From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaTtriMzO'dhyAyaH

zrI bAdarAyaNiruvAca

atha tarhyAgatO gOSThamariSTO vRSabhAsuraH|
mahImmahAkakutkAyaH kampayankhuravikSatAm||1||
rambhamANaH kharataraM padA ca vilikhanmahIm
udyamya pucchaM vaprANi viSANAgrENa cOddharan
kiJcitkiJcicchakRnmuJcanmUtrayanstabdhalOcanaH||2||
yasya nirhrAditEnAGga niSThurENa gavAM nRNAm|
patantyakAlatO garbhAH sravanti sma bhayEna vai||3||
nirvizanti ghanA yasya kakudyacalazaGkayA|
taM tIkSNazRGgamudvIkSya gOpyO gOpAzca tatrasuH||4||
pazavO dudruvurbhItA rAjansantyajya gOkulam|
kRSNa kRSNEti tE sarvE gOvindaM zaraNaM yayuH||5||
bhagavAnapi tadvIkSya gOkulaM bhayavidrutam|
mA bhaiSTEti girAzvAsya vRSAsuramupAhvayat||6||
gOpAlaiH pazubhirmanda trAsitaiH kimasattama|
mayi zAstari duSTAnAM tvadvidhAnAM durAtmanAm||7||
ityAsphOtyAcyutO'riSTaM talazabdEna kOpayan|
sakhyuraMsE bhujAbhOgaM prasAryAvasthitO hariH||8||
sO'pyEvaM kOpitO'riSTaH khurENAvanimullikhan|
udyatpucchabhramanmEghaH kruddhaH kRSNamupAdravat||9||
agranyastaviSANAgraH stabdhAsRglOcanO'cyutam|
kaTAkSipyAdravattUrNamindramuktO'zaniryathA||10||
gRhItvA zRGgayOstaM vA aSTAdaza padAni saH|
pratyapOvAha bhagavAngajaH pratigajaM yathA||11||
sO'paviddhO bhagavatA punarutthAya satvaram|
ApatatsvinnasarvAGgO niHzvasankrOdhamUrcchitaH||12||
tamApatantaM sa nigRhya zRGgayOH padA samAkramya nipAtya bhUtalE|
niSpIDayAmAsa yathArdramambaraM kRtvA viSANEna jaghAna sO'patat||13||
asRgvamanmUtrazakRtsamutsRjankSipaMzca pAdAnanavasthitEkSaNaH|
jagAma kRcchraM nirRtEratha kSayaM puSpaiH kirantO harimIDirE surAH||14||
EvaM kukudminaM hatvA stUyamAnaH dvijAtibhiH|
vivEza gOSThaM sabalO gOpInAM nayanOtsavaH||15||
ariSTE nihatE daityE kRSNEnAdbhutakarmaNA|
kaMsAyAthAha bhagavAnnAradO dEvadarzanaH||16||
yazOdAyAH sutAM kanyAM dEvakyAH kRSNamEva ca
rAmaM ca rOhiNIputraM vasudEvEna bibhyatA
nyastau svamitrE nandE vai yAbhyAM tE puruSA hatAH||17||
nizamya tadbhOjapatiH kOpAtpracalitEndriyaH|
nizAtamasimAdatta vasudEvajighAMsayA||18||
nivAritO nAradEna tatsutau mRtyumAtmanaH|
jJAtvA lOhamayaiH pAzairbabandha saha bhAryayA||19||
pratiyAtE tu dEvarSau kaMsa AbhASya kEzinam|
prESayAmAsa hanyEtAM bhavatA rAmakEzavau||20||
tatO muSTikacANUra zalatOzalakAdikAn|
amAtyAnhastipAMzcaiva samAhUyAha bhOjarAT||21||
bhO bhO nizamyatAmEtadvIracANUramuSTikau|
nandavrajE kilAsAtE sutAvAnakadundubhEH||22||
rAmakRSNau tatO mahyaM mRtyuH kila nidarzitaH|
bhavadbhyAmiha samprAptau hanyEtAM mallalIlayA||23||
maJcAH kriyantAM vividhA mallaraGgaparizritAH|
paurA jAnapadAH sarvE pazyantu svairasaMyugam||24||
mahAmAtra tvayA bhadra raGgadvAryupanIyatAm|
dvipaH kuvalayApIDO jahi tEna mamAhitau||25||
ArabhyatAM dhanuryAgazcaturdazyAM yathAvidhi|
vizasantu pazUnmEdhyAnbhUtarAjAya mIDhuSE||26||
ityAjJApyArthatantrajJa AhUya yadupuGgavam|
gRhItvA pANinA pANiM tatO'krUramuvAca ha||27||
bhO bhO dAnapatE mahyaM kriyatAM maitramAdRtaH|
nAnyastvattO hitatamO vidyatE bhOjavRSNiSu||28||
atastvAmAzritaH saumya kAryagauravasAdhanam|
yathEndrO viSNumAzritya svArthamadhyagamadvibhuH||29||
gaccha nandavrajaM tatra sutAvAnakadundubhEH|
AsAtE tAvihAnEna rathEnAnaya mA ciram||30||
nisRSTaH kila mE mRtyurdEvairvaikuNThasaMzrayaiH|
tAvAnaya samaM gOpairnandAdyaiH sAbhyupAyanaiH||31||
ghAtayiSya ihAnItau kAlakalpEna hastinA|
yadi muktau tatO mallairghAtayE vaidyutOpamaiH||32||
tayOrnihatayOstaptAnvasudEvapurOgamAn|
tadbandhUnnihaniSyAmi vRSNibhOjadazArhakAn||33||
ugrasEnaM ca pitaraM sthaviraM rAjyakAmukaM|
tadbhrAtaraM dEvakaM ca yE cAnyE vidviSO mama||34||
tatazcaiSA mahI mitra|
bhavitrI naSTakaNTakA||35||
jarAsandhO mama gururdvividO dayitaH sakhA
zambarO narakO bANO mayyEva kRtasauhRdAH
tairahaM surapakSIyAnhatvA bhOkSyE mahIM nRpAn||36||
EtajjJAtvAnaya kSipraM rAmakRSNAvihArbhakau|
dhanurmakhanirIkSArthaM draSTuM yadupurazriyam||37||

zrIakrUra uvAca

rAjanmanISitaM sadhryaktava svAvadyamArjanam|
siddhyasiddhyOH samaM kuryAddaivaM hi phalasAdhanam||38||
manOrathAnkarOtyuccairjanO daivahatAnapi|
yujyatE harSazOkAbhyAM tathApyAjJAM karOmi tE||39||

zrIzuka uvAca

EvamAdizya cAkrUraM mantriNazca viSRjya saH
pravivEza gRhaM kaMsastathAkrUraH svamAlayam||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE SaTtriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox