From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptatriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kEzI tu kaMsaprahitaH khurairmahIM
mahAhayO nirjarayanmanOjavaH|
saTAvadhUtAbhravimAnasaGkulaM
kurvannabhO hESitabhISitAkhilaH||1||
taM trAsayantaM bhagavAnsvagOkulaM
taddhESitairvAlavighUrNitAmbudam|
AtmAnamAjau mRgayantamagraNIr
upAhvayatsa vyanadanmRgEndravat||2||
sa taM nizAmyAbhimukhO makhEna khaM
pibannivAbhyadravadatyamarSaNaH|
jaghAna padbhyAmaravindalOcanaM
durAsadazcaNDajavO duratyayaH||3||
tadvaJcayitvA tamadhOkSajO ruSA pragRhya dOrbhyAM parividhya pAdayOH|
sAvajJamutsRjya dhanuHzatAntarE yathOragaM tArkSyasutO vyavasthitaH||4||
saH labdhasaMjJaH punarutthitO ruSA
vyAdAya kEzI tarasApataddharim|
sO'pyasya vaktrE bhujamuttaraM smayan
pravEzayAmAsa yathOragaM bilE||5||
dantA nipEturbhagavadbhujaspRzas
tE kEzinastaptamayaspRzO yathA|
bAhuzca taddEhagatO mahAtmanO
yathAmayaH saMvavRdhE upEkSitaH||6||
samEdhamAnEna sa kRSNabAhunA niruddhavAyuzcaraNAMzca vikSipan|
prasvinnagAtraH parivRttalOcanaH papAta laNDaM visRjankSitau vyasuH||7||
taddEhataH karkaTikAphalOpamAdvyasOrapAkRSya bhujaM mahAbhujaH|
avismitO'yatnahatArikaH suraiH prasUnavarSairvarSadbhirIDitaH||8||
dEvarSirupasaGgamya bhAgavatapravarO nRpa|
kRSNamakliSTakarmANaM rahasyEtadabhASata||9||
kRSNa kRSNApramEyAtmanyOgEza jagadIzvara|
vAsudEvAkhilAvAsa sAtvatAM pravara prabhO||10||
tvamAtmA sarvabhUtAnAmEkO jyOtirivaidhasAm|
gUDhO guhAzayaH sAkSI mahApuruSa IzvaraH||11||
AtmanAtmAzrayaH pUrvaM mAyayA sasRjE guNAn|
tairidaM satyasaGkalpaH sRjasyatsyavasIzvaraH||12||
sa tvaM bhUdharabhUtAnAM daityapramatharakSasAm|
avatIrNO vinAzAya sAdhunAM rakSaNAya ca||13||
diSTyA tE nihatO daityO lIlayAyaM hayAkRtiH|
yasya hESitasantrastAstyajantyanimiSA divam||14||
cANUraM muSTikaM caiva mallAnanyAMzca hastinam|
kaMsaM ca nihataM drakSyE parazvO'hani tE vibhO||15||
tasyAnu zaGkhayavana murANAM narakasya ca|
pArijAtApaharaNamindrasya ca parAjayam||16||
udvAhaM vIrakanyAnAM vIryazulkAdilakSaNam|
nRgasya mOkSaNaM zApAddvArakAyAM jagatpatE||17||
syamantakasya ca maNErAdAnaM saha bhAryayA|
mRtaputrapradAnaM ca brAhmaNasya svadhAmataH||18||
pauNDrakasya vadhaM pazcAtkAzipuryAzca dIpanam|
dantavakrasya nidhanaM caidyasya ca mahAkratau||19||
yAni cAnyAni vIryANi dvArakAmAvasanbhavAn|
kartA drakSyAmyahaM tAni gEyAni kavibhirbhuvi||20||
atha tE kAlarUpasya kSapayiSNOramuSya vai|
akSauhiNInAM nidhanaM drakSyAmyarjunasArathEH||21||
vizuddhavijJAnaghanaM svasaMsthayA
samAptasarvArthamamOghavAJchitam|
svatEjasA nityanivRttamAyA
guNapravAhaM bhagavantamImahi||22||
tvAmIzvaraM svAzrayamAtmamAyayA vinirmitAzESavizESakalpanam|
krIDArthamadyAttamanuSyavigrahaM natO'smi dhuryaM yaduvRSNisAtvatAm||23||

zrIzuka uvAca

EvaM yadupatiM kRSNaM bhAgavatapravarO muniH|
praNipatyAbhyanujJAtO yayau taddarzanOtsavaH||24||
bhagavAnapi gOvindO hatvA kEzinamAhavE|
pazUnapAlayatpAlaiH prItairvrajasukhAvahaH||25||
EkadA tE pazUnpAlAzcArayantO'drisAnuSu|
cakrurnilAyanakrIDAzcOrapAlApadEzataH||26||
tatrAsankaticiccOrAH pAlAzca katicinnRpa|
mESAyitAzca tatraikE vijahrurakutObhayAH||27||
mayaputrO mahAmAyO vyOmO gOpAlavESadhRk|
mESAyitAnapOvAha prAyazcOrAyitO bahUn||28||
giridaryAM vinikSipya nItaM nItaM mahAsuraH|
zilayA pidadhE dvAraM catuHpaJcAvazESitAH||29||
tasya tatkarma vijJAya kRSNaH zaraNadaH satAm|
gOpAnnayantaM jagrAha vRkaM haririvaujasA||30||
sa nijaM rUpamAsthAya girIndrasadRzaM balI|
icchanvimOktumAtmAnaM nAzaknOdgrahaNAturaH||31||
taM nigRhyAcyutO dOrbhyAM pAtayitvA mahItalE|
pazyatAM divi dEvAnAM pazumAramamArayat||32||
guhApidhAnaM nirbhidya gOpAnniHsArya kRcchrataH
stUyamAnaH surairgOpaiH pravivEza svagOkulam||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE saptatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox