From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkacatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

stuvatastasya bhagavAndarzayitvA jalE vapuH|
bhUyaH samAharatkRSNO naTO nATyamivAtmanaH||1||
sO'pi cAntarhitaM vIkSya jalAdunmajya satvaraH|
kRtvA cAvazyakaM sarvaM vismitO rathamAgamat||2||
tamapRcchaddhRSIkEzaH kiM tE dRSTamivAdbhutam|
bhUmau viyati tOyE vA tathA tvAM lakSayAmahE||3||

zrIakrUra uvAca

adbhutAnIha yAvanti bhUmau viyati vA jalE|
tvayi vizvAtmakE tAni kiM mE'dRSTaM vipazyataH||4||
yatrAdbhutAni sarvANi bhUmau viyati vA jalE|
taM tvAnupazyatO brahmankiM mE dRSTamihAdbhutam||5||
ityuktvA cOdayAmAsa syandanaM gAndinIsutaH|
mathurAmanayadrAmaM kRSNaM caiva dinAtyayE||6||
mArgE grAmajanA rAjaMstatra tatrOpasaGgatAH|
vasudEvasutau vIkSya prItA dRSTiM na cAdaduH||7||
tAvadvrajaukasastatra nandagOpAdayO'grataH|
purOpavanamAsAdya pratIkSantO'vatasthirE||8||
tAnsamEtyAha bhagavAnakrUraM jagadIzvaraH|
gRhItvA pANinA pANiM prazritaM prahasanniva||9||
bhavAnpravizatAmagrE sahayAnaH purIM gRham|
vayaM tvihAvamucyAtha tatO drakSyAmahE purIm||10||

zrIakrUra uvAca

nAhaM bhavadbhyAM rahitaH pravEkSyE mathurAM prabhO|
tyaktuM nArhasi mAM nAtha bhaktaM tE bhaktavatsala||11||
Agaccha yAma gEhAnnaH sanAthAnkurvadhOkSaja|
sahAgrajaH sagOpAlaiH suhRdbhizca suhRttama||12||
punIhi pAdarajasA gRhAnnO gRhamEdhinAm|
yacchaucEnAnutRpyanti pitaraH sAgnayaH surAH||13||
avanijyAGghriyugalamAsItzlOkyO balirmahAn|
aizvaryamatulaM lEbhE gatiM caikAntinAM tu yA||14||
ApastE'GghryavanEjanyastrIMllOkAnzucayO'punan|
zirasAdhatta yAH zarvaH svaryAtAH sagarAtmajAH||15||
dEvadEva jagannAtha puNyazravaNakIrtana|
yadUttamOttamaHzlOka nArAyaNa namO'stu tE||16||

zrIbhagavanuvAca

AyAsyE bhavatO gEhamahamaryasamanvitaH|
yaducakradruhaM hatvA vitariSyE suhRtpriyam||17||

zrIzuka uvAca

EvamuktO bhagavatA sO'krUrO vimanA iva|
purIM praviSTaH kaMsAya karmAvEdya gRhaM yayau||18||
athAparAhnE bhagavAnkRSNaH saGkarSaNAnvitaH|
mathurAM prAvizadgOpairdidRkSuH parivAritaH||19||
dadarza tAM sphATikatuNgagOpura dvArAM bRhaddhEmakapATatOraNAm|
tAmrArakOSThAM parikhAdurAsadAmudyAnaramyOpavanOpazObhitAm||20||
sauvarNazRGgATakaharmyaniSkuTaiH zrENIsabhAbhirbhavanairupaskRtAm|
vaidUryavajrAmalanIlavidrumairmuktAharidbhirvalabhISu vEdiSu||21||
juSTESu jAlAmukharandhrakuTTimESvAviSTapArAvatabarhinAditAm|
saMsiktarathyApaNamArgacatvarAM prakIrNamAlyAGkuralAjataNDulAm||22||
ApUrNakumbhairdadhicandanOkSitaiH prasUnadIpAvalibhiH sapallavaiH|
savRndarambhAkramukaiH sakEtubhiH svalaGkRtadvAragRhAM sapaTTikaiH||23||
tAM sampraviSTau vasudEvanandanau vRtau vayasyairnaradEvavartmanA|
draSTuM samIyustvaritAH purastriyO harmyANi caivAruruhurnRpOtsukAH||24||
kAzcidviparyagdhRtavastrabhUSaNA
vismRtya caikaM yugalESvathAparAH|
kRtaikapatrazravanaikanUpurA
nAGktvA dvitIyaM tvaparAzca lOcanam||25||
aznantya EkAstadapAsya sOtsavA abhyajyamAnA akRtOpamajjanAH|
svapantya utthAya nizamya niHsvanaM prapAyayantyO'rbhamapOhya mAtaraH||26||
manAMsi tAsAmaravindalOcanaH pragalbhalIlAhasitAvalOkaiH|
jahAra mattadviradEndravikramO dRzAM dadacchrIramaNAtmanOtsavam||27||
dRSTvA muhuH zrutamanudrutacEtasastaM
tatprEkSaNOtsmitasudhOkSaNalabdhamAnAH|
AnandamUrtimupaguhya dRzAtmalabdhaM
hRSyattvacO jahuranantamarindamAdhim||28||
prAsAdazikharArUDhAH prItyutphullamukhAmbujAH|
abhyavarSansaumanasyaiH pramadA balakEzavau||29||
dadhyakSataiH sOdapAtraiH sraggandhairabhyupAyanaiH|
tAvAnarcuH pramuditAstatra tatra dvijAtayaH||30||
UcuH paurA ahO gOpyastapaH kimacaranmahat|
yA hyEtAvanupazyanti naralOkamahOtsavau||31||
rajakaM kaJcidAyAntaM raGgakAraM gadAgrajaH|
dRSTvAyAcata vAsAMsi dhautAnyatyuttamAni ca||32||
dEhyAvayOH samucitAnyaGga vAsAMsi cArhatOH|
bhaviSyati paraM zrEyO dAtustE nAtra saMzayaH||33||
sa yAcitO bhagavatA paripUrNEna sarvataH|
sAkSEpaM ruSitaH prAha bhRtyO rAjJaH sudurmadaH||34||
IdRzAnyEva vAsAMsI nityaM girivanEcaraH|
paridhatta kimudvRttA rAjadravyANyabhIpsatha||35||
yAtAzu bAlizA maivaM prArthyaM yadi jijIvISA|
badhnanti ghnanti lumpanti dRptaM rAjakulAni vai||36||
EvaM vikatthamAnasya kupitO dEvakIsutaH|
rajakasya karAgrENa ziraH kAyAdapAtayat||37||
tasyAnujIvinaH sarvE vAsaHkOzAnvisRjya vai|
dudruvuH sarvatO mArgaM vAsAMsi jagRhE'cyutaH||38||
vasitvAtmapriyE vastrE kRSNaH saGkarSaNastathA|
zESANyAdatta gOpEbhyO visRjya bhuvi kAnicit||39||
tatastu vAyakaH prItastayOrvESamakalpayat|
vicitravarNaizcailEyairAkalpairanurUpataH||40||
nAnAlakSaNavESAbhyAM kRSNarAmau virEjatuH|
svalaGkRtau bAlagajau parvaNIva sitEtarau||41||
tasya prasannO bhagavAnprAdAtsArUpyamAtmanaH|
zriyaM ca paramAM lOkE balaizvaryasmRtIndriyam||42||
tataH sudAmnO bhavanaM mAlAkArasya jagmatuH|
tau dRSTvA sa samutthAya nanAma zirasA bhuvi||43||
tayOrAsanamAnIya pAdyaM cArghyArhaNAdibhiH|
pUjAM sAnugayOzcakrE sraktAmbUlAnulEpanaiH||44||
prAha naH sArthakaM janma pAvitaM ca kulaM prabhO|
pitRdEvarSayO mahyaM tuSTA hyAgamanEna vAm||45||
bhavantau kila vizvasya jagataH kAraNaM param|
avatIrNAvihAMzEna kSEmAya ca bhavAya ca||46||
na hi vAM viSamA dRSTiH suhRdOrjagadAtmanOH|
samayOH sarvabhUtESu bhajantaM bhajatOrapi||47||
tAvajJApayataM bhRtyaM kimahaM karavANi vAm|
puMsO'tyanugrahO hyESa bhavadbhiryanniyujyatE||48||
ityabhiprEtya rAjEndra sudAmA prItamAnasaH|
zastaiH sugandhaiH kusumairmAlA viracitA dadau||49||
tAbhiH svalaGkRtau prItau kRSNarAmau sahAnugau|
praNatAya prapannAya dadaturvaradau varAn||50||
sO'pi vavrE'calAM bhaktiM tasminnEvAkhilAtmani|
tadbhaktESu ca sauhArdaM bhUtESu ca dayAM parAm||51||
iti tasmai varaM dattvA zriyaM cAnvayavardhinIm
balamAyuryazaH kAntiM nirjagAma sahAgrajaH||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE EkacatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox