From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnacatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

sukhOpaviSTaH paryaGkE ramakRSNOrumAnitaH|
lEbhE manOrathAnsarvAnpathi yAnsa cakAra ha||1||
kimalabhyaM bhagavati prasannE zrInikEtanE|
tathApi tatparA rAjanna hi vAJchanti kiJcana||2||
sAyantanAzanaM kRtvA bhagavAndEvakIsutaH|
suhRtsu vRttaM kaMsasya papracchAnyaccikIrSitam||3||

zrIbhagavAnuvAca

tAta saumyAgataH kaccitsvAgataM bhadramastu vaH|
api svajJAtibandhUnAmanamIvamanAmayam||4||
kiM nu naH kuzalaM pRcchE EdhamAnE kulAmayE|
kaMsE mAtulanAmnAGga svAnAM nastatprajAsu ca||5||
ahO asmadabhUdbhUri pitrOrvRjinamAryayOH|
yaddhEtOH putramaraNaM yaddhEtOrbandhanaM tayOH||6||
diSTyAdya darzanaM svAnAM mahyaM vaH saumya kAGkSitam|
saJjAtaM varNyatAM tAta tavAgamanakAraNam||7||

zrIzuka uvAca

pRSTO bhagavatA sarvaM varNayAmAsa mAdhavaH|
vairAnubandhaM yaduSu vasudEvavadhOdyamam||8||
yatsandEzO yadarthaM vA dUtaH samprESitaH svayam|
yaduktaM nAradEnAsya svajanmAnakadundubhEH||9||
zrutvAkrUravacaH kRSNO balazca paravIrahA|
prahasya nandaM pitaraM rAjJA diSTaM vijajJatuH||10||
gOpAnsamAdizatsO'pi gRhyatAM sarvagOrasaH|
upAyanAni gRhNIdhvaM yujyantAM zakaTAni ca||11||
yAsyAmaH zvO madhupurIM dAsyAmO nRpatE rasAn
drakSyAmaH sumahatparva yAnti jAnapadAH kila
EvamAghOSayatkSatrA nandagOpaH svagOkulE||12||
gOpyastAstadupazrutya babhUvurvyathitA bhRzam|
rAmakRSNau purIM nEtumakrUraM vrajamAgatam||13||
kAzcittatkRtahRttApa zvAsamlAnamukhazriyaH|
sraMsaddukUlavalaya kEzagranthyazca kAzcana||14||
anyAzca tadanudhyAna nivRttAzESavRttayaH|
nAbhyajAnannimaM lOkamAtmalOkaM gatA iva||15||
smarantyazcAparAH zaurEranurAgasmitEritAH|
hRdispRzazcitrapadA giraH sammumuhuH striyaH||16||
gatiM sulalitAM cESTAM snigdhahAsAvalOkanam|
zOkApahAni narmANi prOddAmacaritAni ca||17||
cintayantyO mukundasya bhItA virahakAtarAH|
samEtAH saGghazaH prOcurazrumukhyO'cyutAzayAH||18||

zrIgOpya UcuH

ahO vidhAtastava na kvaciddayA saMyOjya maitryA praNayEna dEhinaH|
tAMzcAkRtArthAnviyunaGkSyapArthakaM vikrIDitaM tE'rbhakacESTitaM yathA||19||
yastvaM pradarzyAsitakuntalAvRtaM
mukundavaktraM sukapOlamunnasam|
zOkApanOdasmitalEzasundaraM
karOSi pArOkSyamasAdhu tE kRtam||20||
krUrastvamakrUrasamAkhyayA sma naz
cakSurhi dattaM harasE batAjJavat|
yEnaikadEzE'khilasargasauSThavaM
tvadIyamadrAkSma vayaM madhudviSaH||21||
na nandasUnuH kSaNabhaGgasauhRdaH
samIkSatE naH svakRtAturA bata|
vihAya gEhAnsvajanAnsutAnpatIMs
taddAsyamaddhOpagatA navapriyaH||22||
sukhaM prabhAtA rajanIyamAziSaH satyA babhUvuH purayOSitAM dhruvam|
yAH saMpraviSTasya mukhaM vrajaspatEH pAsyantyapAGgOtkalitasmitAsavam||23||
tAsAM mukundO madhumaJjubhASitair
gRhItacittaH paravAnmanasvyapi|
kathaM punarnaH pratiyAsyatE'balA
grAmyAH salajjasmitavibhramairbhraman||24||
adya dhruvaM tatra dRzO bhaviSyatE dAzArhabhOjAndhakavRSNisAtvatAm|
mahOtsavaH zrIramaNaM guNAspadaM drakSyanti yE cAdhvani dEvakIsutam||25||
maitadvidhasyAkaruNasya nAma bhUdakrUra ityEtadatIva dAruNaH|
yO'sAvanAzvAsya suduHkhitamjanaM priyAtpriyaM nESyati pAramadhvanaH||26||
anArdradhIrESa samAsthitO rathaM tamanvamI ca tvarayanti durmadAH|
gOpA anObhiH sthavirairupEkSitaM daivaM ca nO'dya pratikUlamIhatE||27||
nivArayAmaH samupEtya mAdhavaM kiM nO'kariSyankulavRddhabAndhavAH|
mukundasaGgAnnimiSArdhadustyajAddaivEna vidhvaMsitadInacEtasAm||28||
yasyAnurAgalalitasmitavalgumantra
lIlAvalOkaparirambhaNarAsagOSThAm|
nItAH sma naH kSaNamiva kSaNadA vinA taM
gOpyaH kathaM nvatitarEma tamO durantam||29||
yO'hnaH kSayE vrajamanantasakhaH parItO
gOpairvizankhurarajazchuritAlakasrak|
vENuM kvaNansmitakatAkSanirIkSaNEna
cittaM kSiNOtyamumRtE nu kathaM bhavEma||30||

zrIzuka uvAca

EvaM bruvANA virahAturA bhRzaM vrajastriyaH kRSNaviSaktamAnasAH|
visRjya lajjAM ruruduH sma susvaraM gOvinda dAmOdara mAdhavEti||31||
strINAmEvaM rudantInAmuditE savitaryatha|
akrUrazcOdayAmAsa kRtamaitrAdikO ratham||32||
gOpAstamanvasajjanta nandAdyAH zakaTaistataH|
AdAyOpAyanaM bhUri kumbhAngOrasasambhRtAn||33||
gOpyazca dayitaM kRSNamanuvrajyAnuraJjitAH|
pratyAdEzaM bhagavataH kAGkSantyazcAvatasthirE||34||
tAstathA tapyatIrvIkSya svaprasthANE yadUttamaH|
sAntvayAmasa saprEmairAyAsya iti dautyakaiH||35||
yAvadAlakSyatE kEturyAvadrENU rathasya ca|
anuprasthApitAtmAnO lEkhyAnIvOpalakSitAH||36||
tA nirAzA nivavRturgOvindavinivartanE|
vizOkA ahanI ninyurgAyantyaH priyacESTitam||37||
bhagavAnapi samprAptO rAmAkrUrayutO nRpa|
rathEna vAyuvEgEna kAlindImaghanAzinIm||38||
tatrOpaspRzya pAnIyaM pItvA mRSTaM maNiprabham|
vRkSaSaNDamupavrajya sarAmO rathamAvizat||39||
akrUrastAvupAmantrya nivEzya ca rathOpari|
kAlindyA hradamAgatya snAnaM vidhivadAcarat||40||
nimajjya tasminsalilE japanbrahma sanAtanam|
tAvEva dadRzE'krUrO rAmakRSNau samanvitau||41||
tau rathasthau kathamiha sutAvAnakadundubhEH|
tarhi svitsyandanE na sta ityunmajjya vyacaSTa saH||42||
tatrApi ca yathApUrvamAsInau punarEva saH|
nyamajjaddarzanaM yanmE mRSA kiM salilE tayOH||43||
bhUyastatrApi sO'drAkSItstUyamAnamahIzvaram|
siddhacAraNagandharvairasurairnatakandharaiH||44||
sahasrazirasaM dEvaM sahasraphaNamaulinam|
nIlAmbaraM visazvEtaM zRGgaiH zvEtamiva sthitam||45||
tasyOtsaGgE ghanasyAmaM pItakauzEyavAsasam|
puruSaM caturbhujaM zAntampadmapatrAruNEkSaNam||46||
cAruprasannavadanaM cAruhAsanirIkSaNam|
subhrUnnasaM carukarNaM sukapOlAruNAdharam||47||
pralambapIvarabhujaM tuGgAMsOraHsthalazriyam|
kambukaNThaM nimnanAbhiM valimatpallavOdaram||48||
bRhatkatitatazrONi karabhOrudvayAnvitam|
cArujAnuyugaM cAru jaGghAyugalasaMyutam||49||
tuGgagulphAruNanakha vrAtadIdhitibhirvRtam|
navAGgulyaGguSThadalairvilasatpAdapaGkajam||50||
sumahArhamaNivrAta kirITakaTakAGgadaiH|
kaTisUtrabrahmasUtra hAranUpurakuNDalaiH||51||
bhrAjamAnaM padmakaraM zaGkhacakragadAdharam|
zrIvatsavakSasaM bhrAjatkaustubhaM vanamAlinam||52||
sunandanandapramukhaiH parSadaiH sanakAdibhiH|
surEzairbrahmarudrAdyairnavabhizca dvijOttamaiH||53||
prahrAdanAradavasu pramukhairbhAgavatOttamaiH|
stUyamAnaM pRthagbhAvairvacObhiramalAtmabhiH||54||
zriyA puSTyA girA kAntyA kIrtyA tuSTyElayOrjayA|
vidyayAvidyayA zaktyA mAyayA ca niSEvitam||55||
vilOkya subhRzaM prItO bhaktyA paramayA yutaH|
hRSyattanUruhO bhAva pariklinnAtmalOcanaH||56||
girA gadgadayAstauSItsattvamAlambya sAtvataH
praNamya mUrdhnAvahitaH kRtAJjalipuTaH zanaiH||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkOnacatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox