From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tricatvAriMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha kRSNazca rAmazca kRtazaucau parantapa|
malladundubhinirghOSaM zrutvA draSTumupEyatuH||1||
raGgadvAraM samAsAdya tasminnAgamavasthitam|
apazyatkuvalayApIDaM kRSNO'mbaSThapracOditam||2||
baddhvA parikaraM zauriH samuhya kuTilAlakAn|
uvAca hastipaM vAcA mEghanAdagabhIrayA||3||
ambaSThAmbaSTha mArgaM nau dEhyapakrama mA ciram|
nO cEtsakuJjaraM tvAdya nayAmi yamasAdanam||4||
EvaM nirbhartsitO'mbaSThaH kupitaH kOpitaM gajam|
cOdayAmAsa kRSNAya kAlAntakayamOpamam||5||
karIndrastamabhidrutya karENa tarasAgrahIt|
karAdvigalitaH sO'muM nihatyAGghriSvalIyata||6||
saGkruddhastamacakSANO ghrANadRSTiH sa kEzavam|
parAmRzatpuSkarENa sa prasahya vinirgataH||7||
pucchE pragRhyAtibalaM dhanuSaH paJcaviMzatim|
vicakarSa yathA nAgaM suparNa iva lIlayA||8||
sa paryAvartamAnEna savyadakSiNatO'cyutaH|
babhrAma bhrAmyamANEna gOvatsEnEva bAlakaH||9||
tatO'bhimakhamabhyEtya pANinAhatya vAraNam|
prAdravanpAtayAmAsa spRzyamAnaH padE padE||10||
sa dhAvankRIdayA bhUmau patitvA sahasOtthitaH|
tammatvA patitaM kruddhO dantAbhyAM sO'hanatkSitim||11||
svavikramE pratihatE kuJjarEndrO'tyamarSitaH|
cOdyamAnO mahAmAtraiH kRSNamabhyadravadruSA||12||
tamApatantamAsAdya bhagavAnmadhusUdanaH|
nigRhya pANinA hastaM pAtayAmAsa bhUtalE||13||
patitasya padAkramya mRgEndra iva lIlayA|
dantamutpATya tEnEbhaM hastipAMzcAhanaddhariH||14||
mRtakaM dvipamutsRjya dantapANiH samAvizat
aMsanyastaviSANO'sRG madabindubhiraGkitaH
virUDhasvEdakaNikA vadanAmburuhO babhau||15||
vRtau gOpaiH katipayairbaladEvajanArdanau|
raGgaM vivizatU rAjangajadantavarAyudhau||16||
mallAnAmazanirnRNAM naravaraH strINAM smarO mUrtimAn
gOpAnAM svajanO'satAM kSitibhujAM zAstA svapitrOH zizuH|
mRtyurbhOjapatErvirADaviduSAM tattvaM paraM yOginAM
vRSNInAM paradEvatEti viditO raGgaM gataH sAgrajaH||17||
hataM kuvalayApIDaM dRSTvA tAvapi durjayau|
kaMsO manasyapi tadA bhRzamudvivijE nRpa||18||
tau rEjatU raGgagatau mahAbhujau vicitravESAbharaNasragambarau|
yathA naTAvuttamavESadhAriNau manaH kSipantau prabhayA nirIkSatAm||19||
nirIkSya tAvuttamapUruSau janA maJcasthitA nAgararASTrakA nRpa|
praharSavEgOtkalitEkSaNAnanAH papurna tRptA nayanaistadAnanam||20||
pibanta iva cakSurbhyAM lihanta iva jihvayA|
jighranta iva nAsAbhyAM zliSyanta iva bAhubhiH||21||
UcuH parasparaM tE vai yathAdRSTaM yathAzrutam|
tadrUpaguNamAdhurya prAgalbhyasmAritA iva||22||
Etau bhagavataH sAkSAddharErnArAyaNasya hi|
avatIrNAvihAMzEna vasudEvasya vEzmani||23||
ESa vai kila dEvakyAM jAtO nItazca gOkulam|
kAlamEtaM vasangUDhO vavRdhE nandavEzmani||24||
pUtanAnEna nItAntaM cakravAtazca dAnavaH|
arjunau guhyakaH kEzI dhEnukO'nyE ca tadvidhAH||25||
gAvaH sapAlA EtEna dAvAgnEH parimOcitAH|
kAliyO damitaH sarpa indrazca vimadaH kRtaH||26||
saptAhamEkahastEna dhRtO'dripravarO'munA|
varSavAtAzanibhyazca paritrAtaM ca gOkulam||27||
gOpyO'sya nityamudita hasitaprEkSaNaM mukham|
pazyantyO vividhAMstApAMstaranti smAzramaM mudA||28||
vadantyanEna vaMzO'yaM yadOH subahuvizrutaH|
zriyaM yazO mahatvaM ca lapsyatE parirakSitaH||29||
ayaM cAsyAgrajaH zrImAnrAmaH kamalalOcanaH|
pralambO nihatO yEna vatsakO yE bakAdayaH||30||
janESvEvaM bruvANESu tUryESu ninadatsu ca|
kRSNarAmau samAbhASya cANUrO vAkyamabravIt||31||
hE nandasUnO hE rAma bhavantau vIrasammatau|
niyuddhakuzalau zrutvA rAjJAhUtau didRkSuNA||32||
priyaM rAjJaH prakurvatyaH zrEyO vindanti vai prajAH|
manasA karmaNA vAcA viparItamatO'nyathA||33||
nityaM pramuditA gOpA vatsapAlA yathAsphuTam|
vanESu mallayuddhEna krIDantazcArayanti gAH||34||
tasmAdrAjJaH priyaM yUyaM vayaM ca karavAma hE|
bhUtAni naH prasIdanti sarvabhUtamayO nRpaH||35||
tannizamyAbravItkRSNO dEzakAlOcitaM vacaH|
niyuddhamAtmanO'bhISTaM manyamAnO'bhinandya ca||36||
prajA bhOjapatErasya vayaM cApi vanEcarAH|
karavAma priyaM nityaM tannaH paramanugrahaH||37||
bAlA vayaM tulyabalaiH krIDiSyAmO yathOcitam|
bhavEnniyuddhaM mAdharmaH spRzEnmallasabhAsadaH||38||

cANUra uvAca

na bAlO na kizOrastvaM balazca balinAM varaH|
lIlayEbhO hatO yEna sahasradvipasattvabhRt||39||
tasmAdbhavadbhyAM balibhiryOddhavyaM nAnayO'tra vai
mayi vikrama vArSNEya balEna saha muSTikaH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE pUrvArdhE tricatvAriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox