From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcatriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

gOpyaH kRSNE vanaM yAtE tamanudrutacEtasaH|
kRSNalIlAH pragAyantyO ninyurduHkhEna vAsarAn||1||

zrIgOpya UcuH

vAmabAhukRtavAmakapOlO valgitabhruradharArpitavENum|
kOmalAGgulibhirAzritamArgaM gOpya Irayati yatra mukundaH||2||
vyOmayAnavanitAH saha siddhairvismitAstadupadhArya salajjAH|
kAmamArgaNasamarpitacittAH kazmalaM yayurapasmRtanIvyaH||3||
hanta citramabalAH zRNutEdaM hArahAsa urasi sthiravidyut|
nandasUnurayamArtajanAnAM narmadO yarhi kUjitavENuH||4||
vRndazO vrajavRSA mRgagAvO vENuvAdyahRtacEtasa ArAt|
dantadaSTakavalA dhRtakarNA nidritA likhitacitramivAsan||5||
barhiNastabakadhAtupalAzairbaddhamallaparibarhaviDambaH|
karhicitsabala Ali sa gOpairgAH samAhvayati yatra mukundaH||6||
tarhi bhagnagatayaH saritO vai tatpadAmbujarajO'nilanItam|
spRhayatIrvayamivAbahupuNyAH prEmavEpitabhujAH stimitApaH||7||
anucaraiH samanuvarNitavIrya AdipUruSa ivAcalabhUtiH|
vanacarO giritaTESu carantIrvENunAhvayati gAH sa yadA hi||8||
vanalatAstarava Atmani viSNuM vyaJjayantya iva puSpaphalADhyAH|
praNatabhAraviTapA madhudhArAH prEmahRSTatanavO vavRSuH sma||9||
darzanIyatilakO vanamAlA divyagandhatulasImadhumattaiH|
alikulairalaghu gItAmabhISTamAdriyanyarhi sandhitavENuH||10||
sarasi sArasahaMsavihaGgAzcArugItAhRtacEtasa Etya|
harimupAsata tE yatacittA hanta mIlitadRzO dhRtamaunAH||11||
sahabalaH sragavataMsavilAsaH sAnuSu kSitibhRtO vrajadEvyaH|
harSayanyarhi vENuravENa jAtaharSa uparambhati vizvam||12||
mahadatikramaNazaGkitacEtA mandamandamanugarjati mEghaH|
suhRdamabhyavarSatsumanObhizchAyayA ca vidadhatpratapatram||13||
vividhagOpacaraNESu vidagdhO vENuvAdya urudhA nijazikSAH|
tava sutaH sati yadAdharabimbE dattavENuranayatsvarajAtIH||14||
savanazastadupadhArya surEzAH zakrazarvaparamESThipurOgAH|
kavaya AnatakandharacittAH kazmalaM yayuranizcitatattvAH||15||
nijapadAbjadalairdhvajavajra nIrajAGkuzavicitralalAmaiH|
vrajabhuvaH zamayankhuratOdaM varSmadhuryagatirIDitavENuH||16||
vrajati tEna vayaM savilAsa vIkSaNArpitamanObhavavEgAH|
kujagatiM gamitA na vidAmaH kazmalEna kavaraM vasanaM vA||17||
maNidharaH kvacidAgaNayangA mAlayA dayitagandhatulasyAH|
praNayinO'nucarasya kadAMsE prakSipanbhujamagAyata yatra||18||
kvaNitavENuravavaJcitacittAH kRSNamanvasata kRSNagRhiNyaH|
guNagaNArNamanugatya hariNyO gOpikA iva vimuktagRhAzAH||19||
kundadAmakRtakautukavESO gOpagOdhanavRtO yamunAyAm|
nandasUnuranaghE tava vatsO narmadaH praNayiNAM vijahAra||20||
mandavAyurupavAtyanakUlaM mAnayanmalayajasparzEna|
vandinastamupadEvagaNA yE vAdyagItabalibhiH parivavruH||21||
vatsalO vrajagavAM yadagadhrO vandyamAnacaraNaH pathi vRddhaiH|
kRtsnagOdhanamupOhya dinAntE gItavENuranugEDitakIrtiH||22||
utsavaM zramarucApi dRzInAmunnayankhurarajazchuritasrak|
ditsayaiti suhRdAsiSa ESa dEvakIjaTharabhUruDurAjaH||23||
madavighUrNitalOcana ISatmAnadaH svasuhRdAM vanamAlI|
badarapANDuvadanO mRdugaNDaM maNDayankanakakuNDalalakSmyA||24||
yadupatirdviradarAjavihArO yAminIpatirivaiSa dinAntE|
muditavaktra upayAti durantaM mOcayanvrajagavAM dinatApam||25||

zrIzuka uvAca

EvaM vrajastriyO rAjankRSNalIlAnugAyatIH
rEmirE'haHsu taccittAstanmanaskA mahOdayAH||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE paJcatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox