From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

catvAriMzO'dhyAyaH

zrIakrUra uvAca

natO'smyahaM tvAkhilahEtuhEtuM nArAyaNaM pUruSamAdyamavyayam|
yannAbhijAtAdaravindakOSAdbrahmAvirAsIdyata ESa lOkaH||1||
bhUstOyamagniH pavanaM khamAdirmahAnajAdirmana indriyANi|
sarvEndriyArthA vibudhAzca sarvE yE hEtavastE jagatO'GgabhUtAH||2||
naitE svarUpaM vidurAtmanastE hyajAdayO'nAtmatayA gRhItaH|
ajO'nubaddhaH sa guNairajAyA guNAtparaM vEda na tE svarUpam||3||
tvAM yOginO yajantyaddhA mahApuruSamIzvaram|
sAdhyAtmaM sAdhibhUtaM ca sAdhidaivaM ca sAdhavaH||4||
trayyA ca vidyayA kEcittvAM vai vaitAnikA dvijAH|
yajantE vitatairyajJairnAnArUpAmarAkhyayA||5||
EkE tvAkhilakarmANi sannyasyOpazamaM gatAH|
jJAninO jJAnayajJEna yajanti jJAnavigraham||6||
anyE ca saMskRtAtmAnO vidhinAbhihitEna tE|
yajanti tvanmayAstvAM vai bahumUrtyEkamUrtikam||7||
tvAmEvAnyE zivOktEna mArgENa zivarUpiNam|
bahvAcAryavibhEdEna bhagavantarnupAsatE||8||
sarva Eva yajanti tvAM sarvadEvamayEzvaram|
yE'pyanyadEvatAbhaktA yadyapyanyadhiyaH prabhO||9||
yathAdriprabhavA nadyaH parjanyApUritAH prabhO|
vizanti sarvataH sindhuM tadvattvAM gatayO'ntataH||10||
sattvaM rajastama iti bhavataH prakRtErguNAH|
tESu hi prAkRtAH prOtA AbrahmasthAvarAdayaH||11||
tubhyaM namastE tvaviSaktadRSTayE
sarvAtmanE sarvadhiyAM ca sAkSiNE|
guNapravAhO'yamavidyayA kRtaH
pravartatE dEvanRtiryagAtmasu||12||
agnirmukhaM tE'vaniraGghrirIkSaNaM
sUryO nabhO nAbhirathO dizaH zrutiH|
dyauH kaM surEndrAstava bAhavO'rNavAH
kukSirmarutprANabalaM prakalpitam||13||
rOmANi vRkSauSadhayaH zirOruhA
mEghAH parasyAsthinakhAni tE'drayaH|
nimESaNaM rAtryahanI prajApatir
mEDhrastu vRSTistava vIryamiSyatE||14||
tvayyavyayAtmanpuruSE prakalpitA lOkAH sapAlA bahujIvasaGkulAH|
yathA jalE saJjihatE jalaukasO'pyudumbarE vA mazakA manOmayE||15||
yAni yAnIha rUpANi krIDanArthaM bibharSi hi|
tairAmRSTazucO lOkA mudA gAyanti tE yazaH||16||

||dazAvatArastutiH||

namaH kAraNamatsyAya pralayAbdhicarAya ca|
hayazIrSNE namastubhyaM madhukaiTabhamRtyavE||17||
akUpArAya bRhatE namO mandaradhAriNE|
kSityuddhAravihArAya namaH zUkaramUrtayE||18||
namastE'dbhutasiMhAya sAdhulOkabhayApaha|
vAmanAya namastubhyaM krAntatribhuvanAya ca||19||
namO bhRguNAM patayE dRptakSatravanacchidE|
namastE raghuvaryAya rAvaNAntakarAya ca||20||
namastE vAsudEvAya namaH saGkarSaNAya ca|
pradyumnAyAniruddhAya sAtvatAM patayE namaH||21||
namO buddhAya zuddhAya daityadAnavamOhinE|
mlEcchaprAyakSatrahantrE namastE kalkirUpiNE||22||

||dazAvatArastutiH sampUrNaH||

bhagavanjIvalOkO'yaM mOhitastava mAyayA|
ahaM mamEtyasadgrAhO bhrAmyatE karmavartmasu||23||
ahaM cAtmAtmajAgAra dArArthasvajanAdiSu|
bhramAmi svapnakalpESu mUDhaH satyadhiyA vibhO||24||
anityAnAtmaduHkhESu viparyayamatirhyaham|
dvandvArAmastamOviSTO na jAnE tvAtmanaH priyam||25||
yathAbudhO jalaM hitvA praticchannaM tadudbhavaiH|
abhyEti mRgatRSNAM vai tadvattvAhaM parAGmukhaH||26||
nOtsahE'haM kRpaNadhIH kAmakarmahataM manaH|
rOddhuM pramAthibhizcAkSairhriyamANamitastataH||27||
sO'haM tavAGghryupagatO'smyasatAM durApaM
taccApyahaM bhavadanugraha Iza manyE|
puMsO bhavEdyarhi saMsaraNApavargas
tvayyabjanAbha sadupAsanayA matiH syAt||28||
namO vijJAnamAtrAya sarvapratyayahEtavE|
puruSEzapradhAnAya brahmaNE'nantazaktayE||29||
namastE vAsudEvAya sarvabhUtakSayAya ca
hRSIkEza namastubhyaM prapannaM pAhi mAM prabhO||30||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE catvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox