From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwicatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha vrajanrAjapathEna mAdhavaH striyaM gRhItAGgavilEpabhAjanAm|
vilOkya kubjAM yuvatIM varAnanAM papraccha yAntIM prahasanrasapradaH||1||
kA tvaM varOrvEtadu hAnulEpanaM kasyAGganE vA kathayasva sAdhu naH|
dEhyAvayOraGgavilEpamuttamaM zrEyastatastE na cirAdbhaviSyati||2||

sairandhryuvAca

dAsyasmyahaM sundara kaMsasammatA
trivakranAmA hyanulEpakarmaNi|
madbhAvitaM bhOjapatEratipriyaM
vinA yuvAM kO'nyatamastadarhati||3||
rUpapEzalamAdhurya hasitAlApavIkSitaiH|
dharSitAtmA dadau sAndramubhayOranulEpanam||4||
tatastAvaGgarAgENa svavarNEtarazObhinA|
samprAptaparabhAgEna zuzubhAtE'nuraJjitau||5||
prasannO bhagavAnkubjAM trivakrAM rucirAnanAm|
RjvIM kartuM manazcakrE darzayandarzanE phalam||6||
padbhyAmAkramya prapadE dryaGgulyuttAnapANinA|
pragRhya cibukE'dhyAtmamudanInamadacyutaH||7||
sA tadarjusamAnAGgI bRhacchrONipayOdharA|
mukundasparzanAtsadyO babhUva pramadOttamA||8||
tatO rUpaguNaudArya sampannA prAha kEzavam|
uttarIyAntamakRSya smayantI jAtahRcchayA||9||
Ehi vIra gRhaM yAmO na tvAM tyaktumihOtsahE|
tvayOnmathitacittAyAH prasIda puruSarSabha||10||
EvaM striyA yAcyamAnaH kRSNO rAmasya pazyataH|
mukhaM vIkSyAnu gOpAnAM prahasaMstAmuvAca ha||11||
ESyAmi tE gRhaM subhru puMsAmAdhivikarzanam|
sAdhitArthO'gRhANAM naH pAnthAnAM tvaM parAyaNam||12||
visRjya mAdhvyA vANyA tAmvrajanmArgE vaNikpathaiH|
nAnOpAyanatAmbUla sraggandhaiH sAgrajO'rcitaH||13||
taddarzanasmarakSObhAdAtmAnaM nAvidanstriyaH|
visrastavAsaHkavara valayA lEkhyamUrtayaH||14||
tataH paurAnpRcchamAnO dhanuSaH sthAnamacyutaH|
tasminpraviSTO dadRzE dhanuraindramivAdbhutam||15||
puruSairbahubhirguptamarcitaM paramarddhimat|
vAryamANO nRbhiH kRSNaH prasahya dhanurAdadE||16||
karENa vAmEna salIlamuddhRtaM sajyaM ca kRtvA nimiSENa pazyatAm|
nRNAM vikRSya prababhaJja madhyatO yathEkSudaNDaM madakaryurukramaH||17||
dhanuSO bhajyamAnasya zabdaH khaM rOdasI dizaH|
pUrayAmAsa yaM zrutvA kaMsastrAsamupAgamat||18||
tadrakSiNaH sAnucaraM kupitA AtatAyinaH|
gRhItukAmA AvavrurgRhyatAM vadhyatAmiti||19||
atha tAndurabhiprAyAnvilOkya balakEzavau|
kruddhau dhanvana AdAya zakalE tAMzca jaghnatuH||20||
balaM ca kaMsaprahitaM hatvA zAlAmukhAttataH|
niSkramya cEraturhRSTau nirIkSya purasampadaH||21||
tayOstadadbhutaM vIryaM nizAmya puravAsinaH|
tEjaH prAgalbhyaM rUpaM ca mEnirE vibudhOttamau||22||
tayOrvicaratOH svairamAdityO'stamupEyivAn|
kRSNarAmau vRtau gOpaiH purAcchakaTamIyatuH||23||
gOpyO mukundavigamE virahAturA yA AzAsatAziSa RtA madhupuryabhUvan|
sampazyatAM puruSabhUSaNagAtralakSmIM hitvEtarAnnu bhajatazcakamE'yanaM zrIH||24||
avaniktAGghriyugalau bhuktvA kSIrOpasEcanam|
USatustAM sukhaM rAtriM jJAtvA kaMsacikIrSitam||25||
kaMsastu dhanuSO bhaGgaM rakSiNAM svabalasya ca|
vadhaM nizamya gOvinda rAmavikrIDitaM param||26||
dIrghaprajAgarO bhItO durnimittAni durmatiH|
bahUnyacaSTObhayathA mRtyOrdautyakarANi ca||27||
adarzanaM svazirasaH pratirUpE ca satyapi|
asatyapi dvitIyE ca dvairUpyaM jyOtiSAM tathA||28||
chidrapratItizchAyAyAM prANaghOSAnupazrutiH|
svarNapratItirvRkSESu svapadAnAmadarzanam||29||
svapnE prEtapariSvaGgaH kharayAnaM viSAdanam|
yAyAnnaladamAlyEkastailAbhyaktO digambaraH||30||
anyAni cEtthaMbhUtAni svapnajAgaritAni ca|
pazyanmaraNasantrastO nidrAM lEbhE na cintayA||31||
vyuSTAyAM nizi kauravya sUryE cAdbhyaH samutthitE|
kArayAmAsa vai kaMsO mallakrIDAmahOtsavam||32||
AnarcuH puruSA raGgaM tUryabhEryazca jaghnirE|
maJcAzcAlaGkRtAH sragbhiH patAkAcailatOraNaiH||33||
tESu paurA jAnapadA brahmakSatrapurOgamAH|
yathOpajOSaM vivizU rAjAnazca kRtAsanAH||34||
kaMsaH parivRtO'mAtyai rAjamaJca upAvizat|
maNDalEzvaramadhyasthO hRdayEna vidUyatA||35||
vAdyamAnEsu tUryESu mallatAlOttarESu ca|
mallAH svalaGkRtAH dRptAH sOpAdhyAyAH samAsata||36||
cANUrO muSTikaH kUtaH zalastOzala Eva ca|
ta AsEdurupasthAnaM valguvAdyapraharSitAH||37||
nandagOpAdayO gOpA bhOjarAjasamAhutAH
nivEditOpAyanAsta EkasminmaJca Avizan||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE dwicatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox