From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAtriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

akrUrO'pi ca tAM rAtriM madhupuryAM mahAmatiH|
uSitvA rathamAsthAya prayayau nandagOkulam||1||
gacchanpathi mahAbhAgO bhagavatyambujEkSaNE|
bhaktiM parAmupagata EvamEtadacintayat||2||
kiM mayAcaritaM bhadraM kiM taptaM paramaM tapaH|
kiM vAthApyarhatE dattaM yaddrakSyAmyadya kEzavam||3||
mamaitaddurlabhaM manya uttamaHzlOkadarzanam|
viSayAtmanO yathA brahma kIrtanaM zUdrajanmanaH||4||
maivaM mamAdhamasyApi syAdEvAcyutadarzanam|
hriyamANaH kalanadyA kvacittarati kazcana||5||
mamAdyAmaGgalaM naSTaM phalavAMzcaiva mE bhavaH|
yannamasyE bhagavatO yOgidhyEyAnghripaGkajam||6||
kaMsO batAdyAkRta mE'tyanugrahaM drakSyE'GghripadmaM prahitO'munA harEH|
kRtAvatArasya duratyayaM tamaH pUrvE'taranyannakhamaNDalatviSA||7||
yadarcitaM brahmabhavAdibhiH suraiH
zriyA ca dEvyA munibhiH sasAtvataiH|
gOcAraNAyAnucaraizcaradvanE
yadgOpikAnAM kucakuGkumAGkitam||8||
drakSyAmi nUnaM sukapOlanAsikaM smitAvalOkAruNakaJjalOcanam|
mukhaM mukundasya guDAlakAvRtaM pradakSiNaM mE pracaranti vai mRgAH||9||
apyadya viSNOrmanujatvamIyuSO bhArAvatArAya bhuvO nijEcchayA|
lAvaNyadhAmnO bhavitOpalambhanaM mahyaM na na syAtphalamaJjasA dRzaH||10||
ya IkSitAhaMrahitO'pyasatsatOH svatEjasApAstatamObhidAbhramaH|
svamAyayAtmanracitaistadIkSayA prANAkSadhIbhiH sadanESvabhIyatE||11||
yasyAkhilAmIvahabhiH sumaGgalaiH vAcO vimizrA guNakarmajanmabhiH|
prANanti zumbhanti punanti vai jagatyAstadviraktAH zavazObhanA matAH||12||
sa cAvatIrNaH kila satvatAnvayE svasEtupAlAmaravaryazarmakRt|
yazO vitanvanvraja Asta IzvarO gAyanti dEvA yadazESamaGgalam||13||
taM tvadya nUnaM mahatAM gatiM guruM
trailOkyakAntaM dRzimanmahOtsavam|
rUpaM dadhAnaM zriya IpsitAspadaM
drakSyE mamAsannuSasaH sudarzanAH||14||
athAvarUDhaH sapadIzayO rathAtpradhAnapuMsOzcaraNaM svalabdhayE|
dhiyA dhRtaM yOgibhirapyahaM dhruvaM namasya AbhyAM ca sakhInvanaukasaH||15||
apyaGghrimUlE patitasya mE vibhuH
zirasyadhAsyannijahastapaGkajam|
dattAbhayaM kAlabhujAGgaraMhasA
prOdvEjitAnAM zaraNaiSiNAM NRnAm||16||
samarhaNaM yatra nidhAya kauzikastathA balizcApa jagattrayEndratAm|
yadvA vihArE vrajayOSitAM zramaM sparzEna saugandhikagandhyapAnudat||17||
na mayyupaiSyatyaribuddhimacyutaH
kaMsasya dUtaH prahitO'pi vizvadRk|
yO'ntarbahizcEtasa EtadIhitaM
kSEtrajJa IkSatyamalEna cakSuSA||18||
apyaGghrimUlE'vahitaM kRtAJjaliM
mAmIkSitA sasmitamArdrayA dRzA|
sapadyapadhvastasamastakilbiSO
vODhA mudaM vItavizaGka UrjitAm||19||
suhRttamaM jJAtimananyadaivataM dOrbhyAM bRhadbhyAM parirapsyatE'tha mAm|
AtmA hi tIrthIkriyatE tadaiva mE bandhazca karmAtmaka ucchvasityataH||20||
labdhvAGgasaGgampraNatamkRtAJjaliM
mAM vakSyatE'krUra tatEtyuruzravAH|
tadA vayaM janmabhRtO mahIyasA
naivAdRtO yO dhigamuSya janma tat||21||
na tasya kazciddayitaH suhRttamO na cApriyO dvESya upEkSya Eva vA|
tathApi bhaktAnbhajatE yathA tathA suradrumO yadvadupAzritO'rthadaH||22||
kiM cAgrajO mAvanataM yadUttamaH smayanpariSvajya gRhItamaJjalau|
gRhaM pravESyAptasamastasatkRtaM samprakSyatE kaMsakRtaM svabandhuSu||23||

zrIzuka uvAca

iti saJcintayankRSNaM zvaphalkatanayO'dhvani|
rathEna gOkulaM prAptaH sUryazcAstagiriM nRpa||24||
padAni tasyAkhilalOkapAla kirITajuSTAmalapAdarENOH|
dadarza gOSThE kSitikautukAni vilakSitAnyabjayavAGkuzAdyaiH||25||
taddarzanAhlAdavivRddhasambhramaH
prEmNOrdhvarOmAzrukalAkulEkSaNaH|
rathAdavaskandya sa tESvacESTata
prabhOramUnyaGghrirajAMsyahO iti||26||
dEhaMbhRtAmiyAnarthO hitvA dambhaM bhiyaM zucam|
sandEzAdyO harErliGga darzanazravaNAdibhiH||27||
dadarza kRSNaM rAmaM ca vrajE gOdOhanaM gatau|
pItanIlAmbaradharau zaradamburahEkSaNau||28||
kizOrau zyAmalazvEtau zrInikEtau bRhadbhujau|
sumukhau sundaravarau baladviradavikramau||29||
dhvajavajrAGkuzAmbhOjaizcihnitairaGghribhirvrajam|
zObhayantau mahAtmAnau sAnukrOzasmitEkSaNau||30||
udArarucirakrIDau sragviNau vanamAlinau|
puNyagandhAnuliptAGgau snAtau virajavAsasau||31||
pradhAnapuruSAvAdyau jagaddhEtU jagatpatI|
avatIrNau jagatyarthE svAMzEna balakEzavau||32||
dizO vitimirA rAjankurvANau prabhayA svayA|
yathA mArakataH zailO raupyazca kanakAcitau||33||
rathAttUrNamavaplutya sO'krUraH snEhavihvalaH|
papAta caraNOpAntE daNDavadrAmakRSNayOH||34||
bhagavaddarzanAhlAda bASpaparyAkulEkSaNaH|
pulakacitAGga autkaNThyAtsvAkhyAnE nAzakannRpa||35||
bhagavAMstamabhiprEtya rathAGgAGkitapANinA|
parirEbhE'bhyupAkRSya prItaH praNatavatsalaH||36||
saGkarSaNazca praNatamupaguhya mahAmanAH|
gRhItvA pANinA pANI anayatsAnujO gRham||37||
pRSTvAtha svAgataM tasmai nivEdya ca varAsanam|
prakSAlya vidhivatpAdau madhuparkArhaNamAharat||38||
nivEdya gAM cAtithayE saMvAhya zrAntamADRtaH|
annaM bahuguNaM mEdhyaM zraddhayOpAharadvibhuH||39||
tasmai bhuktavatE prItyA rAmaH paramadharmavit|
makhavAsairgandhamAlyaiH parAM prItiM vyadhAtpunaH||40||
papraccha satkRtaM nandaH kathaM stha niranugrahE|
kaMsE jIvati dAzArha saunapAlA ivAvayaH||41||
yO'vadhItsvasvasustOkAnkrOzantyA asutRpkhalaH|
kiM nu svittatprajAnAM vaH kuzalaM vimRzAmahE||42||
itthaM sUnRtayA vAcA nandEna susabhAjitaH
akrUraH paripRSTEna jahAvadhvaparizramam||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE aSTAtriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox