vazaH||11||

sarpa uvAca

ahaM vidyAdharaH kazcitsudarzana iti zrutaH|
zriyA svarUpasampattyA vimAnEnAcarandizaH||12||
RSInvirUpAGgirasaH prAhasaM rUpadarpitaH|
tairimAM prApitO yOniM pralabdhaiH svEna pApmanA||13||
zApO mE'nugrahAyaiva kRtastaiH karuNAtmabhiH|
yadahaM lOkaguruNA padA spRSTO hatAzubhaH||14||
taM tvAhaM bhavabhItAnAM prapannAnAM bhayApaham|
ApRcchE zApanirmuktaH pAdasparzAdamIvahan||15||
prapannO'smi mahAyOginmahApuruSa satpatE|
anujAnIhi mAM dEva sarvalOkEzvarEzvara||16||
brahmadaNDAdvimuktO'haM sadyastE'cyuta darzanAt
yannAma gRhNannakhilAnzrOtRRnAtmAnamEva ca
sadyaH punAti kiM bhUyastasya spRSTaH padA hi tE||17||
ityanujJApya dAzArhaM parikramyAbhivandya ca|
sudarzanO divaM yAtaH kRcchrAnnandazca mOcitaH||18||
nizAmya kRSNasya tadAtmavaibhavaM
vrajaukasO vismitacEtasastataH|
samApya tasminniyamaM punarvrajaM
NRpAyayustatkathayanta AdRtAH||19||
kadAcidatha gOvindO rAmazcAdbhutavikramaH|
vijahraturvanE rAtryAM madhyagau vrajayOSitAm||20||
upagIyamAnau lalitaM strIjanairbaddhasauhRdaiH|
svalaGkRtAnuliptAGgau sragvinau virajO'mbarau||21||
nizAmukhaM mAnayantAvuditODupatArakam|
mallikAgandhamattAli juSTaM kumudavAyunA||22||
jagatuH sarvabhUtAnAM manaHzravaNamaGgalam|
tau kalpayantau yugapatsvaramaNDalamUrcchitam||23||
gOpyastadgItamAkarNya mUrcchitA nAvidannRpa|
sraMsaddukUlamAtmAnaM srastakEzasrajaM tataH||24||
EvaM vikrIDatOH svairaM gAyatOH sampramattavat|
zaGkhacUDa iti khyAtO dhanadAnucarO'bhyagAt||25||
tayOrnirIkSatO rAjaMstannAthaM pramadAjanam|
krOzantaM kAlayAmAsa dizyudIcyAmazaGkitaH||26||
krOzantaM kRSNa rAmEti vilOkya svaparigraham|
yathA gA dasyunA grastA bhrAtarAvanvadhAvatAm||27||
mA bhaiSTEtyabhayArAvau zAlahastau tarasvinau|
AsEdatustaM tarasA tvaritaM guhyakAdhamam||28||
sa vIkSya tAvanuprAptau kAlamRtyU ivOdvijan|
viSRjya strIjanaM mUDhaH prAdravajjIvitEcchayA||29||
tamanvadhAvadgOvindO yatra yatra sa dhAvati|
jihIrSustacchirOratnaM tasthau rakSanstriyO balaH||30||
avidUra ivAbhyEtya zirastasya durAtmanaH|
jahAra muSTinaivAGga sahacUDamaNiM vibhuH||31||
zaGkhacUDaM nihatyaivaM maNimAdAya bhAsvaram
agrajAyAdadAtprItyA pazyantInAM ca yOSitAm||32||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE catustriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox